Search result for

ข้นเหนียว

(11 entries)
(0.8127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้นเหนียว-, *ข้นเหนียว*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ข้นเหนียว มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ข้นเหนียว*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จาระบีน. นํ้ามันข้นเหนียวสำหรับหล่อลื่นและกันความสึกหรอของเครื่องจักรเป็นต้น, จระบี ก็ว่า.
แป้งเปียกน. แป้งเจือเกลือเล็กน้อยตั้งไฟกวนให้ข้น ใช้เป็นอาหาร, แป้งที่ตั้งไฟกวนให้ข้นเหนียว ใช้แทนกาว.
เสลดหางวัวน. เมือกข้นเหนียวที่ตีขึ้นมาจุกที่คอและปิดหลอดลม ทำให้หายใจไม่ออก, เสลดหางงัว ก็เรียก.
เหนียวหนืดว. ข้นเหนียวมาก, โดยปริยายใช้หมายถึงคนตระหนี่ถี่เหนียวมาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adhesive Liquidsยาน้ำที่มีลักษณะข้นเหนียว [การแพทย์]
Consistencyการศึกษาซ้ำแล้วได้ผลใกล้เคียงกัน,ความแข็ง,ความกลมกลืน,ความอ่อน-แข็ง,ความสม่ำเสมอ,ความข้นเหนียว,อย่างคงเส้นคงวา,ความสอดคล้อง,ความคงที่หรือสม่ำเสมอ,ความแน่น,ความข้นหนืด,ความนุ่มแข็ง [การแพทย์]
Liquid, Thickยาน้ำที่มีลักษณะข้นเหนียว [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gluey(กลู'อี) adj. คล้ายกาว,ข้นเหนียว,เต็มไปด้วยกาว,ทาด้วยกาว., See also: glueyness n.
vitamin en. ของเหลวข้นเหนียวที่พบได้ในน้ำมันข้าวสาลีช่วยส่งเสริมความสามารถในการให้กำเนิดลูกได้ ป้องกันการแท้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top