Search result for

คร่อม

(31 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คร่อม-, *คร่อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่อม[V] bestride, See also: straddle, Example: เขาพยายามหาหนทางจะป่ายขาขวาขึ้นคร่อมกราบเรือให้ได้, Thai definition: ยืนหรือนั่งแยกขาให้ของอยู่ใต้หว่างขา, ยงโย่ให้ของอยู่ใต้ตัว
คร่อม[V] put across, See also: put over, Example: ทางด่วนสายใหม่จะคร่อมคลองประปาเป็นแนวยาว, Thai definition: พาดผ่าน, พาดอยู่เหนือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คร่อม(คฺร่อม) ก. ยืนหรือนั่งแยกขาให้ของอยู่ใต้หว่างขา, ยงโย่ให้ของอยู่ใต้ตัว เช่น เอาตัวคร่อมไว้ นอนคร่อม, เอาสิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้ตั้งในอาการเช่นนั้น เช่น วางโต๊ะคร่อมกองหนังสือ, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปลูกเรือนคร่อมตอ สร้างสะพานคร่อมคลอง นั่งคร่อม ๒ ตำแหน่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, it is, ma'am.คุณรู้หรือเปล่าคุณจอดรถคร่อมสองเลน Bedtime Stories (2008)
So if I get a scratch on it, they take it out of my salary. So two parking spaces provides me with what I callการจอดคร่อมสองเลนจะให้สิ่งที่ผมเรียกว่า ช่องว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ Bedtime Stories (2008)
Mojo, no dominating Frankie!โม โจ ! ใครให้คร่อมแฟร้งกี้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You'd gone into the oncoming lane?คุณอาจจะแค่ขับรถคร่อมเลนก็ได้นี่ครับ Roadkill (2009)
Those checks have strings.เช็คพวกนั้นมีขีดคร่อมเงื่อนไข To Hell... And Back (2009)
You were off the whole last half.รู้มั้ย เธอเต้นคร่อมท่อนสุดท้ายไปครึ่งท่อนเต็มๆ Burlesque (2010)
Look, I came in and found him on top of her.ฟังนะ ผมกลับมาแล้วเห็นเขาคร่อมเธออยู่ The Glamorous Life (2010)
So we catch her son on top of our niece,โอเค เราจับได้ว่าลูกเขาคร่อมหล่านเราอยู่ The Glamorous Life (2010)
Have to fuck the king himself to find a taxi you warriors haven't commandeered.ไม่รู้จะมีอะไรเหลือที่พวกแก.. ยังไม่ขึ้นคร่อมอีกรึปล่าว? Melbourne (2010)
I just got into bed! You climbed on top of me.ผมเพิ่งมาถึงเตียงเนี่ย แล้วคุณก็ขึ้นคร่อมผมเอง You Must Meet My Wife (2010)
Arms above her head, demeaning straddle.แขนสองข้างอยู่เหนือศีรษะ/Nแสดงท่าเหมือนถูกคร่อม Remembrance of Things Past (2010)
Let's push back the music video schedule just one week.งั้นก็เลื่อนการถ่าย MV ไปอีกอาทิตย์สิ วันจะได้คร่อมกัน Episode #1.3 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คร่อม[v.] (khrǿm) EN: bestride ; straddle ; bridge   FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astride[PREP] คร่อม, See also: นั่งคร่อมบน
straddle[VT] คร่อม, Syn. astride, bestride

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astraddle(แอสแทรด'เดิล) adj.,adv. ถ่างขา, เหยียดขาทั้งสองออกจากกัน, คร่อม (ม้า)
astride(แอสไทรดฺ') adv.,prep. คร่อม (ม้า,เก้าอี้) บนสองข้างของ, เท้าทั้งสองเหยียดห่างออกจากกัน
bestride(บิสไทรดฺ') {bestrode,bestridden/bestrid} vt. ขี่,คร่อม,ข้าม,ยืนอยู่เหนือ,ควบคุม, Syn. strude
bunchbacked(บันชฺ'แบคดฺ) adj. หลังคร่อม
crookback(ครุค'แบค) n. หลังโก่ง,หลังคร่อม.
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
sit(ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้านั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกาะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแหน่ง,เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม,ดูแลเด็กทารก,เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง,นั่งลง,นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก,ไม่สามารถเข้าร่วมได้
straddle(สแทรด'เดิล) vi. ถ่างขา,ยืนกางขา,นั่งกางขา,นั่งคร่อม,คร่อม. vt. ถ่างขา,สนับสนุนทั้งสองข้าง,เหยียบเรือสองแคม. n. การถ่างขา,การกางขา,การเดินหรือนั่งกางขา,ระยะถ่าง,ระยะกาง,ระเบิดติดกันเป็นแฉก,การยิงติด กันเป็นแฉก -straddler n., See also: straddlingly

English-Thai: Nontri Dictionary
astraddle(adj) คร่อม
astride(adv) คร่อม
bestride(vt) ก้าวข้าม,ข้าม,พาดขา,คร่อม,ขี่(ม้า)
override(vt) ผ่านข้าม,ตะลุย,คร่อม
straddle(vi) กางขา,ถ่างขา,นั่งคร่อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top