Search result for

คร่ำ

(67 entries)
(0.2097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คร่ำ-, *คร่ำ*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฮำฮอน (vt ) คร่ำครวญคิดถึง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่ำ[ADJ] older, See also: aged, Syn. เก่ามาก, เก่าแก่, คร่ำคร่า, Ant. ทันสมัย, นำสมัย
คร่ำครึ[ADJ] old-fashioned, See also: out-of-date, antiquated, outmoded, Ant. ทันสมัย, ล้ำสมัย, Example: บางคนเห็นว่าคนที่ถือเรื่อไสยศาสตร์เป็นคนคร่ำครึ, Thai definition: ไม่ทันสมัย, ล้าสมัย
คร่ำครึ[V] be out-of-date, See also: be conservative, be very old, be too old, be old-fashioned, be obsolescent, Ant. ทันสมัย, ล้ำสมัย, Example: ชุดนี้มันคร่ำครึเกินไปกว่าที่ฉันจะใส่ออกงาน, Thai definition: ไม่ทันสมัย, ล้าสมัย
คร่ำทอง[V] inlay with gold, See also: gold engraving, Example: ช่างสมัยโบราณคร่ำทองกันอย่างวิจิตรบรรจง, Thai definition: เอาทองฝังเป็นลวดลายลงในโลหะ
คร่ำครวญ[V] lament, See also: moan and groan, grieve, Syn. ครวญ, ร่ำไห้, โหยไห้, รำพัน, Ant. ร่าเริง, ยินดี, ครึกครื้น, Example: เมื่อสามีของเธอตายนั้นเธอคร่ำครวญอย่างหนัก, Thai definition: ร้องร่ำรำพัน
คร่ำคร่า[ADJ] antique, See also: antiquated, very old, Syn. เก่าแก่, เก่าคร่ำคร่า, คร่ำ, Example: ในห้องนั้นผมเห็นแต่หีบเก่าคร่ำคร่าเพียงใบเดียวเท่านั้น, Thai definition: ที่เก่าแก่จนชำรุดทรุดโทรม
คร่ำหวอด[V] be experienced, See also: be skilled, be expert, Syn. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Example: ผู้กำกับท่านนี้คร่ำหวอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปี
คร่ำเงิน[V] inlay with silver, Example: ช่างเงินกำลังคร่ำเงินบนพานใบนั้นเป็นลวดลายที่สวยงาม, Thai definition: เอาเงินฝังเป็นลวดลายลงในโลหะ
คร่ำเครอะ[ADJ] filthy, See also: dirty, rusty, foul, grimy, Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน
คร่ำเคร่ง[V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. หมกมุ่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, Example: ลูกชายคนเล็กกำลังคร่ำเคร่งอยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบ, Thai definition: หมกมุ่นในการทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คร่ำ(คฺรํ่า) ว. เรียกของเหลวในถุงเยื่อหุ้มลูกในมดลูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่ลดผลการกระทบกระแทก และช่วยหล่อลื่นในตอนคลอดเป็นต้น ว่า นํ้าครํ่า เรียกถุงเยื่อหุ้มที่บรรจุน้ำคร่ำ ว่า ถุงน้ำคร่ำ.
คร่ำ(คฺรํ่า) ว. เก่ามาก เช่น โบสถ์หลังนี้เก่าคร่ำ.
คร่ำ(คฺรํ่า) ก. ร้องไห้.
คร่ำ(คฺร่ำ) ก. เอาเส้นเงินหรือเส้นทองกดและตอกให้ติดบนผิวเหล็ก ทำเป็นลวดลาย, ถ้าเป็นลวดลายเงิน เรียก คร่ำเงิน, ถ้าเป็นลวดลายทอง เรียก คร่ำทอง.
คร่ำครวญว. ร้องรํ่ารำพัน.
คร่ำคร่าว. เก่าแก่จนชำรุดทรุดโทรม เช่น กระท่อมเก่าคร่ำคร่า.
คร่ำครึว. เก่าเกินไป, ไม่ทันสมัย.
คร่ำหวอดว. มีประสบการณ์สูง, มีความชำนาญสูงมาก, เช่น เขาคร่ำหวอดอยู่ในวงการเมือง.
คร่ำเคร่งว. หมกมุ่นในการทำงานเป็นต้นอย่างหามรุ่งหามคํ่า.
คร่ำเครอะว. สกปรก, เปรอะเปื้อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
damasceneคร่ำเงิน, คร่ำทอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Damasceningคร่ำเงินคร่ำทอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The blood has dried, the tongues have fallen silent.จะหลงเหลือก็แต่เพียง เลือดที่แห้งกรัง กับเสียงคร่ำครวญที่สงบไปแล้ว Night and Fog (1956)
