Search result for

คบ

(85 entries)
(0.1362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คบ-, *คบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คบ[V] associate with, See also: make friend with, contact with, Syn. คบหา, คบหาสมาคม, Example: ผมคบกับเขามานานมากเพราะเรามีสิ่งที่ชอบคล้ายๆ กัน, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน
คบ[N] crotch, See also: torch, Syn. ง่าม, คบไม้, คาคบ, Example: กล้วยไม้ป่าบนคบไม้ข้างทางออกดอกสวยมาก, Count unit: คบ, Thai definition: ่ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับต้นแยกกัน
คบหา[V] associate with, See also: make friends with, contact with, Syn. คบ, คบค้าสมาคม, คบค้า, Example: ความรักในในการวาดภาพเหมือนกัน ทำให้ทั้งสองคนคบหากันอย่างถูกชะตา, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน
คบไฟ[N] torch, See also: link, flambeau, Syn. คบเพลิง, มัดเชื้อเพลิง, Example: ช่วยจุดคบไฟหน่อยค่ะฉันมองอะไรไม่เห็นเลย, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้งเช่นใบไม้และขี้กบเป็นต้น เอามามัดเป็นดุ้นยาว
คบคิด[V] conspire, See also: intrigue, connive, plot, Example: หล่อนคบคิดกับชู้หลอกเอาเงินสามี, Thai definition: ร่วมคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เปิดเผย
คบค้า[V] associate with, See also: make friend with, contact with, Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบหาสมาคม, Example: คนที่อยู่ร่วมกันในกลุ่มหนึ่งย่อมต้องการคบค้ากับคนในกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกมากกว่ากลุ่มอื่น, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน
คบชู้[V] commit adultery with, Syn. มีชู้, เป็นชู้, Example: เธอแอบไปคบชู้กับชายอื่นเพราะไม่ได้รับความสุขจากสามี, Thai definition: ่ไปร่วมประเวณีกับผู้อื่น ทั้งๆ ที่ตนมีภรรยาหรือสามีอยู่แล้ว
คบไม้[N] crotch, Syn. ค่าคบไม้, ค่าคบ, Example: กรรมการตัดสินการแข่งขันตีกลองขึ้นไปนั่งดูอยู่บนคบไม้, Count unit: คบ, Thai definition: ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับต้นแยกกัน
คบเพลิง[N] torch, See also: link, flambeau, Syn. คบไฟ, Example: นักกีฬาถือคบเพลิงวิ่งไปตามลู่วิ่ง, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่างใช้ในพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬาเป็นต้น
คบไม่ได้[V] be not worth associating with, Ant. น่าคบ, คบได้, Example: เมื่อลูกเจอเขาอีกก็จงเดินหลบๆ ไปเสียเถอะ คนแบบนั้นคบไม่ได้, Thai definition: ไว้วางใจไม่ได้, มีนิสัยสันดานอันไม่น่าคบหา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คบน. ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับลำต้นแยกกัน, คาคบ หรือ ค่าคบ ก็ว่า.
คบ ๒, คบเพลิง, คบไฟน. ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้งเช่นใบไม้และขี้กบเป็นต้น เอามามัดเป็นดุ้นยาว, มัดเชื้อเพลิง ก็ว่า.
คบก. เข้าเป็นพวกกัน.
คบคนจรนอนหมอนหมิ่นก. คบคนหลักลอยอาจเกิดโทษได้ เช่นเดียวกับนอนหนุนหมอนหมิ่นอาจทำให้ตกหมอนได้.
คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อก. จะพิจารณาคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ.
คบค้า, คบค้าสมาคมก. ไปมาหาสู่เข้าเป็นพวกเดียวกัน, คบหา ก็ว่า.
คบคิดก. ร่วมคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เปิดเผย.
คบชู้, คบชู้สู่ชายก. คบหากับผู้ชายในเชิงชู้สาว
คบชู้, คบชู้สู่ชายมีชู้.
คบหัวล้านสร้างเมืองก. ทำงานใหญ่ร่วมกับคนหัวล้านมักไม่เป็นผล เพราะคนหัวล้านมักใจน้อย โกรธง่าย, ใช้เข้าคู่กับ คบเด็กสร้างบ้าน เป็น คบเด็กสร้างบ้าน คบหัวล้านสร้างเมือง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yuki Kobayashi.คบายาชิ ยูกิ Confrontation (2017)
Yuki Kobayashi.คบายาชิ ยูกิ Confrontation (2017)
The woman named Yuki Kobayashi said she was finished playing with me.ผู้หญิงที่ชื่อโคบายาชิ ยูกิ บอกว่า เธอเล่นกับผมเสร็จแล้ว Emotions (2017)
Minami Shirakawa sacrificed their lives, but I found out that it was Yuki Kobayashi who sent the invitations.(ชิราคาวะ มินามิ 30 ปี) และชิราคาวะ มินามิ ถูกฆ่าตาย (โคบายาชิ ยูกิ 24 ปี) Emotions (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.พวกเธอได้รับจดหมายเชิญไม่รู้ที่มา (โคบายาชิ ยูกิ 24 ปี) ให้มาอาศัยอยู่ที่บ้านผม Ready (2017)
I had been going out with her since high school.ผมคบกับเธอมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย Affection (2017)
Then my life was written in detail, where I was born, where I went to school, the part-time jobs I had, my relationships and friends at the time, that I published my debut novel at age 26,จากนั้นก็เป็นเรื่องราวชีวิตผม โดยละเอียด เกิดและเรียนที่ไหน ทำงานพิเศษอะไรมาบ้าง ตอนนั้นมีเพื่อนหรือคบกับใคร Disbanded (2017)
Won't that be awfully small?มันจะไม่คับแคบไปเหรอครับ Disbanded (2017)
Until now, I didn't know who sent the invitations or what their objective was.จนถึงตอนนี้ ผมก็ยังไม่รู้ว่า ใครเป็นคนส่งจดหมายเชิญ (โคบายาชิ ยูกิ 24 ปี) หรือมีจุดประสงค์อะไร Disbanded (2017)
Are you dating Nanaka?กำลังคบกับนานากะอยู่เหรอ Appeal (2017)
I take care of them.ผมคอยดูแลพวกเธอ (โคบายาชิ ยูกิ 24 ปี) Reason (2017)
Are you really dating Shin Michima?คุณกำลังคบกับ มิชิมะ ชิน จริงหรือเปล่าครับ Affection (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบ[n.] (khop) EN: crotch ; torch   FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with   FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
คบค้า[v.] (khopkhā) EN: associate with ; make friend with ; contact with   
คบค้าสมาคม[v. exp.] (khopkhā samākhom) EN: associate with ; make friend with ; contact with   
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot   FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
คบชู้[v. exp.] (khopchū) EN: commit adultery   FR: se livrer à l'adultère
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū chāi) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband   
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with   FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[v. exp.] (khophā samākhom) EN: associate with ; make friends with ; contact with   
คบเพลิง[n.] (khopphloēng) EN: torch ; link ; flambeau   FR: flambeau [m] ; flamme [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
break up with so.เลิกคบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
associate[VI] รู้จักเป็นเพื่อนกัน, See also: คบค้าสมาคมกัน, Syn. connect, combine
consort with[PHRV] เป็นเพื่อนกับ, See also: คบค้ากับ, คบกับ
go out with[PHRV] คบหากับ, See also: เห็นว่าอยู่กับ(บางคน)ในที่สาธารณะ, Syn. go out
hobnob with[PHRV] ผูกมิตรกับ (เพื่อมีหน้ามีตามในสังคมเช่น ผูกมิตรกับพวกชนชั้นสูง), See also: คบกับ
intrigue against[PHRV] คบคิดกันต่อต้าน, See also: วางแผนต่อต้าน, สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. conspire against, plot against
intrigue with[PHRV] คบคิดกับ, See also: วางแผนร่วมกับ, สมคบคิดกับ, Syn. connive with, conspire with, plot with
intrigue[VT] วางแผนร้าย, See also: คบคิดกันวางแผนทำลายล้าง, Syn. plot, conspire, scheme
link[N] คบไฟ, See also: คบเพลิง, Syn. torch
mix up with[PHRV] คบหากับ, See also: คบค้ากับ, สมาคมกับ
plot[VT] วางแผน, See also: คบคิด, ออกอุบาย, Syn. plan, scheme

