Search result for

ข้างใต้

(41 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้างใต้-, *ข้างใต้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างใต้[ADV] under, See also: underneath, beneath, Syn. ใต้, ล่าง, Ant. ข้างบน, บน, Example: เขาเอาขนมซุกไว้ข้างใต้เพราะกลัวคนเห็น, Thai definition: ด้านหรือทางล่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข้างใต้[PREP] under, See also: underneath, beneath, Syn. ใต้, ล่าง, Ant. ข้างบน, บน, Example: ถุงกอล์ฟของพ่ออยู่ข้างใต้บันได มองเห็นหรือเปล่า, Thai definition: เป็นคำเชื่อม มีความหมายว่า ด้านหรือทางล่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข้างใต้[N] under, See also: underneath, beneath, Syn. ใต้, ล่าง, Ant. ข้างบน, บน, Example: ถ้าสังเกตเห็นอนูของน้ำเกาะเป็นกลุ่มไหลเร็วพุ่งไปข้างหน้าแสดงว่าข้างใต้มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว, Thai definition: ด้านหรือทางล่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The reactors are 30 levels below us, there.เตาปฏิกรณ์อยู่ลงไป 30 ชั้นข้างใต้เรา นั่น Duel of the Droids (2008)
This crypt goes all the way under the bank.ห้องใต้ดินนี้เป็นทางไปข้างใต้ธนาคาร The Bank Job (2008)
What are you doing under there?เธอทำอะไรอยู่ข้างใต้นั่นน่ะ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
When the Emperor built the Wall, he buried his enemies underneath it and cursed their souls to hold it up for eternity.ตอนที่ฮ่องเต้สร้างกำแพง เขาฝังข้าศึก ไว้ข้างใต้ ซึ่งจะพิทักษ์มันไปตลอดกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You see that? There's no hair under here, okay?เห็นนั่นมั้ย ข้างใต้นั่นไม่มีขนสักเส้น Pineapple Express (2008)
- Under your towel. - Why would it be under our towel?ข้างใต้น่ะ ทำไมคิดว่ามันจะมาอยู่ในผ้าขนหนูฉันล่ะ? The Ruins (2008)
Scofield's got us down here doing manual labor; slave labor.สโคฟิลด์ให้พวกเราใช้แรงงานอยู่ข้างใต้นี่.. งานทาส Under & Out (2008)
There's nothing beneath this cement but granite.ข้างใต้นี้มีแต่หินแกรนิต Greatness Achieved (2008)
We can't go under it, we can't go over it.ไปข้างใต้ก็ไม่ได้ ข้างบนก็ไม่ได้ Greatness Achieved (2008)
"annuit coeptis" Inscribed beneath.อันนูอิท โคเอปติส (Annuit coeptis) กำกับข้างใต้ Omnivore (2009)
Names below are "special guests."ชื่อข้างใต้นั้นเป็นแขกพิเศษ S.O.B. (2009)
Beth is down here somewhere.เบธอยู่ข้างใต้นี้แหละ Seep (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างใต้[n.] (khāngtāi) EN: beneath ; underneath ; under   FR: sous ; au-dessous ; dessous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nether[N] ซึ่งต่ำกว่า, See also: ข้างใต้, เบื้องล่าง
subjacent[ADJ] ข้างใต้, See also: ข้างล่าง
under[PREP] ใต้, See also: ข้างใต้, ภายใต้, ข้างล่าง, Syn. below, beneath, underneath, Ant. over
underfoot[ADV] ใต้เท้า, See also: ข้างใต้, อยู่ใต้เท้า, Syn. tread
underneath[PREP] ภายใต้, See also: ข้างใต้, Syn. below, under, Ant. above

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
below(บิโล') adv.,prep. ข้างล่าง,ใต้,อยู่ข้างใต้,ต่ำกว่า,ไม่สมเกียรติของ,บนนรก, Syn. lower,underneath
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
cable railwayn. รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างใต้
subscript(ซับ'สคริพทฺ) adj. เขียนข้างใต้,ลงนามข้างท้าย. n. เครื่องหมายข้างใต้
subscription(ซับสคริพ'เชิน) n. การลงนามข้างท้าย,การเขียนไว้ข้างใต้,ชื่อข้างท้าย,การบอกรับเป็นสมาชิก,การสั่งซื้อ,การบริจาค,การออกค่าบำรุง,การเห็นด้วย., See also: subscriptive adj., Syn. agreement
subsoil(ซับ'ซอยล์) n. ชั้นใต้ผิวดิน,ดินข้างใต้
subtitle(ซับไท'เทิล) n.,vt. (บรรยายเป็น) หัวข่าวรอง,หัวข่าวเล็ก,หัวข้อเล็ก,หัวข้อย่อย,ข้อย่อย,ชื่อย่อย,ภาพคำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ (มักเป็นคำแปล) ,ชื่อหนังสือรอง., See also: subtitular adj.
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
underdrain(อัน'เดอะเดรน) n. ท่อระบายข้างใต้. vt. จัดให้มีท่อระบายข้างใต้

English-Thai: Nontri Dictionary
below(adv) ข้างล่าง,ข้างใต้,ใต้
below(pre) ข้างล่าง,ใต้,ข้างใต้,เบื้องใต้
beneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ใต้,ต่ำกว่า
beneath(pre) ข้างใต้,ใต้,ต่ำกว่า
bottom(n) ก้น,ท้องเรือ,ข้างใต้,พื้นน้ำ
nether(adj) ข้างใต้,ใต้,ภายใน
under(pre) ข้างใต้,ภายใต้,ล่าง,รอง,ข้างใน
underfoot(adv) ใต้เท้า,ข้างใต้,บนพื้น
undermine(vi) ทำลาย,เซาะ,ขุดข้างใต้
underneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top