Search result for

ข้อเท็จจริง

(58 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อเท็จจริง-, *ข้อเท็จจริง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเท็จจริง[N] fact, See also: truth, evidence, matters of fact, Syn. ความจริง, ความเป็นจริง, ข้อสรุป, ข้อพิสูจน์, Example: การประเมินผลต้องดูว่าผู้พูดมองข้อเท็จจริงจากไหน, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อเท็จจริงน. ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง
ข้อเท็จจริงเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ พฤติกรรม หรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ หรือที่เป็นไป.
ประเด็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่มีการยกขึ้นเป็นข้ออ้างในคดี.
มูลคดีข้อเท็จจริงแห่งคดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factข้อเท็จจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
factข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factข้อเท็จจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ultimate factข้อเท็จจริงขั้นที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary factข้อเท็จจริงชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, primaryข้อเท็จจริงชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factum probandum (L.)ข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
physical factข้อเท็จจริงที่ปรากฏ, ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediate dataข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, evidential; fact, relevantข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factualข้อเท็จจริง [การแพทย์]
statistical dataข้อมูลสถิติ, ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เราสนใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.แม้ว่าในข้อเท็จจริง เราได้เพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้า Body of Lies (2008)
Then you won't have any trouble telling that to the press, and the fact that the LAPD;งั้นคุณคงไม่รังเกียจทีี่จะบอกสื่อมวลชนแบบนั้นนะครับ และอย่าลืมข้อเท็จจริงที่ว่า LAPD... Changeling (2008)
The American people need to know the truth, and I don't think it will ever now be fully known.ชาวอเมริกันต้องการทราบความจริง และผมไม่คิดว่าเรา ได้รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด Frost/Nixon (2008)
Even if you feel certainty, it is an emotion, not a fact.แม้ว่าคุณรู้สึกแน่ใจ มันก็เป็นแค่อารมณ์อย่างหนึ่ง ไม่ใช่ข้อเท็จจริง Doubt (2008)
As a matter of fact, I did, over at the 10th arrondissement on Rue Paradis.ที่น่าสนคือฉันเจอที่ข้อเท็จจริง ที่จังหวัดที่ 10 บนถนน พาราไดซ์ Taken (2008)
Now, if you were interested in science, you would know facts like the human nose and ears grow a fraction of an inch each year.ถ้าเธอสนใจวิทยาศาสตร์ล่ะก็ เธอจะรู้ข้อเท็จจริงที่ว่า จมูกและหูของมนุษย์ เติบโตขึ้นหนึ่งส่วนของหนึ่งนิ้วทุกๆ ปี The Happening (2008)
What are the latest facts on the ground?ข้อเท็จจริงล่าสุดคืออะไร? Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
There's the fact that he couldn't produce the president when we asked him to prove that he had her.มีข้อเท็จจริงที่ว่า เขาไม่สามารถพิสูจน์ให้เราเห็น เมื่อเราขอให้เขาแสดงตัวท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We can't ignore the fact the Secret Service has been compromisedเราจะละเลยข้อเท็จจริงไม่ได้ จนท.ลับของเรายังทรยศเราเลยครับ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Probably.คุณให้ฉันไปหาแพตตี้ ฮิวส์ โดยไม่มีข้อเท็จจริงทั้งหมด - แคลร์ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
I-I'm sorry,ms.Hewes,but there's no factual basis for your motion.ฉัน-ฉันเสียใจ คุณฮิวส์,แต่ไม่มีข้อเท็จจริง ในการกล่าวหาของคุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Strangely enough, scientific records do support the fact that we are heading for the biggest solar climax in recorded history.มันก็น่าแปลก ที่บันทึกทางวิทยาศาสตร์ ก็รายงานข้อเท็จจริงที่ว่า จะเกิดปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ที่แรงที่สุด อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในประวัติศาสตร์ 2012 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเท็จจริง[n.] (khøthetjing) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact   
ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้[n. exp.] (khøthetjing thī mai āt tōyaēng dāi) EN: indisputable fact   
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยอมรับ[n. exp.] (khøthetjing an pen thī yømrap) EN: accepted fact   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argument[N] ข้อพิสูจน์, See also: ข้อเท็จจริง
fact[N] ความจริง, See also: ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง
lowdown[N] ข้อเท็จจริง (คำสแลง), See also: ความจริง, โฉมหน้าอันแท้จริง, เบื้องหลัง
material[N] ข้อเท็จจริง, See also: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด
matter-of-fact[N] ข้อเท็จจริง
matters of fact[N] ข้อเท็จจริง
bedrock[SL] ข้อเท็จจริง, See also: ความจริง
lowdown[SL] ความจริง, See also: ข้อเท็จจริง
truth[N] ข้อเท็จจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ,ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest,affirm,swear)
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น,คำวิจารณ์,บทความแสดงข้อคิดเห็น,สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์,บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
corpus(คอร์'พัส) n. ร่างกาย,ศพ,รวมเรื่องเขียนขนาดใหญ่หรือสมบูรณ์,รวมวรรณกรรม,อวัยวะหรือส่วนของร่างกาย ที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง,เงินก้อนใหญ่, Syn. corpse; -Phr. (corpus delicti ข้อเท็จจริงที่ได้ทำผิดกฎหมาย) -Phr. (corpus juris ประมวลหลักธ
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof
datum(เด'ทัม,ดา'ทัม) n. ข้อมูลตัวเลข,ข้อเท็จจริงในการอ้างอิง,ฐาน, Syn. fact -pl. data
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true

English-Thai: Nontri Dictionary
fact(n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง
garble(vt) บิดเบือน(ข้อเท็จจริง),ทำให้สับสน
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด
right(n) ความยุติธรรม,สิทธิ,ความถูกต้อง,ข้อเท็จจริง,ฝ่ายขวา
sooth(n) ข้อเท็จจริง,ความจริง,ความเป็นจริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top