Search result for

คนใช้

(47 entries)
(0.2274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนใช้-, *คนใช้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนใช้    [N] servant, See also: maid, maidservant, housemaid, Syn. คนรับใช้, สาวใช้, หญิงรับใช้, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: คนใช้บ้านเธอทำงานสะอาดเรียบร้อยและไว้ใจได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับจ้างทำงานบ้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คนใช้น. คนที่มีหน้าที่คอยรับใช้, ลูกจ้างที่รับใช้ทำงานบ้าน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All the time, whenever I meet anyone, Maxim's sister or even the servants,ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบกับใคร แม้กระทั่งพี่สาวเเม็กซิมหรือพวกคนใช้ Rebecca (1940)
Don't be such a little idiot, darling. Anybody would think you were afraid of them.ใครเห็นก็จะนึกว่าคุณกลัวพวกคนใช้ Rebecca (1940)
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก' Rebecca (1940)
Maybe if we each took a couple of minutes just to...ว่าเขาผิดและเราขวา บางทีถ้าเราแต่ละคนใช้เวลาไม่กี่นาทีเพียงเพื่อ ... 12 Angry Men (1957)
This phrase, how many times have all of us used it? Probably thousands.วลีนี้ว่ามีกี่ครั้งที่เราทุกคนใช้มันได้หรือไม่ พันอาจ 12 Angry Men (1957)
"... where people lived in harmony.♪ ผู้คนใช้ชีวิตกันสามัคคี ♪ Blazing Saddles (1974)
No servants here!ไม่ใช่คนใช้ที่นี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I was born at a girls' boarding school, where my mother was a servantฉันถูกเกิดที่เด็กผู้หญิง'ที่board school, ที่ซึ่งแม่ของฉันคือคนใช้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Every night Ezio goes to the black servant girlทุกกลางคืน Ezio ไปถึงเด็กผู้หญิงคนใช้ the black Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The butler.เป็นหัวหน้าคนใช้ Clue (1985)
So, you're not the butler?คุณไม่ใช่หัวหน้าคนใช้งั้นเหรอ? Clue (1985)
What am I, a schmuck on wheels?ฉันเป็นอะไร คนใช้หรือลูกไล่? Goodfellas (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid   FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche = boniche [f] (fam. - péj.)

English-Thai: Longdo Dictionary
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groom    [N] คนเลี้ยงม้า, See also: คนใช้ผู้ชาย, Syn. hostler
Money burns a hole in someone's pocket.    [IDM] คนใช้เงินอย่างเทน้ำเทท่า, See also: คนใช้เงินมากเท่าที่จะมากได้
man servant    [N] คนใช้ผู้ชาย, See also: บริกรชาย, Syn. valet, steward
manservant    [N] คนใช้ผู้ชาย, See also: บริกรชาย, Syn. valet, steward
pastoralist    [N] คนเลี้ยงปศุสัตว์, See also: คนใช้ชีวิตในชนบท
soubrette    [N] คนใช้ในละคร
spender    [N] คนใช้เงินฟุ่มเฟือย, See also: คนสุรุ่ยสุร่าย
spendthrift    [N] คนฟุ่มเฟือย, See also: คนใช้เงินเปลือง, คนสุรุ่ยสุร่าย, Syn. prodigal, squanderer, wastrel, Ant. tightwad
varlet    [N] คนใช้, See also: คนรับใช้, Syn. servant, valet
workingman    [N] คนใช้แรงงานที่เป็นชาย, See also: กรรมกรชาย, ชายที่ทำงานรับจ้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amah(อา' มะ, แอม' มะ) n. นางพยาบาล, คนใช้หญิง (nurse, maidservant)
ancilla(แอนซิล' ละ) n. อุปกรณ์, ตัวเสริม, ส่วนประกอบ, สิ่งช่วยเหลือ, คนใช้
armiger(อาร์'มีเจอะ) n. คนแบกอาวุธของอัศวิน, คนใช้ของอัศวิน. -armigerous adj.
ayah(อา' ยะ) n. คนใช้
bearer(แบ'เรอะ) n. ผู้แบก,ผู้รับ,เครื่องมือขนส่ง,ผู้ถือจดหมาย,ผู้ถือจดหมายสั่งของหรือรับเงิน,ผู้ประจำตำแหน่ง,คนใช้, Syn. messenger
bonne(บอน) n. แม่นม,คนใช้หญิง
butler(บัท'เลอะ) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
charlady(ชาร์'เลดี) n. หญิงปัดกวาดบ้าน,หญิง,คนใช้
daily(เด'ลิ) adj. ประจำวัน,แต่ละวัน,รายวัน,ทุกวัน n. หนังสือพิมพ์รายวัน,คนใช้ที่มาเช้าเย็นกลับ . -adv. ทุก ๆ วัน,แต่ละวัน, See also: dailiness n. ดูdaily, Syn. everyday
factotum(แฟคโท' ทัม) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
biddy(n) ไก่,ผู้หญิง,สตรี,คนใช้ผู้หญิง
boy(n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน
butler(n) หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
groom(n) คนใช้,คนเลี้ยงม้า,เจ้าบ่าว,ข้าราชบริพาร
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย,ขี้ข้า,ลูกกะโล่,ผู้ติดตาม
machinist(n) คนคุมเครื่อง,ช่างเครื่อง,คนใช้เครื่อง
maid(n) หญิงสาว,สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน
maidservant(n) สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน,หญิงรับใช้
menial(adj) เหมือนทาส,เป็นขี้ข้า,เหมือนคนใช้
retainer(n) ผู้ติดตาม,ค่าจ้าง,คนใช้,บริวาร

German-Thai: Longdo Dictionary
hoch(adj) สูง (ใช้บอกระยะแนวขึ้นข้างบน) ถ้าบอกความสูงของคนใช้ groß ไม่ใช้ hoch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top