Search result for

ข้าง

(125 entries)
(0.067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้าง-, *ข้าง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระจกหลัง (กระจกเงาใช้ส่องดูภาพข้างหลังรถ) (n ) rear-view mirror

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าง[N] side, See also: group, faction, Syn. ฝ่าย, ด้าน, พวก, Example: เรื่องนี้เธอจะอยู่ข้างใคร บอกมาให้ชัดเลย, Count unit: ข้าง, ฝ่าย, Thai definition: ฝั่งหรือฝ่ายที่อยู่
ข้าง[PREP] next to, See also: at the side of, near, by, beside, Syn. ใกล้, ริม, Example: ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลเยาวชนยืนอยู่ข้างสนามฟุตบอล, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า อยู่ใกล้หรือชิดติดกับ
ข้าง[N] side, See also: part, Example: เขาหันข้างให้คู่สนทนา โดยไม่ยอมรับฟังเรื่องต่างๆ, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านข้าง
ข้าง[N] side, See also: part, group, Syn. ฝ่าย, ด้าน, พวก, Example: เรื่องนี้เธอจะอยู่ข้างใคร บอกมาให้ชัดเลย, Count unit: ข้าง, ฝ่าย, Thai definition: ฝั่งหรือฝ่ายที่อยู่
ข้าง[PREP] by, See also: at the side of, near, next to, beside, Syn. ติดกับ, ข้าง, Example: กระเป๋าเศษตังค์อยู่ข้างๆ กับกระเป๋าถือใบใหญ่นั่นแหละ, Thai definition: เป็นคำเชื่อม มีความหมายว่า อยู่ติดกับหรืออยู่ใกล้กับ
ข้างกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. บานกบ, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานกรุกระหนาบข้างเสาในพระระเบียง ปลายแผ่นกระดานยันใต้ท้องสะพาน ที่พาดอยู่บนหัวเสา, กระดานกรุกระหนาบข้างคูหาหรือช่องหน้าต่างโบสถ์ วิหาร พระที่นั่งต่าง ๆ
ข้างกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. บานกบ, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานกรุกระหนาบข้างเสาในพระระเบียง ปลายแผ่นกระดานยันใต้ท้องสะพาน ที่พาดอยู่บนหัวเสา, กระดานกรุกระหนาบข้างคูหาหรือช่องหน้าต่างโบสถ์ วิหาร พระที่นั่งต่างๆ
ข้างบน[N] upstairs, Syn. ด้านบน, ชั้นบน, Ant. ข้างใต้, ข้างล่าง, Example: บ้านส่วนใหญ่จะมีห้องพระไว้ข้างบน, Thai definition: ที่อยู่เหนือขึ้นไป
ข้างบน[PREP] above, Example: เขากำลังเดินขึ้นไปข้างบนบ้าน, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า ที่อยู่เหนือขึ้นไป
ข้างใน[N] inside, See also: interior, indoors, Syn. ด้านใน, ชั้นใน, Ant. ข้างนอก, Example: บ้านหลังนี้ตกแต่งได้สวยงามทั้งข้างนอกและข้างใน, Count unit: ข้าง, Thai definition: พ้นจากภายนอกเข้ามาด้านใน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้างน. เบื้อง เช่น ข้างหน้า ข้างหลัง
ข้างส่วน เช่น ข้างหัว ข้างท้าย
ข้างฝ่าย เช่น ข้างไหน ข้างนี้
ข้างสีข้าง เช่น เอาข้างเข้าถู. บ. ใกล้, ริม, เช่น ต้นฝรั่งข้างรั้ว.
ข้างว. ใกล้ด้านข้าง เช่น ยืนอยู่ข้าง ๆ.
ข้าง ๆ คู ๆว. ออกนอกแนวนอกเรื่องอย่างไม่สมเหตุสมผล เช่น เถียงไปข้าง ๆ คู ๆ.
ข่าง ๑น. ของเล่นอย่างหนึ่งเป็นลูกกลม ๆ มีเดือยใช้ปั่นให้หมุนด้วยมือหรือด้วยเชือก เรียกว่า ลูกข่าง
ข่าง ๑ชื่อดาวหมู่หนึ่งมี ๔ ดวงคล้ายรูปลูกข่าง.
ข่าง ๒น. ไม้ชนิดหนึ่ง อยู่ทางแถบทะเล เปลือกเรียบ ๆ ใบคล้ายมะขวิด ไม้ใช้ทำฟืน.
ข่าง ๓ก. ระบาย, ถ่าย, เช่น ข่างนํ้า ว่า ระบายนํ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
para-ข้าง ๆ, ข้างเคียง, เข้าถึง, ต่าง, ยกเว้น, พิการ, ล้ำหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paravertebralข้างกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasternalข้างกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracysticข้างกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paravaginalข้างช่องคลอด, ใกล้ช่องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parahepaticข้างตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraurethralข้างท่อปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paramastoidข้างปุ่มกกหู, ใกล้ปุ่มกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parametrial; parauterineข้างมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parauterine; parametrialข้างมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antero-Lateralข้างๆด้านหน้า [การแพทย์]
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]
Carotidข้างคอ [การแพทย์]
Descendingข้างล่าง,ช่วงทางซ้าย [การแพทย์]
Intraepidermalข้างในผิวหนังชั้นบนสุด [การแพทย์]
Inwardข้างใน [การแพทย์]
Juxtaข้างเคียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey. Um, would you mind putting this in the back for me?เฮ้ เอ่อขอโทษนะคะ ช่วยเก็บชุดนนี้ไว้ข้างหลังให้ฉันที The Serena Also Rises (2008)
And Serena would never watch the show from anywhere but backstage with me.และเซรีน่าก็จะไม่ไปดูโชว์ตรงอื่น นอกจากข้างหลังเวทีกับหนูค่ะแม่ The Serena Also Rises (2008)
I was actually on my way out.ที่จริงผมกำลังจะออกไปข้างนอกน่ะ The Ex-Files (2008)
It seems a bit impersonal.นี่มันค่อนข้างน่าเกลียดนะ The Ex-Files (2008)
Sorry. Uh, back burner starting now.โทษทีครับ เรื่องที่ว่าให้เก็บไว้ ข้างหลังน่ะ เริ่มเลยก็แล้วกัน The Ex-Files (2008)
And the deflection through sarcasm thing you might want to put on the back burner for a while.แล้วก็หลีกเลี่ยงคำพูดถากถาง ที่ลูกอยากไว้ข้างหลัง The Ex-Files (2008)
Yeah. Pretty much.ค่อนข้างจะ The Dark Night (2008)
But we're on your side.-แต่เราอยู่ข้างคุณนะ The Dark Night (2008)
We're on your side.เราอยู่ข้างคุณ The Dark Night (2008)
And see what else you can find upstairs then. Excuse me.และไปดูว่าสามารถหาอะไรได้อีกข้างบน โทษที Never Been Marcused (2008)
Hey, mom. It's looking really nice out here.เฮ้ แม่ ข้างนอกดูดีมาเลยครับ Never Been Marcused (2008)
Just out.ก็แค่ออกไปข้างนอก O Brother, Where Bart Thou? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; lateral part ; flank   FR: côté [m] ; partie latérale [f] ; flanc [m]
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; party ; group ; faction ; clique   FR: côté [m] ; parti [m] ; groupe [m]
ข้าง[n.] (khāng) EN: [classifier : legs, arms, sides of objects]   FR: [classificateur : jambes, bras]
ข้าง[prep.] (khāng) EN: next to ; at the side of ; near ; by ; beside   FR: du côté de ; à
ข้าง[prep.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside   FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng khū-khū) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue   FR: obstinément ; avec obstination
ข้างกบ[n.] (khāngkop) EN: window frame ; door frame   
ข้างขวา[X] (khāng khwā) EN: on the right side   FR: à droite ; sur la droite ; du côté droit
ข้างขึ้น[n.] (khāngkheun) EN: waxing moon ; the period of the waxing moon   
ข้างซ้าย[n. exp.] (khāng sāi) EN: on the left side   FR: à gauche ; sur la gauche ; du côté gauche

