Search result for

คร่าว

(42 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คร่าว-, *คร่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่าว[ADV] approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าว[ADV] approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai definition: พอเห็นเป็นเค้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คร่าว(คฺร่าว) น. โครงสร้างซึ่งทำขึ้นด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไม้ โลหะ เพื่อใช้ในการยึดแผ่นวัสดุที่ทำเป็นฝา รั้ว หรือฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่จะยึดกับโครงสร้างที่สำคัญมีเสาคาน เป็นต้น คร่าวตีได้ทั้งในแนวตั้ง แนวนอน หรือเป็นตาราง.
คร่าวว. เลา ๆ พอเห็นเป็นเค้า, ยังไม่เรียบร้อย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Latin. Roughly translated:ภาษาละติน แปลคร่าว ๆ ได้ว่า The Bank Job (2008)
Dr. Whitby. I've run some tests.ผมหมอวิทบี้ ผมได้ผลตรวจคร่าวๆ Superhero Movie (2008)
This is a rough draft, 'cause I'd like to take another pass at it.มันเป็นแค่โครงร่างคร่าวๆน่ะครับ เดี๋ยวทำมาให้ใหม่ดีๆอีกชุดนึง Marley & Me (2008)
They're just rough sketches.พวกเค้าแค่มองภาพคร่าวๆ The Echo (2008)
Calculating by the rise in intensity of reports of incidents within the affected area, one can guess at a crude timetable.คำนวนจากการเพิ่มขึ้นของ ความรุนแรงของการรายงานเหตุการณ์ ในพื้นที่ที่ถูกกระทบ เราเดาตารางเวลาคร่าวๆ ได้ The Happening (2008)
I suppose that fits the pattern- a position of power,authority,significance.ผมคิดว่านะ ดูคร่าวๆจาก การมีพลัง อำนาจ การเป็นคนสำคัญ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
We've received confirmation that president Taylor will be making a statement to the country shortly.เราได้รับการยืนยัน ว่า ประธานาธิบดี เทเลอร์ กำลัง ร่างแถลงการณ์คร่าวๆ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I think they're conservative.คิดคร่าว ๆ ไว้ว่า Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Newspapers clippings only going to get us so far.เฮ้ ใจเย็นๆ หนังสือพิมพ์พวกนี้แค่ให้ข้อมูลคร่าวๆเฉยๆ Prison Break: The Final Break (2009)
And while I cannot reveal the nature of this product, believe me when I tell you that simply by announcing its development...ในขณะที่ยังไม่สามารถเปิดเผย ลักษณะของตัวสินค้าได้ ผมขอบอกพวกคุณคร่าวๆ ไว้ก่อนว่า เมื่อใดที่มีการเปิดตัวมันอย่างเป็นทางการ Duplicity (2009)
It's bad enough I have to take her criticism at home.มันแย่พอแล้วที่ผมวิจารณ์บ้านเธอซะเละคร่าวก่อน ฟังนะ ผมไม่อยากให้ออกอากาศเลย The Ugly Truth (2009)
Let's take a quick survey and see which option the men out there would pick.ลองไปสำรวจมาคร่าวๆ และดูว่าผู้ชายจะเลือกอันไหน The Ugly Truth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คร่าว[adv.] (khrāo) EN: approximately   
คร่าว[adv.] (khrāo-khrāo) EN: approximately   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crude[ADJ] คร่าวๆ, See also: ประมาณ, หยาบ
rough[ADJ] คร่าวๆ, See also: หยาบๆ, Syn. approximate, imprecise, inexact
sketchy[ADJ] คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, หยาบๆ, หวัดๆ, Syn. crude, coarse, preliminary
some[ADJ] ไม่เจาะจง, See also: คร่าวๆ
some[ADV] คร่าว
superficial[ADJ] คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, เร่งรีบ, Syn. cursory, hasty, perfunctory
unhewn[ADJ] หยาบๆ, See also: คร่าวๆ, ยังไม่สมบูรณ์, ครึ่งๆ กลางๆ, Syn. half-formed, unformed, unfinished, half-finished

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
croquis(โครคี') n. ภาพโครงร่าง,ภาพสเก็ตช์,การร่างภาพอย่างคร่าว ๆ, Syn. sketch
cursory(เคอ'ซะรี) adj. อย่างเร่งรีบ,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,หยาบ,สะเพร่า., See also: cursorily adv. ดูcursory cursoriness n. ดูcursory
guesstimate(เกส'ทิเมท) vt.,n. (การ) ประมาณ,คำนวนอย่างคร่าว ๆ ,เดา
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried
meg(เมก) ใช้ตัวย่อว่า M เป็นคำเรียกสั้น ๆ ของเมกะไบต์ (megabyte) หมายถึง จำนวน 1 ล้านไบต์โดยประมาณ จริง ๆ แล้ว 1 เมกะไบต์จะเท่ากับ 1,024 กิโลไบต์ หรือเท่ากับ 1,048,576 ไบต์ คิดคร่าว ๆ เท่ากับ 1ล้านไบต์ (กฎหมายของอเมริกามีกำหนดไว้ชัดเจนว่า 1 เมกะไบต์ เท่ากับ 1 ล้านไบต์เท่านั้น)
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch,plan,draw
reconnaissance(รีคอน'นิเซินซฺ) n. การลาดตระเวน,การสำรวจ,การรังวัดปักเขตคร่าว ๆ ,การสอดแนม,หน่วยลาดตระเวน,รถลาดตระเวน, Syn. reconnoissance,survey,view
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
rough-hew(รัฟ'ฮิว) vt. ทำให้มีพื้นผิวหยาบ,ทำอย่างหยาบ ๆ ,ทำอย่างคร่าว ๆ, Syn. roughhew

English-Thai: Nontri Dictionary
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
cursory(adj) หยาบๆ,ลวกๆ,คร่าว
shortly(adv) ในไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสั้นๆ,ห้วน,คร่าวๆ,โดยสรุป
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์
skim(vt) กวาดออก,ช้อนออก,อ่านคร่าวๆ,ศึกษาเพียงผิวเผิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ballpark (adv ) คร่าวๆ ยังไม่แน่ชัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top