Search result for

คงที่

(42 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คงที่-, *คงที่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คงที่[V] be stable, See also: be unchanged, be constant, Syn. เท่าเดิม, คงเดิม, เหมือนเดิม, Ant. เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ไม่แน่นอน, Example: คะแนนของเขายังคงที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง, Thai definition: สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คงที่ว. ไม่เปลี่ยนแปลง.
อยู่คงที่ เช่น เงินที่ให้มายังอยู่ครบ, ไม่ไปจากที่ เช่น วันนี้เขาอยู่บ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stationaryคงที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constant, Relativelyคงที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gravity tethers full tension and stable, Captain.เขตแรงดึงดูดพร้อมแล้วและคงที่ครับผม Dead Space: Downfall (2008)
Her heart rate's stabilized, breathing's good.อัตราเต้นหัวใจเธอคงที่ การหายใจดี Not Cancer (2008)
(Taub) his heart rate is stabilized.อัตราการเต้นของหัวใจคงที่ Adverse Events (2008)
She's tachycardic. Get a crash cart in here!อาการเธอไม่คงที่ เอารถเข็นนั่นมา Birthmarks (2008)
(Kutner) We started her on haloperidol. She's stable.เราใช้ยา ฮาโลเพอริดอล กับเธอ เธออาการคงที่ Emancipation (2008)
She's stabilizing.อาการเธอคงที่แล้ว Dying Changes Everything (2008)
- Status. - Her heart's stabilized.ตอนนี้ หัวใจเธอคงที่แล้ว Dying Changes Everything (2008)
Then if he stabilizes, he'll go in and try to repair the heart.หลังจากนั้นถ้าร่างกายเด็กคงที่ หมอจะพยายามผ่าตัดซ่อมหัวใจ Pilot (2008)
O2 sats are coming up. Candles in the cake.ระัดับออกซิเจนกลับมาคงที่ เทียนอยู่ในเค๊ก Pilot (2008)
Plasma level is steady.ระดับพลาสม่าคงที่ Superhero Movie (2008)
Genetic modification's at optimum levels!การเปลี่ยนแปลงพันธุศาสตร์ อยู่ในระดับคงที่ Superhero Movie (2008)
It's postpartum depression.มันคืออารมณ์ซึมเศร้าหลังคลอดน่ะ ฮอร์โมนจะเริ่มไม่คงที่ Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คงที่[v.] (khongthī) EN: be stable ; be unchanged ; be constant   FR: être stable ; être constant
คงที่[adj.] (khongthī) EN: fixed ; stable   FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invariant[ADJ] ไม่เปลี่ยนแปลง, See also: คงที่, Syn. unvarying, invariable, constant, Ant. changing
level[ADJ] คงที่, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. steady, consistent, unchanging

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avogadro's numberค่าคงที่ 6.02 X 1023 ซึ่งเป็นจำนวนอะตอมในกรัม-อะตอม หรือจำนวนโมเลกุลในกรัม-โมเลกุล, Syn. Avogadro's constant (Avogadro number)
coeffecientn. เลขคูณ,ค่าคงที่หรือค่าสัมประสิทธิ์ (ในวิชาฟิสิกส์) adj. ร่วม
congeal(คันจีล') {congealed,congealing,congeals} vt.,vi. เปลี่ยนจากนิ่มหรือเหลวเป็นแข็ง,ทำให้ข้นแข็ง,ทำให้คงที่หรือแน่น., See also: congealability,congealableness,congealedness,congealment,congealation n., Syn. stiffen,solidify
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง,ความซื่อสัตย์,ความคงที่, Syn. stability
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
cryostat(ไคร'อะสแทท) n. เครื่องมือรักษาระดับอุณหภูมิที่ต่ำมากให้คงที่
directrix(ดิเรค'ทริคซ) n. เส้นคงที่แสดงเกี่ยวกับเส้นโค้งหรือผิวหน้า,เส้นแม่นยำ -pl. directrixes,directrics
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
fixate(ฟิค'เซท) vt. ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้ติดแน่น. vi. ติดแน่น,เกาะแน่น, Syn. fix
floating(โฟล'ทิง) adj. ซึ่งลอยอยู่,ซึ่งล่องลอยอยู่,ซึ่งเคลื่อนจากที่เดิม,ซึ่งโยกย้ายถิ่นที่อยู่,ยังมาหรือไปไม่ถึง (สินค้า) ,ไม่คงที่, Syn. unsteady

English-Thai: Nontri Dictionary
backwater(n) น้ำนิ่ง,ความคงที่
coefficient(n) ค่าคงที่,ตัวเลข,ตัวคูณ,อัตรา
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่,นอนอยู่,คงที่,อยู่เฉยๆ,สงบเงียบ
equilibrium(n) ความสมดุล,ความคงที่,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค
even(adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ
fixity(n) ความคงที่,ความแน่นอน,ความตายตัว,ความมั่นคง,ความถาวร
immovable(adj) เคลื่อนที่ไม่ได้,คงที่,ติดแน่น,ยืนกระต่ายขาเดียว
inconstancy(n) ความผันแปร,ความไม่คงที่,ความไม่สม่ำเสมอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
固定[こてい, kotei] (n ) คงที่, ตรึงอยู่กับที่, ยึดไว้ไม่ไห้ขยับเขยื้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top