Search result for

ข้อบังคับ

(65 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อบังคับ-, *ข้อบังคับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อบังคับ[N] regulation, See also: rule, principle, Syn. กฎข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ข้อกำหนด, Example: ส่วนราชการมีข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตาม, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นไว้เป็นระเบียบในการปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย, Notes: (กฎ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับน. กฎเกณฑ์หรือรายละเอียดที่กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ.
ข้อบังคับของบริษัทน. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินกิจการของบริษัทจำกัด เช่น การออกหุ้นและการโอนหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น.
ฐิติข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ
สัมผัสข้อบังคับที่ใช้ในฉันทลักษณ์เพื่อให้เสียงรับกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regulationข้อบังคับ, ระเบียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedure, rule ofข้อบังคับการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule of procedureข้อบังคับการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule, jointข้อบังคับการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
joint ruleข้อบังคับการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regulation of the companyข้อบังคับของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of associationข้อบังคับของบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closed ruleข้อบังคับแบบปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
open ruleข้อบังคับแบบเปิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articles of incorporationข้อบังคับในการก่อตั้งและดำเนินงานของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Government regulationข้อบังคับของรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
International health regulationข้อบังคับว่าด้วยการอนามัยระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Regulationsข้อบังคับ [TU Subject Heading]
Sanctions, Administrativeข้อบังคับทางปกครอง [TU Subject Heading]
rules of procedureข้อบังคับการประชุม [การทูต]
Articles of associationข้อบังคับของบริษัท [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't you know leaving the capital means defying the law? !ท่านไม่รู้หรือว่าการละทิ้งบ้านเมือง ถือเป็นความผิดตามกฎข้อบังคับ The Kingdom of the Winds (2008)
- Sorry. Strict orders. - Go talk to your supervisor.ฉันไม่สนในข้อบังคับของคุณ คุณคุยกับหัวหน้าคุณ ไปได้ Prison Break: The Final Break (2009)
I've strict orders. No one gets inside at this point, sir.ฉันมีกฎข้อบังคับอย่างชัดแจ้ง ห้ามเข้ามาในนี้ Prison Break: The Final Break (2009)
I don't know what your orders are. Go talk to your supervisor.ฉันไม่สนในข้อบังคับของคุณ คุณคุยกับหัวหน้าคุณ คุณต้อง Prison Break: The Final Break (2009)
Bad news for law enforcement.ข่าวร้ายสำหรับข้อบังคับการใช้กฏหมาย Na Triobloidi (2009)
From what I recall, speakeasies were built on finding ways around liquor regulation.เท่าที่จำได้ speakeasies สร้างมันขึ้นมา หาทางวางกฎข้อบังคับเหล้า How to Succeed in Bassness (2009)
Let's just say that they have a penchant for playing loose with regulations and rules of command.เอาเป็นว่าพวกเขาโปรดปรานที่จะ ผ่อนปรน กฎข้อบังคับ Weapons Factory (2009)
You know the kind of lawsuit that they would have?พวกเขาจะต้องมีกฏหมายข้อบังคับอะไรซักอย่าง Frozen (2010)
We can discuss that further at a point in time according to regulations.พวกเราน่าจะคุยกัน ในตอนนี้นะ ตามกฎข้อบังคับ Trouble (2010)
Against msed wishes, just out of curiosity, what were you thinking?ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ ปราศจากความลังเล นายกำััลังคิดอะไรอยู่เหรอ? Revelation Zero: Part 1 (2010)
They're breaking about 17 different rules of protocol!พวกเขาฝ่าฝืนกฎข้อบังคับกว่า 17 ข้อ! Chuck Versus the Tooth (2010)
Yeah, right? It's FBI, rules, regulations...ใช่ ใช่แล้ว มันเป็นกฎของ FBI กฎข้อบังคับ... The Predator in the Pool (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อบังคับ[n.] (khøbangkhap) EN: regulation ; rule ; principle ; by-law   FR: règlement [m] ; règle [f] ; statut [m]
ข้อบังคับทางวินัย[n. exp.] (khøbangkhap thāng winai) FR: règlement disciplinaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discipline[N] ข้อบังคับ, See also: วินัย, ระเบียบ, กฎ, ธรรมวินัย, Syn. continence, restraint, Ant. immoderation
red tape[IDM] ข้อบังคับที่เข้มงวด, See also: กฎเกณฑ์
mandate[N] คำสั่ง, See also: ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, Syn. command, decree, order, commission
put on[PHRV] ข้อบังคับให้ยอมรับ, Syn. fasten on, impose on
regulation[N] กฎข้อบังคับ, See also: ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ, Syn. law, order, rule
rule[N] หลักเกณฑ์, See also: ข้อบังคับ, กฎระเบียบ, Syn. direction, principle, regulation
statute[N] กฎ, See also: ข้อบังคับ, ระเบียบ, Syn. rule, regulation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece,essay)
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
disciplinal(ดิส'ซะพลิเนิล) adj. เกี่ยวกับวินัย,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
imperative(อิมเพอ' ระทิฟช) adj. ซึ่งเลี่ยงไม่ได้, จำเป็น, เชิงบังคับ -n. คำสั่ง, ความจำเป็น, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, น้ำเสียงขอร้องหรือเป็นเชิงบังคับ, มาลาเชิงบังคับของไวยากรณ์
law(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง
mandatory(แมน'ดะโทรี,-ทอรี) adj. (เกี่ยวกับ) คำสั่ง,อาณัติ,ข้อบังคับ,จำเป็น,ซึ่งได้รับคำสั่ง. n. ผู้ได้รับมอบอาณัติการปกครอง., See also: manditorily adv., Syn. obligatory
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร
rule(รูล) n. กฎ,หลัก,ข้อบังคับ,ระเบียบ,กติกา,วินัย,วินัยศาสนา,การปกครอง,การควบคุม,การครอบครอง,การชี้ขาด,วิธีการทางคณิตศาสตร์,ไม้บรรทัด,ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป,ตามปกติ) vt.,vi. ควบคุม,ปกครอง,ครอบงำ,ชี้ขาด,มีอิทธิพล,ตีเส้น,ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ)
standard(สแทน'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,

English-Thai: Nontri Dictionary
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
imperative(n) คำสั่ง,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ความจำเป็น
law(n) กฎหมาย,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ศีล,คำสั่ง
mandatory(adj) เกี่ยวกับอาณัติ,เกี่ยวกับคำสั่ง,จำเป็น,เกี่ยวกับข้อบังคับ
regulation(n) กฎเกณฑ์,การวางระเบียบ,บัญญัติ,กฎข้อบังคับ,การควบคุม
requirement(n) ข้อกำหนด,ความต้องการ,ความจำเป็น,ข้อบังคับ,การเรียกร้อง
rule(n) กฎ,กติกา,ระเบียบ,ข้อบังคับ,การปกครอง,ไม้บรรทัด
standard(n) ระดับ,มาตรฐาน,อัตรา,เกณฑ์,ฐาน,ชั้นนักเรียน,ข้อบังคับ
statute(n) พระราชบัญญัติ,มาตรา,ข้อบังคับ,กฎ,ระเบียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
articles of association (n ) ข้อบังคับบริษัท
Detailed Objectives (n) ข้อบังคับบริษัท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
規定[きてい, kitei] (n) ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Verfügung(n) |die| กฎ, ข้อบังคับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top