English-Thai: Longdo Dictionary
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), S. side-walls
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abaft[PREP] ข้างหลัง, Syn. behind
abaft[ADV] ข้างหลัง
above[PREP] ข้างบน, See also: เหนือ
alongside[PREP] ข้างๆ, See also: อยู่ถัดไป, Syn. at the side of, parallel to
aside[ADV] ข้างๆ, See also: ไปด้านข้าง, Syn. to the side, to one side
backside[N] ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, ส่วนหลัง, Syn. behind, Ant. front
behind[PREP] ข้างหลัง, Syn. after, Ant. in front of
beneath[PREP] ข้างล่าง, See also: ต่ำกว่า, ต่ำลงไป, อยู่ใต้, Syn. below, under
by[PREP] ใกล้, See also: ข้าง, อยู่ข้าง, Syn. near
down[ADV] ลงข้างล่าง, See also: ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง, Syn. downward, below, lower, Ant. upward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
ab intra(อาลอิน' ทรา) L. จากด้านข้าง, จากภายใน (from in side, from within)
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
abextra(แอบเอค' ซทรา) (ลาติน) จากข้างนอก
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
afore(adv) ก่อน,แต่ก่อน,ข้างต้น
afore(pre) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างต้น
aft(adv) ไปทางท้ายเรือ,ข้างท้ายเรือ
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
back(n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
後ろ[うしろ, ushiro] (adj) ข้างหลัง, ด้านหลัง
後ろ[うしろ, ushiro] (prep) ข้างหลัง, ด้านหลัง
[なか, naka] (adj ) ข้างใน
内外[ないがい, naigai] (n ) ข้างในข้างนอก, ข้างในและข้างนอก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
以下[いか, ika] Thai: ข้างล่าง
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ข้างหน้า English: frontward

German-Thai: Longdo Dictionary
neben(Präp.) ข้าง
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.
achtแปด เช่น in acht Wochen อีกแปดสัปดาห์ข้างหน้า
eher(Adv.) มากกว่าจะ, ค่อนข้างจะ เช่น Das ist eher möglich. มันค่อนข้างจะเป็นไปได้มากกว่า
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ
hinter(Präp.) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
obenข้างบน
ziemlichค่อนข้างมาก เช่น eine ziemliche Menge Geld เงินจำนวนค่อนข้างมาก, See also: beträchtlich
ziemlich(adj) ค่อนข้าง, See also: relative
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ีunter (adj) ข้างล่าง

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน
en(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Je viens assez souvent en France. ผมไปฝรั่งเศสค่อนข้างบ่อย
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
auprès de(prep) ข้างๆ กับ, ใกล้กับ เช่น s'assesoir auprès de qn(นั่งข้างๆใครคนนึง)
gauche(n) |f| ข้างซ้าย, See also: A. droite,
droite(n) |f| ข้างขวา , See also: A. gauche,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top