Search result for

ครบ

(93 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครบ-, *ครบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครบ    [ADV] altogether, See also: completely, wholly, fully, in full, all, Syn. เต็ม, ครบถ้วน, บริบูรณ์, Example: ในตะกร้ามีมะพร้าวครบ 5 ลูกตามที่ต้องการ, Thai definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
ครบชุด    [ADJ] whole set of, See also: full set of, Example: ท่านสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุดจากร้านที่ได้มาตรฐาน, Thai definition: ครบตามจำนวนที่ประกอบเป็นชุด
ครบมือ    [ADV] fully, See also: completely, thoroughly, wholly
ครบรอบ    [V] complete, See also: get close to, near, reach, be complete, Example: วันที่ 2 มีนาคม 2545 จะครบรอบ 30 ปีของยานไพโอเนียร์ที่ส่งออกไปจากโลก, Thai definition: เวียนมาบรรจบครบถึงกัน
ครบครัน    [ADV] completely, See also: perfectly, fully, Syn. พร้อม, ครบถ้วน, Ant. พร่อง, บกพร่อง, Example: คอนโดหรูของเขามีของใช้ของอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครัน
ครบถ้วน    [ADV] completely, See also: all, entirely, fully, wholly, Syn. ครบ, Ant. ขาด, Example: นักเรียนในห้องนี้มีทั้งหมด 40 คน วันนี้มากันครบถ้วน
ครบถ้วน    [ADV] fully, See also: completely, entirely, thoroughly, wholly, Syn. สมบูรณ์, พร้อม, Ant. บกพร่อง, ขาด, Example: เธอมีทุกอย่างในชีวิตครบถ้วน แทบจะเรียกได้ว่าไม่ขาดอะไรเลย
ครบวงจร    [ADJ] complete, See also: entire, Example: ผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปยังได้ผลิตแผนที่ออกจำหน่ายด้วย นับว่าเป็นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรทีเดียว
ครบวาระ    [ADV] see out its term, Syn. ครบกำหนด, Example: หากรัฐบาลคิดว่าจะอยู่ให้ครบวาระ รัฐบาลก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ฟื้นในเร็ววัน, Thai definition: หมดเวลาตามที่กำหนดไว้
ครบกำหนด    [V] expire, See also: be over, Syn. ถึงกำหนด, ครบวาระ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครบ, ครบถ้วน(คฺรบ) ว. ถ้วน, เต็มจำนวนที่กำหนดไว้.
ครบครันว. พร้อมเพรียง, ไม่ขาดเหลือ, บริบูรณ์.
ครบบวชว. ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถือว่าอุปสมบทเป็นภิกษุได้.
ครบมือว. มีอยู่ครบในครอบครอง (ใช้แก่อาวุธและคนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น มีอาวุธครบมือ
ครบมือมีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างพร้อมเพรียง เช่น ช่างไม้มีอุปกรณ์ครบมือ.
ครบสามสิบสองว. มีอวัยวะครบบริบูรณ์ ตามคติทางพระพุทธศาสนา.
ครบเครื่องว. สมบูรณ์ทุกประการ เช่น เขาต่อยมวยครบเครื่อง ใช้อวัยวะทุกส่วนเป็นอาวุธได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maturityครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dueครบกำหนด, สมควร, ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heteroeciousครบวัฏจักรชีวิตบนตัวให้อาศัยสองชนิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
autoecious; homoeciousครบวัฏจักรชีวิตบนตัวให้อาศัยเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homoecious; autoeciousครบวัฏจักรชีวิตบนตัวให้อาศัยเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Full Termครบกำหนดคลอด [การแพทย์]
Full-Termครบกำหนด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Yes.- ครบ Uno (2004)
Was that...ครบอกนายน่ะ Blame It on the Alcohol (2011)
Well, there is someone.ก็มีใครบางคน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's somebody in here.มีใครบางคนที่อยู่ในที่นี่ Pinocchio (1940)
A thing like that ought to be worth a fortune to someone.สิ่งที่ต้องการที่ควรจะเป็น มูลค่าโชคลาภกับใครบางคน Pinocchio (1940)
- Met somebody?พบกับใครบางคน? Pinocchio (1940)
All right, let's hear from somebody.สิทธิทั้งหมดให้ได้ยินจากใครบางคน 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
Somebody saw the kid stab his father. What more do we need?ครบางคนเห็นเด็กแทงพ่อของเขา มีอะไรมากกว่าที่เราจะต้อง? 12 Angry Men (1957)
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู 12 Angry Men (1957)
- Who does he think he is?- ใครบ้างที่เขาคิดว่าเขาคืออะไร? 12 Angry Men (1957)
Don't tell me he didn't mean it. Anybody says it like that, they mean it!อย่าบอกผมว่าเขาไม่ได้หมายความว่ามัน ใครบอกว่ามันเหมือนว่าพวกเขาหมายความว่ามัน! 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครบ[adj.] (khrop) EN: complete . full   FR: complet ; entier ; révolu
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly   FR: complétement ; totalement
ครบกำหนด[v.] (khrop kamnot) EN: expire ; be over ; be due ; become due   FR: expirer ; arriver à échéance
ครบกำหนดชำระเงิน[n. exp.] (khrop kamnot chamra ngoen) EN: maturity   
ครบคน[X] (khrop khon) EN: complete ; everybody ; everyone   
ครบครัน[adj.] (khropkhran) EN: complete ; full ; perfect ; adequate   
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately   
ครบจำนวน[X] (khrop jamnūan) EN: complete   
ครบชุด[X] (khrop chut) EN: complete   
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly   FR: complètement ; intégralement ; entièrement

