Search result for

คชกรรม

(8 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คชกรรม-, *คชกรรม*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คชกรรม มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คชกรรม*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คชกรรม[N] methods of taming an elephant, Example: ในสมัยก่อนมีรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีทางคชกรรมมากมาย เพราะถือว่าเป็นพาหนะของกษัตริย์, Thai definition: กิจกรรมในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับช้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คชกรรมน. กิจการในทางปฏิบัติอันเกี่ยวกับช้าง เช่น การขี่ การฟันขอ, ประเภทตำราว่าด้วยทางปฏิบัติอันเกี่ยวกับช้าง.
กรรภิรมย์(กัน-) น. ฉัตร ๕ ชั้นและ ๗ ชั้น สำรับหนึ่งมี ๓ องค์ คือ พระเสมาธิปัต พระฉัตรชัย พระเกาวพ่ายหรือพระเกาวพ่าห์ ทำด้วยผ้าขาวลงยันต์เส้นเขียนทอง เป็นเครื่องสูงอันเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ ใช้กางเชิญนำพระราชยานเวลาเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราใหญ่ และใช้เข้าพิธีคชกรรมนำช้างสำคัญขึ้นจากแพเข้าสู่โรงสมโภช หรือใช้ผูกเสาพระแท่นมณฑลในพระราชพิธีใหญ่, เขียนเป็น กรรม์ภิรมย์ กันภิรมย์ หรือ กันพิรุณ ก็มี.
คชศาสตร์น. วิชาว่าด้วยช้าง มี ๒ ประเภท คือ คชลักษณ์ และ คชกรรม.
เงื่อน ๒ว. เหมือน เช่น เขี้ยวโง้งเงื่อนงาคชกรรม (คำพากย์).
รำพัดชาน. ท่ารำชนิดหนึ่งในพิธีคชกรรม.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top