The streets of the camps are strewn with corpses.ภายในแคมป์ จึงคราคร่ำไปด้วยศพ Night and Fog (1956)
Prison band was there and they began to wailวงคุกอยู่ในนั้นและพวกเขาเริ่มคร่ำครวญ The Blues Brothers (1980)
[electricity buzzing THEN officers GROAN] Inspector, no.[ELECTRlClTY BUZZlNG แล้ว OFFlCERS คร่ำครวญ] lnspector ไม่ เราต้องพาเขากลับมา Bloodsport (1988)
A man stole something, he's brought in before the emperor, he throws himself down on the ground, he begs for mercy.เมื่อหัวขโมยถูกลากเข้ามา... มันร้องคร่ำครวญขอความกรุณา Schindler's List (1993)
[ Grunting, Groaning ][มีเสียงคร่ำครวญ] Pulp Fiction (1994)
- [ Both Grunting, Groaning ]- [ทั้งสองมีเสียงคร่ำครวญ] Pulp Fiction (1994)
[ Both Grunting, Groaning ][ทั้งสองมีเสียงคร่ำครวญ] Pulp Fiction (1994)
[ Groaning ][คร่ำครวญ] Pulp Fiction (1994)
[ Groaning ][คร่ำครวญ] Pulp Fiction (1994)
- [ Groaning Continues ]- [เสียงคร่ำครวญอย่างต่อเนื่อง] Pulp Fiction (1994)
- [ Groaning Continues ]- [เสียงคร่ำครวญอย่างต่อเนื่อง] Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คร่ำ[adj.] (khram) EN: older ; aged   FR: très vieux
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve   FR: gémir ; se lamenter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cram[VI] คร่ำเคร่ง (เรียน)
cram[VT] คร่ำเคร่ง (เรียน)
groan with[PHRV] คร่ำครวญออกมาด้วย, See also: ครวญครางด้วย
lament for[PHRV] คร่ำครวญถึง, See also: ร้องไห้ฟูมฟายถึง, Syn. grieve for, mourn for
lament over[PHRV] คร่ำครวญเกี่ยวกับ, See also: ร้องไห้ฟูมฟายเกี่ยวกับ, Syn. grieve over, sorrow over
moan about[PHRV] คร่ำครวญถึง
obsolesce[VI] พ้นสมัย, See also: คร่ำคร่า, เก่า
pule[VI] คร่ำครวญ, See also: ร้องครวญคราง
shed over[PHRV] ร้องไห้เพราะ, See also: คร่ำครวญเนื่องจาก
sob to[PHRV] สะอึกสะอื้นกับ, See also: คร่ำครวญกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allantoidถุงน้ำคร่ำ
amnion(แอม' เนียน) n., (pl. -nions, -nia) ถุงน้ำคร่ำ -amniotic, amnionic adj.
amnioticadj. เกี่ยวกับมีถุงน้ำคร่ำ
amnirrhexisเยื่อถุงน้ำคร่ำแตก
bemoan(บิโมน') {bemoaned,bemoaning,bemoans} v. คร่ำครวญ,ร้องไห้สะอึกสะอื้น แสดงความสงสารต่อ, Syn. weep ###A. rejoice,
bewail(บีเวล') {bewailed,bewailing,bewails} vt. แสดงความเสียใจต่อ,คร่ำครวญ,ร้องไห้,ระทมทุกข์กับ, See also: bewailment n. ดูbewail, Syn. lament ###A. rejoice
bleat(บลีท) {bleated,bleating,bleats} n.,v. (ร้อง) เสียงร้องแพะ ๆ (แพะ,แกะ,ลูกวัว) ,ร้องคร่ำครวญ,การพูดโง่ ๆ, See also: bleater n. ดูbleat
ceremonious(เซอริโม'เนียส) adj. เป็นพิธีรีตองมาก,เป็นทางการ,โอ่อ่า,คร่ำครึ, Syn. formal
cliche(คลิเ?') n. สำนวนซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อ,ความคิดที่เก่าคร่ำครึ adj. คร่ำครึ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่า, Syn. platitude
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament

English-Thai: Nontri Dictionary
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
bemoan(vt) ร้องคร่ำครวญ,ร้องครวญคราง
bewail(vt) โศกเศร้า,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
fossil(n) ซากดึกดำบรรพ์,ซากแข็ง,ซากโบราณ,คนคร่ำครึ,คนหัวเก่า,คนหัวโบราณ
groan(n) เสียงคร่ำครวญ,เสียงครวญ
groan(vi) ร้องครวญคราง,คร่ำครวญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top