Search result for

ข้างหน้า

(45 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้างหน้า-, *ข้างหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างหน้า[PREP] in front, Syn. ด้านหน้า, หน้า, Ant. ข้างหลัง, Example: ผู้หญิงที่นั่งข้างหน้าผมเป็นภรรยานายก, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า อยู่ตรงข้ามกับสายตาของเรา
ข้างหน้า[N] future, Syn. อนาคต, Ant. ข้างหลัง, Example: ไม่มีใครรู้ว่าข้างหน้าต่อไปจะต้องเจออะไรต่อมิอะไรอีกมาก, Thai definition: ภายภาคหน้าซึ่งเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
ข้างหน้า[N] in front, Syn. ด้านหน้า, Ant. ข้างหลัง, Example: เมื่อมองไปข้างหน้าจะเห็นทิวทัศน์อันสวยงามเป็นทุ่งสีเขียวขจี, Thai definition: ด้านของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของเราหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของเรา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dorota, can you believe that in just three short hours,โดโรต้า เธอเชื่อมั๊ย อีก 3 ชั่วโมงข้างหน้านี้ New Haven Can Wait (2008)
Whatever it is, it's just up ahead.มันอยู่ข้างหน้าเราแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
There's a utility lift ahead.ข้างหน้ามีลิฟท์ขนของ Dead Space: Downfall (2008)
The entrance to the computer core should be up ahead.ทางเข้าเมน#8203; เฟรม น่าจะอยู่ข้างหน้า Dead Space: Downfall (2008)
I need to pee. Pull over at the next stop.ฉันปวดฉี่ จอดข้างหน้าเนี่ยแหละ Birthmarks (2008)
There's a rest stop in five miles.มีจุดพักข้างหน้าอีก 5 ไมล์ Birthmarks (2008)
$100 buy in. Less than seven means the next seven days.พนัน 100 เหรียญน้อยกว่าเจ็ดวัน\ หมายถึงเจ็ดวันข้างหน้า Joy (2008)
I need you to look straight ahead, okay?ฉันจำเป็นต้องให้ คุณมองตรงไปข้างหน้านิ่งๆ.. ตกลงไหม The Itch (2008)
You didn't flinch when you found out about a sixteen-year-old who could be dying in the next few days.คุณสะทกสะท้านเมื่อพบเรื่อง เกี่ยวเด็กอายุ 16 ที่กำลังจะตาย ในไม่กี่วันข้างหน้า Emancipation (2008)
Uh, run fund is covered for the next two months.นำเงินลงทุนมาสำรอง สำหรับสองเดือนข้างหน้า Pilot (2008)
Sir, the last transmission came from that moon's upper atmosphere, directly ahead.ท่านครับ สัญญาณสุดท้ายส่ง มาจากดวงจันทร์ข้างบนนั่น ตรงไปข้างหน้านี้ Duel of the Droids (2008)
Bring Senator Amidala before me.นำตัววุฒิสมาชิกอมิดาลามาข้างหน้าข้า Bombad Jedi (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างหน้า[X] (khāng-nā) EN: in front ; front   FR: devant ; en avant ; frontal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
front[ADJ] ข้างหน้า, See also: ด้านหน้า, แถวหน้า, เบื้องหน้า
in front of[PREP] ตรงข้างหน้า, See also: ข้างหน้า, ต่อหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore)
antrorse(แอนทรอส') adj. งอไปข้างหน้าหรือขึ้นข้างบน
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
avant-courier(อะวาวงคู'เรีย) n., fr. ผู้อยู่ข้างหน้า (dispatched before another person)
bow(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โค้ง,ก้มศีรษะ,คำนับ,คำนับอำลา,น้อม,ยอม -n. การโค้ง,การคำนับ,การคำนับอำลา,การยอม,ธนู,ศร,คันธนู,คันศร,คันซอ,คันพิณ,หน้าไม้,ส่วนที่เป็นรูปคันศร,ส่วนโค้ง,โบ,หูกระต่าย,สายรุ้ง,ปีกแว่นตา,หัวเรือ,ส่วนหัวของบิน,มือพายข้างหน้า adj. เก
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
before(adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า
before(con) ก่อน,ข้างหน้า,ในอนาคต
before(pre) ก่อน,ตรงหน้า,ข้างหน้า,หน้า
ere(pre) ก่อนหน้า,ก่อน,ข้างหน้า
fore(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,แรกเริ่ม,ก่อน,ที่หนึ่ง
forehand(adj) เกี่ยวกับหน้ามือ,ซึ่งนำหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งทำมาก่อน
forge(vi) ฝ่าฟัน,บุกบั่น,ก้าวไปข้างหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ข้างหน้า English: frontward

German-Thai: Longdo Dictionary
achtแปด เช่น in acht Wochen อีกแปดสัปดาห์ข้างหน้า
einfahren(vi) |fährt ein, fuhr ein, ist eingefahren| รถไฟหรือเรือกำลังถึงสถานีหรือท่า เช่น Der Zug nach Freiburg fährt in ein paar Minuten ein. รถไฟที่จะไปไฟร์บวร์กกำลังวิ่งเข้ามาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า
vor(prep) |+D สถานที่ (เมื่อกริยาไม่ได้บ่งอาการเคลื่อนไหว)| ข้างหน้า, หน้า เช่น Wir treffen uns vor dem Kino. พวกเราเจอกันที่หน้าโรงหนังนะ
arsch kalt(phrase slang ) หนาวมากๆ (คำว่า arsch ข้างหน้า จะเพิ่มความรุนแรงให้กับ Adjektiv ข้างหลังให้ดูมีความหนาวนั้นกลาวเป็น หนาวมากๆ ซึ่ง อาจเพิ่ม คำว่า arsch หน้าคำอื่นๆ เพื่อจดประสงค์เดียวกันได้ แต่การเติมนั้น นอกจากจะทำให้รุนแรงขึ้นแล้ว จะกลับกลายเป็นคำไม่สุภาพ) เช่น Ich bin stink sauer. Alle paar Tage fällt meine Heizung aus. Es ist arsch kalt im Winter. Im Dachgeschoss. Langsam muss ich mir wirklich überlegen mal einen Teil der Miete zurückzuhalten. , See also: S. arschkalt

French-Thai: Longdo Dictionary
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top