Search result for

คณิต

(77 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คณิต-, *คณิต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณิต[N] calculation, See also: computation, mathematics, Example: วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต เป็นต้น, Thai definition: การคำนวณ, การนับ
คณิตศาสตร์[N] mathematics, Syn. คณิต, เลข, เลขคณิต, Example: โปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมีจำหน่ายแล้ว, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาว่าด้วยการคำนวณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คณิต, คณิต-(คะนิด, คะนิดตะ-) น. การนับ, การคำนวณ, วิชาคำนวณ, มักใช้เป็นคำหลังของวิชาบางประเภท เช่น พีชคณิต เรขาคณิต.
คณิตศาสตร์(คะนิดตะสาด, คะนิดสาด) น. วิชาว่าด้วยการคำนวณ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mathematical logicคณิตตรรกศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
logic, mathematicalคณิตตรรกศาสตร์, คณิตตรรกวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mathematical logicคณิตตรรกศาสตร์, คณิตตรรกวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mathematical analysisคณิตวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mathematicsคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computational mathematicsคณิตศาสตร์การคณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computer mathematicsคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logicism mathematicsคณิตศาสตร์ตรรกนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pure mathematicsคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
actuarial scienceคณิตศาสตร์ประกันภัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuzzy mathematicsคณิตศาสตร์แบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematical analysisคณิตวิเคราะห์ [เศรษฐศาสตร์]
Mathematicsคณิตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural mathematicsคณิตศาสตร์การเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Business mathematicsคณิตศาสตร์ธุรกิจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematical analysisคณิตศาสตร์วิเคราะห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineering mathematicsคณิตศาสตร์วิศวกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mathematical statisticsคณิตศาสตร์สถิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Business mathematicsคณิตศาสตร์ธุรกิจ [TU Subject Heading]
Crystallography, Mathematicalคณิตผลึกศาสตร์, คณิตผลิกศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a post-Corneal transplant math teacher.คุณเป็นครูคณิตศาสตร์หลังจากปลูกถ่ายแก้วตา Not Cancer (2008)
I deduced that you were a blind math teacher.ผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นครูคณิตศาสตร์ตาบอดมาก่อน Not Cancer (2008)
She's sleeping with the math teacher to get a diploma.เธอมีอะไรกับครูคณิตศาสตร์ เพื่อประกาศนียบัตร Joy (2008)
You know what the figure "8" is the mathematical symbol for?นายรู้มั้ยสัญลักษณ์เลข 8 มีความหมายทางคณิตศาสตร์ว่าอะไร? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
For nine could thwart this evil trick With just some quick arithmeticเพื่อที่เก้าจะทำลายเล่ห์เหลี่ยมปีศาจร้าย ด้วยเพียงเลขคณิตอย่างเร็ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's pretty easy, actually. I just sort of landed in it.- เธอตกพีชคณิตนี่ Jumper (2008)
- Banking? See, I know that you flunked algebra.- แบ็งค์เหรอ/ ฉันรู้นะเธอสอบพีชคณิตตก Jumper (2008)
They're Fibonacci Numbers. He's a mathematical genius.พวกนี้คืออนุกรมเลข เขาเป็นอัจริยะด้านคณิตศาสตร์ Death Note: L Change the World (2008)
I'm gonna give you a math riddle, okay? And you're gonna tell me the answer.ผมจะให้ปัญหาคณิต โอเคมั๊ย แล้วคุณก็จะตอบผม The Happening (2008)
I mean, he's travelled. He has a Ph.D. In mathematics.ผมหมายถึงเขาเดินทาง เขามีปริญญาเอก ในวิชาคณิตศาสตร์ Revolutionary Road (2008)
- I hear you're a mathematician.ฉันได้ยินคุณคณิตศาสตร์ Revolutionary Road (2008)
- Just jolted out the mathematics.เพียง jolted ออกคณิตศาสตร์ Revolutionary Road (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณิตกรณ์[n.] (khanitkøn) EN: computer   FR: calculateur [m]
คณิตศาสตร์[n.] (khanittasāt) EN: mathematics ; math   FR: mathématiques [fpl] ; maths [fpl] (fam.)
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt kānngoen) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics   
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์[n. exp.] (khanittasāt børisut) EN: pure mathematics ; pure math   
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์[n. exp.] (khanittasāt fisik) EN: mathematical physics   FR: physique mathématique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
space(n) (คณิต.) ปริภูมิ
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด
cardinality(n) จำนวนสมาชิกในเซ็ตทางคณิตศาสตร์ที่ให้มา
data science(n ) วิทยาการข้อมูล, สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arithmetic[N] คณิตศาสตร์, Syn. mathematics
log[N] คณิตศาสตร์ลอการิทึม, Syn. logarithm
logarithm[N] คณิตศาสตร์ลอการิทึม, Syn. log
math[N] คณิตศาสตร์ (คำเรียกย่อของวิชาคณิตศาสตร์), See also: เลข, Syn. mathematics
mathematics[N] คณิตศาสตร์, See also: เลข, เลขคณิต, วิชาคำนวณ, Syn. math

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
algebra(แอล' จิบรา) n. พืชคณิต
algebraic(แอลจิเบร' อิค) adj. เกี่ยวกับพืชคณิต, Syn. algebraical -algebraist n.
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
alu(เอแอลยู) ย่อมาจาก arithmetic and logical unit เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะดู central processing unit ประกอบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)

English-Thai: Nontri Dictionary
algebra(n) พีชคณิต
arithmetic(n) คณิตศาสตร์
arithmetical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
arithmetician(n) นักคณิตศาสตร์
geodesy(n) คณิตศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยสัณฐานและมิติของโลก
geometric(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต
geometrical(adj) ทางเรขาคณิต,ตามเรขาคณิต,เกี่ยวกับเรขาคณิต
geometry(n) เรขาคณิต
mathematical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
mathematician(n) นักคณิตศาสตร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
数学[すうがく, suugaku] คณิตศาสตร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Achse(n) |die, pl. Achsen| แกน (ทางคณิตศาสตร์) เช่น die X-Achse แกนเอ็กซ์
Wurzel(n) |die, pl. Wurzeln| รากเชิงคณิตศาสตร์ เช่น Die zweite Wurzel aus sechzehn ist vier. รากที่สองของสิบหกคือสี่
Formel(n) |die, pl. Formeln| สูตรทางคณิตศาสตร์
Raum(n) |der, pl. Räume| (คณิต.) ปริภูมิ
morphologisch(adj) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematische) morphologische Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์), See also: R. morphologie

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top