Search result for

ขุน

(80 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขุน-, *ขุน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขุนกระบี่[ขุน-กระ-บี่] (name ) หนุมาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุน[V] feed, See also: fatten, fertilize, Syn. เลี้ยงดู, Example: เจ้าของฟาร์มพยายามขุนหมูให้มีน้ำหนักมากๆ เพื่อราคาที่สูงขึ้น, Thai definition: ให้อาหารสัตว์เพื่อให้อ้วนท้วนสมบูรณ์
ขุน[N] titled official, See also: nobleman, Example: อีกไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนจากขุนเป็นหลวงแล้ว, Thai definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์รองหลวงลงมา
ขุนพล[N] warlord, See also: military commander, army commander, military leader, Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก, นายทัพ, Example: ปราสาทหลังใหญ่นี้เป็นที่พักผ่อนของขุนพลท่านหนึ่ง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร
ขุนทอง[N] hill myna, See also: Gracula religiosa, Syn. นกขุนทอง, Example: ปัจจุบันประเทศไทยส่งนกขุนทองไปขายต่างประเทศปีละเป็นแสนตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Sturnidae ขนดำเลื่อมเป็นมัน ที่ปีกมีขนสีขาวแซม และมีติ่งหรือเหนียงสีเหลืองติดอยู่ทางหางตาทั้ง 2 ข้าง ปากสีแสด เท้าสีเหลืองจัด เลียนภาษาคนหรือเสียงอื่นๆ บางอย่างได้
ขุนนาง[N] nobleman, See also: bureaucrat, nobility, government official, Syn. เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ทาส, ข้ารับใช้, Example: คุณตาของเขาเป็นขุนนางรับราชการในวัง, Count unit: คน, Thai definition: ข้าราชการบรรดาศักดิ์
ขุนน้ำ[N] stream from a top of mountain, Example: แม่น้ำสายนี้ไหลมาจากขุนน้ำที่เราเห็นอยู่บนยอดเขานั่นเอง, Count unit: สาย, Thai definition: สายน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขา
ขุนศึก[N] warlord, See also: warrior, military chief, Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก, นายทัพ, Example: เขาเป็นขุนศึกเอกของพระเจ้าเอกทัต, Count unit: นาย, คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร
ขุนเขา[N] great mountain, See also: lofty mountain, high mountain, big mountain, Syn. เทือกเขา, แนวเขา, ยอดเขา, ขุนคีรี, Example: เบื้องหน้าของเมืองหลวงเต็มไปด้วยขุนเขาที่สูงเทียมฟ้า, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
ขุนโจร[N] bandit leader, Example: จังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้นเป็นยุคที่ชุกชุมไปด้วยขุนโจรชื่อดังมากมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น
ขุนเพ็ด[N] carved wood of penis, See also: replica of human penis, Syn. ปลัดขิก, อ้ายขิก, Example: เขานับถือขุนเพ็ดมาก เพราะเชื่อว่าเป็นของที่ให้คุณ, Thai definition: รูปอวัยวะอันเป็นองค์กำเนิดของชาย, รูปของลับของชาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขุนน. ผู้เป็นใหญ่, หัวหน้า, บรรดาศักดิ์ข้าราชการรองจากหลวงลงมา เช่น ขุนวิจิตรมาตรา
ขุนเรียกหมากรุกตัวสำคัญที่สุด.
ขุนว. ใหญ่ เช่น ขุนเขา.
ขุนก. ให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง, โดยปริยายหมายถึงเลี้ยงดูอย่างดี.
ขุนการ, ขุนกาลน. เจ้าหน้าที่รับจดคำฟ้อง เช่น หญิงชายทำหนังสือร้องฟ้องนั้น มีชื่อหลายคน พึงให้ขุนการเอามาจนถ้วนคน อนึ่ง ถ้าความนั้นข้องขัดจะพิพากษาบังคับบัญชายากไซร้ให้ขุนกาลชุมนุมจตุสดมให้ช่วยว่า (สามดวง).
ขุนทองน. ชื่อนกขนาดกลางชนิด Gracula religiosa Linn. ในวงศ์ Sturnidae ปากสีส้ม ที่ท้ายทอยและหางตาทั้ง ๒ ข้างมีแผ่นเนื้อสีเหลือง ขนลำตัวสีดำเลื่อมเป็นมัน ที่ปีกมีขนสีขาวแซม ตีนสีเหลืองจัด ร้องเลียนเสียงคนหรือเสียงอื่น ๆ บางอย่างได้ ในประเทศไทยมี ๒ ชนิดย่อย คือ ขุนทองเหนือ ( G. r. intermediaHay) แผ่นเนื้อต่อเนื่องกัน และขุนทองใต้หรือขุนทองควาย ( G. r. religiosa Linn.) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าชนิดย่อยแรก และแผ่นเนื้อไม่ต่อเนื่องกัน, พายัพเรียก เอี้ยงคำ.
ขุนนางน. ลูกขุน, ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน แบ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีศักดินาตั้งแต่ ๔๐๐ ขึ้นไป และข้าราชการชั้นผู้น้อยมีศักดินาต่ำกว่า ๔๐๐.
ขุนนางใช่พ่อแม่ หินแง่ใช่ตายายถ้าไม่ใช่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายของตน ก็ไม่ควรไว้วางใจใคร, ทำนองเดียวกับภาษิตที่ว่า อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง.
ขุนน้ำน. สายนํ้าที่ไหลจากยอดเขา.
