Search result for

ขุด

(67 entries)
(0.0909 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขุด-, *ขุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุด[V] dig, See also: excavate, unearth, Syn. เจาะ, แซะ, Example: ทหารกำลังขุดสนามเพลาะ, Thai definition: กิริยาที่สับ เจาะ แทง หรือ คุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้น
ขุดค้น[V] delve, See also: dig out, explore, search, unearth, Syn. คุ้ยหา, ค้นหา, แสวงหา, Example: หลักฐานทางโบราณคดีที่เจ้าหน้าที่ขุดค้นขึ้นมาได้ใหม่นี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประวัติศาสตร์ใหม่เลยก็ได้, Thai definition: พยายามหาให้พบโดยวิธีขุดลงไปในพื้นดิน เป็นต้น
ขุดคุ้ย[V] expose, See also: bring up again, Syn. รื้อฟื้น, คุ้ยเขี่ย, ขุด, Ant. กลบเกลื่อน, ปิดบัง, ปกปิด, Example: นักข่าวพยายามขุดคุ้ยอดีตที่ไม่ค่อยดีของนางสาวไทย, Thai definition: ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย
ขุดเจาะ[V] drill, See also: bore, Syn. ขุด, เจาะ, Example: แหล่งที่พักขนาดใหญ่พากันขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการของตน, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรูลงไปใต้ดิน
ขุดโค่น[V] overthrow, See also: bring down, oust, overcome, overpower, topple, Syn. ขุดโค่นถอนโคน, ขุดรากถอนโคน, Example: ประชาชนยกย่องเขาราวกับพระเอกขี่ม้าขาวมาขุดโค่นถอนโคนอำนาจของผู้นำเผด็จการทิ้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขุดก. กิริยาที่สับ เจาะ แทง หรือ คุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้น เช่น ขุดดิน ขุดศพ, อาการที่ขุดดินหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ เช่น ขุดหลุม
ขุดเรียกเรือชนิดที่ทำด้วยไม้ซุงทั้งต้นหรือทั้งท่อน ขุดด้านบนให้เป็นรางแล้วเบิกปากออกให้กว้าง ถากหัวและท้ายเรือให้เรียวเชิดขึ้นตามส่วน ว่า เรือขุด
ขุดโดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ขุดเรื่องเก่า ๆ ขึ้นมาพูด, ขุดคุ้ย หรือ คุ้ยเขี่ย ก็ว่า.
ขุดคุ้ยก. ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย, ขุด หรือ คุ้ยเขี่ย ก็ว่า.
ขุดด้วยปากถากด้วยตาก. แสดงอาการเหยียดหยามทั้งด้วยวาจาและสายตา.
ขุดดินกินหญ้าก. ทำงานกระท้อมกระแท้มพอเลี้ยงตัวไปวันหนึ่ง ๆ เช่นทำไร่เล็ก ๆ น้อย ๆ.
ขุดบ่อล่อปลาก. ทำกลอุบายเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งหลงเชื่อโดยหวังประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dig!ขุด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig ln our mine the whole day throughเราขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด ในเหมืองของเราทั้งวันผ่าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We dig, dig, dig, dig, dig, dig, digเราขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig uр everything in sightเราขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด ทุกอย่างอยู่ในสายตา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We dig uр diamonds by the sсoreเราขุดเพชรโดยคะแนน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Though we don't know what we dig 'em forถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าสิ่งที่ เราขุด 'em สำหรับ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We dig, dig, dig-a-dig, digเราขุดขุดขุด-a-ขุดขุด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Month after month they burrow, bury, hide, kill.เป็นเวลาหลายเดือนกับการ ขุด ฝัง ซ่อน และฆ่า Night and Fog (1956)
We will have to get a killing lance and keep it onboard at all times.เราจะต้องได้รับการฆ่าแลนซ์ และเก็บไว้ที่แท่นขุดน้ำมัน ตลอดเวลา The Old Man and the Sea (1958)
All this America rig.แท่นขุดเจาะทั้งหมดนี้ อเมริกา แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง Help! (1965)
Two can dig a lot quicker than one.ช่วยกันขุด 2 คนเร็วกว่าขุดคนเดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุด[v.] (khut) EN: dig ; dig up ; excavate ; unearth ; resurrect   FR: creuser ; excaver
ขุดค้น[v.] (khutkhon) EN: delve ; dig out ; explore ; search ; unearth   
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again   
ขุดดิน[v. exp.] (khut din) EN: dig the ground   FR: excaver
ขุดบ่อ[v. exp.] (khut bø) EN: dig a well   FR: creuser un puits
ขุดลอก[v.] (khutløk) EN: scrape   FR: draguer ; curer
ขุดหา[v. exp.] (khut hā) EN: unearth   
ขุดเจาะ[v.] (khutchǿ) EN: drill ; bore   
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple   

