Search result for

คลังสินค้า

(41 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลังสินค้า-, *คลังสินค้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสินค้า[N] warehouse, See also: storehouse, Syn. โกดัง, กุดัง, Example: เรามีนโยบายให้พนักงานตรวจคลังสินค้าว่ามีสินค้าอยู่จริงตรงกับบัญชีหรือไม่, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: โรงที่สำหรับเก็บสินค้า
คลังสินค้าทัณฑ์บน[N] a godown to keep imported goods which do not pay tax yet, Thai definition: คลังสินค้าของทางราชการศุลกากรที่รับเก็บสินค้าเข้า โดยยังไม่ต้องชำระอากรขาเข้าจนกว่าจะได้มีการนำสินค้านั้นออกจากคลังสินค้า, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลังสินค้าน. สถานที่เก็บรักษาสินค้า.
คลังสินค้าทัณฑ์บนน. สถานที่ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรอนุมัติและกำหนดให้เป็นสถานที่ตรวจและเก็บของซึ่งมีผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังไม่ต้องชำระอากรขาเข้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entrepôt (Fr.)คลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouseคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
storageคลังสินค้า, การเก็บของในคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warehousesคลังสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mayans torched the warehouse.พวกมายันวางเพลิงคลังสินค้า Pilot (2008)
Assembly warehouse burned down.จุดพักคลังสินค้าถูกวางเพลิง Pilot (2008)
And a burned-down warehouse is gonna be the least of your problems. # Scattered like shells lost to the sea #และเรื่องโดนเผาคลังสินค้า จะเป็นปัญหาเล็กสำหรับนาย # Scattered like shells lost to the sea # Pilot (2008)
Use your own cargo.ใช้คลังสินค้านายสิ Babylon A.D. (2008)
I got the old bills of sale and order forms out of storage, to try and sort this out.ฉันได้รับยอดรายการขายเก่า และสั่งซื้อในรูปแบบออกจากคลังสินค้า และพยายามที่จะคัดแยกมันออกมา Mandala (2009)
And the Russian stock.และคลังสินค้าปืนรัสเซีย Albification (2009)
- The warehouse burned down, man.- คลังสินค้าถูกเผาจนวอดแล้ว พวก Balm (2009)
Ninomiya, the guard of the storehouse then, was witness to the crime scene.นิโนะมิยะเป็นผู้ดูแลคลังสินค้า เป็นพยานในเหตุการณ์ฆาตกรรม Orutorosu no inu (2009)
Every garage, warehouse, loading dock.ทุกอู่ คลังสินค้า ท่าเรือ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
So Chucky saw a couple Mayans guarding a door inside the warehouse.ชัคกี้เห็นพวกมายันสองสามคน คอยยืนคุ้มกันตรงประตูภายในคลังสินค้า Turning and Turning (2010)
You never imagined a single signature would affect the stocks, huh?เธอไม่เคยคิดเหรอว่าแค่ลายเซ็นเดียวมันก็มีผลกระทบกับคลังสินค้าได้น่ะ,ห่ะ Episode #1.10 (2010)
I'm studying about stocks.หนูกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับงานคลังสินค้า Episode #1.12 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลังสินค้า[n. exp.] (khlang sinkhā) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot   FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlang sinkhā thanbon) EN: bonded warehouse   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depot[N] คลังพัสดุ, See also: คลังสินค้า, Syn. reservoir, stockroom
godown[N] โกดัง, See also: คลังสินค้า, โรงเก็บของ, Syn. warehouse
repository[N] โกดัง, See also: คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, Syn. store, warehouse
stock[N] คลังพัสดุ, See also: คลังสินค้า
stockpile[N] คลังสินค้า, See also: คลังอาวุธ, Syn. heap, mass, store
store[N] คลังสินค้า, See also: โกดัง, Syn. depository, storeroom, warehouse
warehouse[N] โกดังสินค้า, See also: คลังสินค้า, โรงพัสดุ, Syn. depository, repository, storehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repository(รีทอส'ซิทอรี) n. ที่รับ,ที่รองรับ,ที่ใส่,ที่เก็บ,สุสาน,ผู้เป็นที่ไว้วางใจ,คลังสินค้า,โกดัง, Syn. burial place,sepulcher
stock(สทอคฺ) n. คลังสินค้า,พัสดุ,สินค้าในร้าน,สต๊อค,ของสะสม,จำนวนที่สะสมไว้,ก้าน,ด้าม,โคนต้น,ลำต้น,ตอไม้,เขียงไม้,ฐาน,ก้านสมอเรือ,ปศุสัตว์,บริษัทหุ้นส่วน,หลักทรัพย์ของบริษัท,พันธบัตร,ไม้ค้ำเรือ,แท่นต่อเรือ,ไม้หมอนใต้ท้องเรือ,พืชพันธ์,เชื้อสาย adj. มีอยู่ในร้าน
stockpile(สทอค'ไพลฺ) n. คลังพัสดุ,คลังสินค้า,คลังแสง,คลังอาวุธยุทธภัณฑ์. vi. เก็บไว้ในคลังดังกล่าว -stockpiler n., Syn. stock,stock
storekeeper(สทอร์'คีเพอะ) n. ผู้ดูแลคลังสินค้า,เจ้าของคลังสินค้า,เจ้าของร้าน,เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุของทหาร,คนขายของ. -storekeeping n.
stowage(สโท'อิจฺ) n. การเก็บ,การเก็บรักษา,การบรรจุ,การใส่,สิ่งที่เก็บใส่,สิ่งที่บรรจุ,ค่าบรรจุ,ค่าคลังสินค้า,ค่าโกดัง,สถานที่บรรจุ
warehouse(แวร์'เฮาซฺ) n. โกดัง,คลังสินค้า,ร้านขายของขนาดใหญ่ vt. เก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top