Search result for

ข้อได้เปรียบ

(37 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อได้เปรียบ-, *ข้อได้เปรียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อได้เปรียบ    [N] advantage, See also: benefit, good point, profit, Syn. ข้อดี, Ant. ข้อเสียเปรียบ, ข้อเสีย, Example: ซีดีรอมมีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าสื่อข้อมูลประเภทอื่นนั่นคือความคงทนของข้อมูลบนแผ่นจาน, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งที่เป็นประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ Ghost in the Shell (1995)
It's not such a great bargain for you, huh?ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเท่าไหร่เลยว่ามั้ย It's Alive! (2007)
I thought the novelty of my aarp discount would wear off,อะไร ว่าข้อได้เปรียบเรื่องความแปลกใหม่ ของชายวัยเกษียณอายุจะหมดไป There's Something About Harry (2007)
Maybe we can use this to our advantage.เราอาจใช้จุดนี้เป็นข้อได้เปรียบของเรา Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Is taking advantage of my situation.กำลังใช้ข้อได้เปรียบในสถานการณ์ปัจจุบัน Call Waiting (2007)
From birth, you've all been given the advantages of few others.ตั้งแต่เริ่ม พวกคุณทุกคนได้รับข้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆ Saw V (2008)
Yet through poor moral decisions you've used these advantages to selfishly further only yourselves at the expense of others.อย่างไรก็ดี จากการตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม... ...คุณก็ใช้ข้อได้เปรียบนั้นอย่างเห็นแก่ตัว ทำแต่เพื่อตัวพวกคุณเอง ทำให้คนอื่นต้องสูญเสีย Saw V (2008)
It said that we were all born with advantages.มัน มัน มันบอกว่า เราทุกคน เกิดมาพร้อมกับข้อได้เปรียบใช่มั้ย Saw V (2008)
We did something wrong with an advantage from birth.พวกเราทำบางอย่างผิดพลาด ด้วย ข้อได้เปรียบที่เราได้รับมาตั้งแต่แรก Saw V (2008)
Anakin, teaching is a privilege.อนาคิน การสอนเป็นข้อได้เปรียบนะ Star Wars: The Clone Wars (2008)
This whole back and forth game for leverage is pointless.เกมที่รุกรับกันไปมา หาข้อได้เปรียบนี่มันไร้ประโยชน์ Go Your Own Way (2008)
Roberts got out six months ago,but here's the kicker:โรเบริตท์ออกไปได้หกเดือนแล้ว,แต่นี่คือข้อได้เปรียบLast Man Standing (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อได้เปรียบ[n. exp.] (khø dāi prīep) EN: advantage ; privilege   
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน[n. exp.] (khø dāi prīep nai kān khaengkhan) EN: competitive advantage   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantage    [N] ความได้เปรียบ, See also: ข้อได้เปรียบ, ข้อดี, Syn. favor, preference, Ant. disadvantage, handicap
benefit    [N] ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
capital    [N] ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
privilege    [N] ข้อได้เปรียบ, See also: สิทธิ, สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, อำนาจพิเศษ, เอกสิทธิ์, Syn. due, perquisite, right
profit    [N] ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
vantage    [N] ความได้เปรียบ, See also: ข้อได้เปรียบ, ฐานะที่ได้เปรียบ, การถือไพ่เหนือกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
behoof(บิฮูฟ') n. ข้อได้เปรียบ,ผลประโยชน์, Syn. advantage -pl. -hooves
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
kicker(คิค'เคอะ) n. ผู้เตะ,ข้อได้เปรียบ,สภาพหรือสถานการณ์ที่ได้เปรียบ,การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ประหลาดใจ,เครื่องยนต์ที่ติดตั้งบนเรือใบ
privilege(พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,เอกสิทธิ์,ประโยชน์พิเศษ,ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่,ให้อภิสิทธิ์แก่, See also: privileger n.
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return,
vantage(แวน'ทิจฺ,วาน'ทิจฺ) n. ข้อได้เปรียบ,ฐานะที่ได้เปรียบ,ความได้เปรียบ,ความเป็นต่อ,ความเหนือกว่า, Syn. superiority,advantage

English-Thai: Nontri Dictionary
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
behoof(n) ผลประโยชน์,ข้อได้เปรียบ
boot(n) รองเท้าบูท,ข้อได้เปรียบ,ผลประโยชน์
privilege(n) อภิสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,เอกสิทธิ์,ข้อได้เปรียบ
profit(n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ
sun(n) แดด,พระอาทิตย์,ความรุ่งโรจน์,จุดเด่น,ข้อได้เปรียบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ , See also: S. Profit, Gewinn A. Verlust,
Vorteil(n) |der, pl. Vorteile| ข้อดี, ประโยชน์, ข้อได้เปรียบ, See also: A. Nachteil

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top