ขุนน้ำขุนนางน. ขุนนาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peerขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war horseขุนพลพรรค (การเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lord, warขุนศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war lordขุนศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Khun Sa, 1933?-ขุนส่า, ค.ศ. 1933?- [TU Subject Heading]
Nobilityขุนนาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Artemis is the goddess of the forests and the hills.อาร์ทิมิส คือ พระเจ้าแห่งพงไพรและขุนเขา New Haven Can Wait (2008)
Toydarian Royal Delegation, this is the Republican envoy, please respond.สภาขุนนางทอยดาเรี่ยน นี่คือยานทูตสหพันธรัฐ ตอบด้วย Ambush (2008)
My father and the entire royal court think I'm a coward.พ่อของข้าแล้วก็คณะลูกขุนทั้งหมด คิดว่าข้าเป็นคนขี้ขลาด Valiant (2008)
Only those of noble blood can be knights.เฉพาะผู้มีเชื้อสายขุนนางเท่านั้นที่จะเป็นอัศวินได้ Lancelot (2008)
So unless your friend is a nobleman...หวังว่าเพื่อนของนายคงมีเชื้อสายขุนนางนะ Lancelot (2008)
He is... a nobleman.เขา... มีเชื้อสายขุนนาง Lancelot (2008)
You're not a nobleman, are you?คุณคงไม่ได้เป็นพวกขุนนางใช่ไหม? Lancelot (2008)
A nobleman?ขุนนาง? Lancelot (2008)
The first code of Camelot states only noblemen can serve as knights.กฏข้อแรกของคาเมลอต เฉพาะผู้มีสายเลือดของตระกูลขุนนางเท่านั้นที่จะเป็นอัศวินได้ Lancelot (2008)
The nobility.พวกตระกูลขุนนาง Lancelot (2008)
And if you succeed, if they make you a knight, it'll be because you have earned it, noble or not.และถ้าคุณสามารถผ่านการทดสอบได้เป็นอัศวิน นั่นก็เพราะว่าคุณมีความสามารถ ไม่เกี่ยวว่าคุณจะเป็นตระกูลขุนนางหรือไม่ Lancelot (2008)
Hyewon SHIN Yun-bok, Your Majestyเป็นผลงานของ ขุนนางชินยุนบุ๊กพะยะค่ะ Portrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official   FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
ขุน[v.] (khun) EN: feed ; fatten ; fertilize   FR: gaver ; engraisser
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate   FR: magnat de la finance [m]
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talking myna   
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talkative person ; chatterbox   FR: moulin à paroles [m]
ขุนทัพ[n.] (khunthap) EN: general ; warlord   FR: général [m]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility   FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนน้ำ[n.] (khunnām) EN: source of a river   FR: source (d'une rivière) [f]
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnām khunnāng) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility   FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนศึก[n.] (khunseuk) EN: warlord   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baron[N] ท่านบารอน, See also: ขุนนางขั้นต่ำของอังกฤษหรือญี่ปุ่น
baronet[N] ขุนนางอังกฤษยศขั้นต่ำกว่า Baron, See also: ท่านบารอเน็ต (คำย่อคือ Bart หรือ Bt) (มักใช้คำนำหน้าว่า Sir เช่น Sir Arthur Henderson Fairburn, Bart.)
fatten up[PHRV] ขุนให้อ้วนขึ้น (ใช้ทั้งกับคนและสัตว์), See also: ทำให้อ้วนขึ้นด้วยการให้อาหาร, Syn. feed up
feed to[PHRV] ขุนให้อ้วนขึ้น (ใช้ทั้งกับคนและสัตว์), See also: ทำให้อ้วนขึ้นด้วยการให้อาหาร, Syn. fatten up
duke[N] ท่านดยุค, See also: ขุนนางชั้นสูงของอังกฤษ, Syn. aristocrat, nobleman, peer, Ant. citizen, commoner
feed[VT] ให้อาหาร, See also: ขุนอาหาร, ป้อนอาหาร, ใส่ปุ๋ย
grandee[N] ขุนนางชั้นสูงในสเปน
landgrave[N] ขุนนางเยอรมัน
lord[N] ขุนนาง, See also: สมาชิกของสภาขุนนาง, Syn. nobleman
mandarin[N] ขุนนางจีน (สมัยโบราณ), See also: เสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
baron(บาร์'เริน) n. บารอน,ยศขุนนางชั้นต่ำที่สุดในสภาขุนนาง,คหบดีใหญ่,นักอุตสาหกรรม,ผู้ดี
baronage(บาร์'ระนิจฺ) n. บรรดาศักดิ์บารอน,ขุนนางจำพวกที่มียศชั้นบารอนทั้งหมด
baronetn. ยศขุนนางที่ต่ำกว่าบารอนแต่เหนืออัศวิน
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย,เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
coat of armsn. แผ่นตราลวดลายบนโล่,ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง, Syn. coat of armour
constable(คอน'สทะเบิล) n. ตำรวจ,นายตำรวจ,ขุนวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
bureaucrat(n) ขุนนางในระบอบอมาตยาธิปไตย
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการ,ของข้าราชการ,เกี่ยวกับเจ้าขุนมูลนาย
cavalier(n) ทหารม้า,ขุนนาง
chevalier(n) ขุนนาง,อัศวิน,ทหารม้า
chivalric(adj) อย่างขุนนาง,อย่างอัศวิน,กล้าหาญ
chivalry(n) ขุนนาง,อัศวิน,ความกล้าหาญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hereditary peer (n ) ขุนนางสืบตระกูล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top