Search result for

ข้อห้าม

(28 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อห้าม-, *ข้อห้าม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อห้าม[N] prohibition, See also: ban, taboo, forbiddance, Syn. ข้อจำกัด, ข้อละเว้น, ข้อกำหนด, ข้อบังคับ, Example: ศาสนาแต่ละศาสนาต่างก็มีข้อห้ามที่เป็นไปในทางเดียวกันคือไม่ให้ทำความชั่ว, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: สิ่งที่ให้เว้นกระทำหรือไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contraindicationข้อห้ามใช้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contraindication, Absoluteข้อห้ามที่แน่นอน,โรคหรือสภาวะที่ห้ามใช้ [การแพทย์]
Contraindicationsข้อห้ามใช้,ข้อบ่งห้าม,ข้อควรระวัง,ข้อห้าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
RIPLEY can't self-destruct. That's a direct violation of her program.ริปลี่ ทำลายตัวเองไม่ได้ นั่นเป็นข้อห้ามหลักของโปรแกรม WarGames: The Dead Code (2008)
Each event will end in total annihilation, which is a direct contradiction to her programming.ทุกครั้งจะจบด้วยการที่ทั้งหมดถูกทำลาย ซึ่งนั่นเป็นข้อห้ามหลัก ที่เธอถูกตั้งโปรแกรมมา WarGames: The Dead Code (2008)
Well, they think it's too expensive. They think it's "economically prohibitive."พวกเขาคิดว่ามันแพงเกินไป\พวกเขาคิดว่ามันเป็น "ข้อห้ามทางเศรษฐกิจ" Julie & Julia (2009)
And there is one rule.มีข้อห้ามอยู่อย่างหนึ่ง The Lovely Bones (2009)
Is there something in your way?มีข้อห้ามอะไรงั้นเหรอ Let Me In (2010)
Readily.ไม่มีข้อห้าม The X in the File (2010)
Punishments for violating one and two.การลงโทษเมื่อฝ่าฝืนข้อห้ามทั้ง 2 ข้างต้น Melbourne (2010)
They are legally forbidden to stop bringing you breadsticks.พวกเขามีข้อห้ามไม่ให้เธอเข้าไปใน เบรดสติ๊ก Duets (2010)
We cannot entrust national security to teenagers unless I missed a policy paper.เราชื่อเรื่องสําคัญแบบนี้ จากเด็กวัยรุ่นไม่ได้หรอกนะ เว้นแต่ ฉันพลาดตั้งข้อห้ามอะไรซักอย่าง เราจะทำตอนนี้เลยมั้ย? Transformers: Dark of the Moon (2011)
I didn't realize that there were rules.ฉันไม่คิดว่า มันมีข้อห้ามแบบนั้นด้วย Comeback (2011)
is one of the biggest clichés in our playbook.นั่นคือกฏอีกข้อ ในสมุดข้อห้ามของเรา Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
Physical contact with Yi Kyung's body is absolutely forbidden!การแตะเนื้อต้องตัวโดยร่างการยีคยองเป็นข้อห้ามนะ  ()

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance   FR: interdiction [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prohibition[N] ข้อห้าม, See also:
taboo[N] ข้อห้าม, See also: สิ่งต้องห้าม, Syn. restriction, limitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
control cardบัตรควบคุมหมายถึง บัตรซึ่งบรรจุข้อความที่เป็นภาษาควบคุมงานซึ่งได้มีการกำหนดไว้เป็นรหัสเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ กัน หรือใช้กับงานชนิดต่าง ๆ เช่น บัตรควบคุม อาจจะเป็นตัวบอกว่า โปรแกรมหรือชุดคำสั่งชุดต่อไปจะเป็นภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล หรือภาษาอื่น ๅ บัตรควบคุมอาจทำให้รู้ได้ว่างานนี้เป็นงานของนิสิต หรือเป็นงานของนักวิจัยทั่วไป เพราะบางทีอาจมีการกำหนดข้อห้ามบางอย่างสำหรับงานของนิสิตไว้ในระบบ ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีการใช้บัตรแล้ว คำนี้จึงไม่มีที่ใช้ไปด้วยดู card (บัตร)
don't(โดนทฺ) do not, See also: don'ts n.,pl. ข้อห้าม,เรื่องต้องห้าม
interdict(อินเทอไดทฺ') n. คำสั่งห้าม,กฎหมายที่เป็นคำสั่งห้าม,ข้อห้าม,การห้าม. vt. ห้ามขัดขวางโดยการทิ้งระเบิดติดต่อกัน., See also: interdictor n., Syn. prohibit
prohibition(โพรฮิบิช'เชิน) n. การห้าม,ข้อห้าม,คำสั่งห้าม,ข้อละเว้น,การห้ามผลิตและขายสุรา, See also: prohibitionary adj.
taboo(ทะบู') adj. ต้องห้าม,เป็นข้อห้าม. n. ข้อห้าม,สิ่งห้าม,ศีลห้าม. vt. ห้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
interdict(n) ข้อห้าม,คำสั่งห้าม
prohibition(n) การห้าม,ข้อห้าม,ข้อละเว้น,การปราม,คำสั่งห้าม
taboo(adj) ต้องห้าม,เป็นข้อห้าม
taboo(n) ข้อห้าม,สิ่งต้องห้าม,ศีลห้าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top