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
alley(แอล' ลี) n., (pl. -leys) ตรอก, ซอย, ทางเดินที่แคบ, ทางวิ่งที่แคบ, Syn. passage)
alleyway(แอล' ลีเว) n. ทางที่แคบ, ตรอก, ซอย
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน
alnico(แอล' ไนโด) n. โลหะผสมที่เป็นแม่เหล็กและมีส่วนผสมของอะลูมินัม นิเกิลและโคบอลท์
amoebic dysenteryn. โรคบิดมีตัว เนื่องจากมีเชื้อบิดจำพวก Endamoeba histolytica ซึ่งทำให้ลำไส้เป็นแผลเปื่อยได้

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
amiable(adj) น่าคบ,น่ารัก,มีอัธยาศัยดี
associate(vi,vt) คบหา,สมาคม,เข้าร่วม
bottleneck(n) ทางแคบ,คอคอด
bough(n) คาคบไม้,กิ่งไม้
catwalk(n) ทางเดินแคบๆใช้ในการเดินแฟชั่น
channel(n) ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ทางผ่าน,ท่อ,ช่องแคบ
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ

German-Thai: Longdo Dictionary
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch
eng(adj) แคบ (ทาง), See also: schmal
unter die Leute kommenคบหาสมาคม, พบปะผู้คน
reizend(adj) น่ารักน่าคบอย่างมาก เช่น eine reizende Frau ผู้หญิงที่น่ารักนิสัยดี, See also: S. nett, lieb,
Theke(n) |die, pl. Theken| ซุ้มหรือเคาน์เตอร์ขายของเล็กๆ น้อยๆ (ส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น heiße Theke ซุ้มขายอาหารร้อน
Jaเป็นคำที่เติมลงในประโยคบ่งความประหลาดใจ เช่น Du bist ja ganz groß geworden. Ich habe dich lange nicht gesehen. เธอสูงใหญ่จริงเชียว ฉันไม่ได้เจอเธอมานานแล้วสินี่
haltbar(adj adv) ใช้ได้ถึง, มีอายุถึง (ใช้บอกวันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น Mindestens haltbar bis 08.2004 ควรบริโภคก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2004
abstoßend(adj) น่ารังเกียจ, ไม่น่าคบ, น่าชัง เช่น Ich finde diese Leute nur abstoßend.
sich trennen(vt) |trennte sich, hat sich getrennt| แยกทางกัน, เลิกคบกัน (คู่รักหรือสามีภรรยา) เช่น Das Paar hatte sich im Februar getrennt. Grund soll Grants Heirats-Panik gewesen sein.
Laufsteg(n) |der, pl. Laufstege| เวทีเดินแบบ, ทางเดินยาวแคบใช้ในการเดินแฟชั่น เช่น Auf dem Laufsteg ist Topmodel Gisele Bündchen im Moment nicht häufig zu sehen.

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top