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
exhumation(n ) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
channel[VT] ขุดเป็นร่อง, Syn. groove, dig
dig down[PHRV] ขุดลงไปใต้ดิน
dig for[PHRV] ขุดหา, See also: ขุดค้นเพื่อหา
dig in[PHRV] ขุดเพื่อใส่ปุ๋ย, See also: ผสมบางสิ่งกับดินด้วยการขุด
dig into[PHRV] ขุดเพื่อใส่ปุ๋ย, See also: ผสมบางสิ่งกับดินด้วยการขุด
dig out[PHRV] ขุดหาและเอาออกมา, See also: ค้นหาและเอาออกมา
dig out[PHRV] ขุดหลุม, See also: ขุดให้เป็นแอ่ง, เจาะให้เป็นแอ่ง
dig out[PHRV] ขุดสิ่งที่ถูกฝังอยู่ใน (ดินหรือหิมะ) ออกมา
dig out[PHRV] ค้นหา (ข้อมูลหรือเงิน), See also: ขุดคุ้ยหา (ข้อมูลหรือเงิน)
dig up[PHRV] ขุดทิ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antlion(แอนทฺ' ไลเอิน) n. แมลงกินมดจำพวก Myrmeleon tidae มันขุดรูอยู่ในทราย เพื่อกินมดหรือแมลง, แมลงช้าง
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
cave(เคฟว) {caved,caving,caves} n. ถ้ำ,อุโมงค์ใต้ดิน,โพรง vt. ขุดถ้ำ,ขุดอุโมงค์,ตกลงใจ,ทำให้ล้มลง,ทำให้ตกลงใจ,ยอมแพ้
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
dig(ดิก) {digged,digging,digs} v.,n. (การ) ขุด,ขุดหา,ขุดค้น,ขุดคุ้ย,จิก,แทง,ชอบ,เข้าใจ,ทำงานหนัก,เรียนหนัก
digger(ดิก'เกอะ) n. ผู้ขุด,สัตว์ที่ขุดคุ้ย,เครื่องขุด
diggings(ดิก'กิงซ) n. พื้นที่ที่มีการขุด,สถานที่อยู่อาศัย
disentomb(ดิสเฮ็นทูม') vt. ขุดออกจากหลุมฝังศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
delve(vt) ค้นหา,ค้นคว้า,ขุดค้น
dig(vt) ขุด,คุ้ย,จิก,แทง,ขุดค้น
digger(n) ผู้ขุด,เครื่องขุด,สัตว์ที่ชอบขุดคุ้ย
ditch(vt) ขุดท่อ,ขุดคู,ตกคู,หนี,กำจัด
dredge(n) เรือขุดเลน,เครื่องขุดทางน้ำไหล
entrenchment(n) การตั้งมั่น,การรุก,การขุดสนามเพลาะ
excavate(vt) ขุดค้น,เจาะ,ขุดรู,ขุดโพรง,ขุดอุโมงค์
excavation(n) การขุดค้น,การเจาะ,รู,โพรง,อุโมงค์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掘る[ほる, horu] Thai: ขุด English: to dig

German-Thai: Longdo Dictionary
ausgraben(vt) |grub aus, hat ausgegraben| ขุดออกมา, etw. ausgraben เช่น Kartoffel ausgraben

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top