Search result for

ข้อสรุป

(39 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อสรุป-, *ข้อสรุป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อสรุป[N] conclusion, See also: result, Syn. ผลสรุป, ข้อยุติ, ผล, ผลลัพธ์, บทสรุป, Example: ข้อสรุปที่ได้จาการประชุมครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไปมาก, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ผลที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conclusionข้อสรุป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
summaryข้อสรุป, ความย่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can't something be done?ได้ข้อสรุปหรือยังค๊ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
I have come to the definite conclusion that your husband is not a good man.ฉันมีข้อสรุปที่ชัดเจน คือสามีของคุณไม่ใช่คนดี The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I have looked at the photographs, and yes, you are right, there is only one possible conclusion you can draw from them.ฉันดูที่รูป และใช่คุณพูดถูก มีอย่างหนึ่ง ข้อสรุปที่เป็นไปได้ ที่คุณโน้มน้าวได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- The conclusion that you are a slut.-ข้อสรุปคือเธอมันนังเเพทศยา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We've reached a final conclusion on item 9.เราได้ข้อสรุปเรื่องไอเทม 9 แล้ว Pineapple Express (2008)
Did you want to discuss the pageant, is that why I'm here, or is this what you wanted to discuss?ใช่ที่คุณต้องการสรุปเรื่องงานประกวด,ที่ทำให้ผมต้องมาที่นี่ หรือว่าเป็นเพราะต้องการหาข้อสรุปเรื่องนี้? Doubt (2008)
As for the cause of her death, I haven't been able to come up with a firm conclusion.สำหรับสาเหตุการตายของเธอ ผมยังหาข้อสรุปไม่ได้ Pathology (2008)
In a secret location, architects, scientists and engineers met... and concluded that there was only one hope for our future:ภายในเขตหวงห้าม,ที่เหล่าสถาปนิก, นักวิทยาศาสตร์ และนักวิศวะกรใช้ร่วมประชุม ได้ข้อสรุปว่า นั่นเป็นความหวังเดียวของอนาคต City of Ember (2008)
And we have come to the conclusion that it is a unique book that we would be very proud to publish.และเราได้ข้อสรุปว่า \มันเป็นยอดหนังสือ ที่เราภูมิใจมากที่จะตีพิมพ์ Julie & Julia (2009)
I think we have an agreement.ฉันว่าเราได้ข้อสรุปแล้วนะ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Study the file.ข้อสรุปเนื้อหา ในการจับกุมตัวไอ้สารเลวคนนี้ Grilled (2009)
To what's arguably become a rogue division inside a federal agency, operating,if not completely autonomously, then well outside the standard regulatory purview.เพื่อให้ได้ข้อสรุปหาตัว คนทรยศภายในหน่วยงานเอฟบีไอ กำลังปฏิบัติการอยู่ ถ้ามันไม่ได้เป็นระบบออโต้ทั้งหมด The No-Brainer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อสรุป[n.] (khøsarup) EN: conclusion ; summary   
ข้อสรุปที่ผิด[n. exp.] (khøsarup thī phit) EN: fallacy ; wrong conclusion   

English-Thai: Longdo Dictionary
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstract[N] ข้อสรุป, See also: ประเด็นสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. summary
capsule[N] ข้อสรุปสั้นๆ
sum[N] สาระสำคัญ, See also: ข้อสรุป, ใจความสำคัญ, Syn. essence, gist, meaning, substance
summing-up[N] ข้อสรุป, Syn. conclusion, summary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
briefing(บรีฟ'ฟิง) n. ข้อสรุป,คำสั่งสั้น,คำแถลงการณ์สั้น
conclusive(คันคลู'ซิฟว) adj. สุดท้าย,เกี่ยวกับตอนจบ,แน่นอน,เป็นข้อสรุป., See also: conclusiveness n., Syn. definitive,decisive
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
conspectusn. ปริทรรศน์,การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ ,การสำรวจ,ข้อสรุป,บทสรุป
epitome(อีพิท'ทะมี) n. บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่ดีเลิศ,ข้อสรุป., See also: epitomical,epitomic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
briefing(n) ข้อสรุป,คำแถลงการณ์สั้นๆ
conclusive(adj) ขั้นสุดท้าย,เป็นข้อสรุป,ตอนจบ
epitome(n) ข้อสรุป,การสรุปความ,เรื่องย่อ,ภาพย่อ
sum(n) จำนวนเงิน,ผลบวก,ยอดรวม,ข้อสรุป,โจทย์เลข
ultimatum(n) คำขาด,ข้อสรุป,คำสุดท้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Fazit(n) |das, pl. Fazite| สรุป, ข้อสรุป, See also: S. Zusammenfassung,
Rückschluss(n) |der, pl. Rückschlüsse| ข้อสรุป (จากเหตุผลที่อ้าง) เช่น Die Formulierung der Frage lässt keinen Rückschluss darauf. zu, ob eine oder mehrere Antworten richtig sind.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top