English-Thai: Longdo Dictionary
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
pussy-whipped(slang) กลัวเมีย, อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบางคน เช่น Joe refuses to go to any parties anymore because he is pussy-whipped.
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicentenary    [N] ครบรอบสองร้อยปี, Syn. bicentennial
bicentennial    [N] ครบรอบสองร้อยปี, Syn. bicentenary
due    [ADJ] ถึงกำหนด, See also: ครบกำหนด, ตามกำหนดถึงเวลา, ได้เวลา, Syn. expected, scheduled, Ant. unexpected, unscheduled
equipped    [ADJ] ครบครัน, See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม, Syn. furnished, provided
fiftieth    [N] ครบรอบวันเกิด50ปี
integral    [ADJ] ครบถ้วน, See also: สมบูรณ์, ไม่ขาด
mature    [ADJ] ถึงกำหนด, See also: ครบกำหนด, ครบอายุ, Syn. payable, ovedue
perfect    [ADJ] ซึ่งสมบูรณ์แบบ, See also: ครบถ้วน, สมบูรณ์, ซึ่งไม่มีที่ติ, Syn. complete, faultless, unblemished
quincentenary    [N] ครบรอบปีที่ 500
tercentenary    [ADJ] เกี่ยวกับ 300 ปี, See also: ครบรอบ 300 ปี, Syn. tercentennial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
aolabbr. absent over leave ครบวันลาแล้วยังไม่กลับ
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
bicentennial(ไบเซนเทน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหรือบรรจบครบสองร้อยปี,เกิดขึ้นทุก 200 ปี n. การฉลองครบ 200 ปี
birthdayn. วันเกิด,วันครบรอบ
centenarian(เซนทะแน'เรียน) adj. มีอายุครบ 100 ปี n. คนที่มีอายุครบ 100 ปี
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround

English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
anniversary(n) วันครบรอบปี
centenary(adj) ครบ 100 ปี,ครบหนึ่งศตวรรษ
centenary(n) หนึ่งศตวรรษ,100 ปี,การฉลองครบ 100 ปี
complement(vt) ทำให้ครบ,ทำให้เต็ม,ทำให้สมบูรณ์
complementary(adj) ซึ่งทำให้สมบูรณ์,ซึ่งทำให้ครบ
complete(adj) ทั้งสิ้น,บริบูรณ์,สมบูรณ์,ครบ,พร้อม
completely(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพร้อมมูล,อย่างครบถ้วน
due(adj) เป็นหนี้,ถึงกำหนด,ครบกำหนด,สมควร,เหมาะสม,ถูกต้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constituted quorum (n) ครบองค์ประชุม
decade (n) ครบรอบ 10 ปี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
揃う[そろう, sorou] Thai: ครบ

German-Thai: Longdo Dictionary
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้
anlässlichเนื่องในโอกาส เช่น Ich lade meine Schulkameraden zum Abendessen anlässlich meines 60. Geburtstages ein. ฉันชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาทานอาหารเย็นในโอกาสวันครบรอบวันเกิดที่ 60 ของฉัน
lästern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน
Jubiläum(n) |das, pl. Jubiläen| การฉลองครบรอบปี
Silberjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 25 ปี
Goldjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 50 ปี
Silberhochzeit(n) |die, pl. Silberhochzeiten| การแต่งงานที่ผ่านไปหรือครบ 25 ปี
finanziell(adj adv) ที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น eine finanzielle Krise วิกฤตด้านการเงิน, jmdn. finanziell unterstützen ช่วยเหลือใครบางคนด้านการเงิน
Kuß(n) |der, pl. Küsse| การจูบ, จูบ, การหอม เช่น jmdm. einen Kuß auf die Wange geben จูบใครบางคนที่แก้มหรือหอมแก้ม, See also: Related: küssen
Philharmonie(n) |die, pl. Philharmonien| วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top