Search result for

ครุ่นคิด

(48 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครุ่นคิด-, *ครุ่นคิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครุ่นคิด[V] ponder, See also: muse, be immersed in thought, be engrossed or absorbed in thought, be deep in thought, hav, Syn. คิดหนัก, คิดมาก, ใคร่ครวญ, Example: ผมครุ่นคิดถึงปัญหาตลอดเวลาที่ขับรถอยู่, Thai definition: คิดคำนึงตลอดเวลา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครุ่นคิดก. คิดซ้ำ ๆ ซาก ๆ.
ครุ่นคิดดูใน ครุ่น.
ครุ่นคิดน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับเฉพาะ (เทียบเท่าหน้าทับสองไม้).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you're wondering what this is...หากท่านยังครุ่นคิดอยู่อย่างนี้... .. The Kingdom of the Winds (2008)
I look at what I've done with my life, beating on cons at Fox River, chasing money, trying to keep my own ass out of prison.ฉันครุ่นคิดว่าฉันใช้ชีวิตยังไงบ้าง ซ้อมนักโทษ, วิ่งโร่หาเงิน พยายามหนีห่างจากคุก Greatness Achieved (2008)
His face, brooding and pen.""สีหน้าบูดบึ้ง ครุ่นคิดThe Monster at the End of This Book (2009)
Your "brooding and pensive" shoulders.ไหล่ตอนกำลัง 'บูดบึ้ง ครุ่นคิด' ของนายแน่ๆ The Monster at the End of This Book (2009)
I was sitting in this diner thinking about...ฉันได้นั่งทานมื้อค่ำ แล้วครุ่นคิดในเรื่อง... Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Now, I've thought a lot about exactly where this homeland should be.เอา่ล่ะ ผมครุ่นคิดเอาไว้เยอะ เกี่ยวกับสถานที่ที่สมควรจะเป็น แผ่นดินเกิดของพวกเรา Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
"but, o, methinks, how slow this old moon wanes!"แต่ทว่าข้ามาครุ่นคิดแล้ว มันช่างเนิ่นนานเสียยิ่งนัก ในยามย่ำค่ำเดือนแรม! Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
I saw something today, and it got me thinking that if this person's future could come true--ผมเห็นบางอย่างในวันนี้ และทำให้ผมครุ่นคิด ว่าถ้าอนาคตของ บุคคลนี้อาจเป็นจริง Playing Cards with Coyote (2009)
This morning I was thinking about committing suicide.เมื่อเช้านี้ ผมกำลังครุ่นคิด ถึงการฆ่าตัวตาย Believe (2009)
He's trying to figure out exactly how they cured Slater.เขาพยายามครุ่นคิดอยู่ว่า พวกเขามีวิธีรักษาสเลเตอร์ ให้หายได้อย่างไร? Grey Matters (2009)
And I can go back to sulking and Elena-longing and forehead brooding.และฉันสามารถกลับไปทำ ให้เอเลน่าโกรธเคือง ได้อีกยาวนาน และการครุ่นคิดให้ปวดหัว ก็เป็นเรื่องสนุก ฉันชอบแบบนี้ History Repeating (2009)
This room holds every memory that I ever thought was important enough to hold on to.ห้องนี้มีทุกความทรงจำ ที่ผมเคยครุ่นคิดถึง มันเลยสำคัญอยู่ที่ต้อง เก็บมันเอาไว้เหมือนเดิม The Turning Point (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brood[VI] ครุ่นคิด, See also: กังวล
mull over[PHRV] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, Syn. think about
meditate[VI] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Syn. think, consider
mull[VI] ครุ่นคิด, Syn. meditate, ponder, reflect
mull[VT] ครุ่นคิด
pensive[ADJ] ครุ่นคิด, See also: วิตกกังวล, Syn. meditative, absorbed, engrossed, thoughtful
ponder[VI] ครุ่นคิด, See also: พิจารณา, ไตร่ตรอง, Syn. consider, deliberate, meditate
ponder[VT] ครุ่นคิด, See also: พิจารณา, ไตร่ตรอง, Syn. consider, deliberate, meditate
pore on: pore upon[PHRV] ไตร่ตรอง, See also: ครุ่นคิดถึง, Syn. think about
reflect[VI] ไตร่ตรอง, See also: ครุ่นคิด, Syn. consider, muse, ponder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brood(บรูด) {brooded,brooding,broods} n. คอกหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,พันธุ์หนึ่ง,ชนิดหนึ่ง vi. กก (ไข่) ,ใช้ปีกโอบคุ้มกัน (ลูกสัตว์) ,ครุ่นคิด. adj. สำหรับไว้กกไข่
brooder(บรู'เดอะ) n. เครื่อง (สัตว์) ฟักไข่,คนที่ครุ่นคิด
broody(บรู'ดี) adj. มีอารมณ์,ครุ่นคิด,รำพึง, See also: broodiness n. ดูbroody, Syn. moody
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
consider(คันซิด'เดอะ) {considered,considering,considers} vt. พิจารณา,ครุ่นคิด,คิด,คำนึงถึง, See also: considerer n. ดูconsider, Syn. examine,ponder
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา,การครุ่นคิด,สิ่งที่ควรพิจารณา,การชดเชย,ความเห็นใจคนอื่น,ความสำคัญ,ความนับถือ, Syn. thinking
contemplative(คัมเทม'พละทิฟว) adj. ซึ่งครุ่นคิด,ซึ่งไตร่ตรอง. n. ผู้ชอบเข้าฌาน (เช่นพระ) ., See also: contemplativeness n. ดูcontemplative, Syn. thoughtful ###A. unreflective
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr

English-Thai: Nontri Dictionary
brood(vi) ครุ่นคิด,รำพึง,คิด
consideration(n) การพิจารณา,การครุ่นคิด,การคำนึงถึง,ความเห็นอกเห็นใจ
contemplate(vi) นึก,ไตร่ตรอง,ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด
muse(vi) ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,คิดทบทวน,รำพึง
perpend(vi) คิด,ครุ่นคิด,พิจารณา,ไตร่ตรอง,ใช้วิจารณญาณ
ponder(vt) ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,พิจารณา
reflect(vi) ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,ครุ่นคิด,สะท้อนกลับ,ส่อให้เห็น
revolve(vt) คิดทบทวน,ตรึกตรอง,พิจารณา,ครุ่นคิด
ruminate(vt) ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,เคี้ยวเอื้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Schweigen(n) |das| อาการเงียบ, อาการนิ่งงัน เช่น Sie antwortete nach einem nachdenklichen Schweigen. เธอตอบหลังจากอาการเงียบครุ่นคิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top