Search result for

ขุด

(67 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขุด-, *ขุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุด[V] dig, See also: excavate, unearth, Syn. เจาะ, แซะ, Example: ทหารกำลังขุดสนามเพลาะ, Thai definition: กิริยาที่สับ เจาะ แทง หรือ คุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้น
ขุดค้น[V] delve, See also: dig out, explore, search, unearth, Syn. คุ้ยหา, ค้นหา, แสวงหา, Example: หลักฐานทางโบราณคดีที่เจ้าหน้าที่ขุดค้นขึ้นมาได้ใหม่นี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประวัติศาสตร์ใหม่เลยก็ได้, Thai definition: พยายามหาให้พบโดยวิธีขุดลงไปในพื้นดิน เป็นต้น
ขุดคุ้ย[V] expose, See also: bring up again, Syn. รื้อฟื้น, คุ้ยเขี่ย, ขุด, Ant. กลบเกลื่อน, ปิดบัง, ปกปิด, Example: นักข่าวพยายามขุดคุ้ยอดีตที่ไม่ค่อยดีของนางสาวไทย, Thai definition: ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย
ขุดเจาะ[V] drill, See also: bore, Syn. ขุด, เจาะ, Example: แหล่งที่พักขนาดใหญ่พากันขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการของตน, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรูลงไปใต้ดิน
ขุดโค่น[V] overthrow, See also: bring down, oust, overcome, overpower, topple, Syn. ขุดโค่นถอนโคน, ขุดรากถอนโคน, Example: ประชาชนยกย่องเขาราวกับพระเอกขี่ม้าขาวมาขุดโค่นถอนโคนอำนาจของผู้นำเผด็จการทิ้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขุดก. กิริยาที่สับ เจาะ แทง หรือ คุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้น เช่น ขุดดิน ขุดศพ, อาการที่ขุดดินหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ เช่น ขุดหลุม
ขุดเรียกเรือชนิดที่ทำด้วยไม้ซุงทั้งต้นหรือทั้งท่อน ขุดด้านบนให้เป็นรางแล้วเบิกปากออกให้กว้าง ถากหัวและท้ายเรือให้เรียวเชิดขึ้นตามส่วน ว่า เรือขุด
ขุดโดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ขุดเรื่องเก่า ๆ ขึ้นมาพูด, ขุดคุ้ย หรือ คุ้ยเขี่ย ก็ว่า.
ขุดคุ้ยก. ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย, ขุด หรือ คุ้ยเขี่ย ก็ว่า.
ขุดด้วยปากถากด้วยตาก. แสดงอาการเหยียดหยามทั้งด้วยวาจาและสายตา.
ขุดดินกินหญ้าก. ทำงานกระท้อมกระแท้มพอเลี้ยงตัวไปวันหนึ่ง ๆ เช่นทำไร่เล็ก ๆ น้อย ๆ.
ขุดบ่อล่อปลาก. ทำกลอุบายเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งหลงเชื่อโดยหวังประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dig!ขุด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
This was retrieved from the excavation site in the Montana facility... completely dismantled.นี้เป็นสิ่งที่ได้กลับมาจากการขุดค้น ในโรงงานที่มอนตานา รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และแขกของเราก็ได้ปรับตัวอีกครั้ง Odyssey (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
Dig team, come in. This is Ishimura, come in.ทีมขุดตอบด้วย ได้ยินอิชิมูระตอบด้วยเปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
You don't dig down. You go in from the side.คุณขุดลงไปไม่ได้ คุณก็ขุดเข้าไปจากข้างๆ Dying Changes Everything (2008)
We're breaking into someone's grave?เราจะขุดหลุมศพหรือ? Excalibur (2008)
We'll dig a tunnel from the basement of the shop under the Chicken Inn and pop up in the safe deposit vault.เราจะขุดอุโมงค์จากห้องใต้ดินของร้าน ใต้โรงแรมชิคเก้นแล้วก็ขึ้นไปโผล่ที่ห้องตู้นิรภัย The Bank Job (2008)
What do ourselves know about digging tunnels?พวกเราต้องไปเรียนรู้ เกี่ยวการขุดอุโมงค์อะไรบ้าง The Bank Job (2008)
It's about 40 feet (13m) of digging before we're under the bank.ต้องขุดไปประมาณ 40 ฟุต เราถึงจะไปอยู่ใต้ธนาคาร The Bank Job (2008)
We can hire some Micks (Irishmen) from Camden Town to do the diggingเราก็จ้างคนไอริชจากแคมเดน ซักคนมาขุดให้สิ The Bank Job (2008)
What do we do with all the dirt we're gonna dig out of the hole?เราจะทำยังไงกับดินพวกนี้ ตอนที่เราขุดหลุมลงไป The Bank Job (2008)
We'll dig another hole over there and put in in that. Over.เราจะขุดอีกหลุมนึงตรงนั้น แล้วก็ขนดินไปใส่ไว้ในนั้น The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุด[v.] (khut) EN: dig ; dig up ; excavate ; unearth ; resurrect   FR: creuser ; excaver
ขุดค้น[v.] (khutkhon) EN: delve ; dig out ; explore ; search ; unearth   
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again   
ขุดดิน[v. exp.] (khut din) EN: dig the ground   FR: excaver
ขุดบ่อ[v. exp.] (khut bø) EN: dig a well   FR: creuser un puits
ขุดลอก[v.] (khutløk) EN: scrape   FR: draguer ; curer
ขุดหา[v. exp.] (khut hā) EN: unearth   
ขุดเจาะ[v.] (khutchǿ) EN: drill ; bore   
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple   

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
exhumation(n ) การขุดหลุมฝังศพขึ้นมา เช่น An Environmental Health Officer must be present at the exhumation and supervises the event to ensure that respect for the deceased person is maintained.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
channel[VT] ขุดเป็นร่อง, Syn. groove, dig
dig down[PHRV] ขุดลงไปใต้ดิน
dig for[PHRV] ขุดหา, See also: ขุดค้นเพื่อหา
dig in[PHRV] ขุดเพื่อใส่ปุ๋ย, See also: ผสมบางสิ่งกับดินด้วยการขุด
dig into[PHRV] ขุดเพื่อใส่ปุ๋ย, See also: ผสมบางสิ่งกับดินด้วยการขุด
dig out[PHRV] ขุดหาและเอาออกมา, See also: ค้นหาและเอาออกมา
dig out[PHRV] ขุดหลุม, See also: ขุดให้เป็นแอ่ง, เจาะให้เป็นแอ่ง
dig out[PHRV] ขุดสิ่งที่ถูกฝังอยู่ใน (ดินหรือหิมะ) ออกมา
dig out[PHRV] ค้นหา (ข้อมูลหรือเงิน), See also: ขุดคุ้ยหา (ข้อมูลหรือเงิน)
dig up[PHRV] ขุดทิ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antlion(แอนทฺ' ไลเอิน) n. แมลงกินมดจำพวก Myrmeleon tidae มันขุดรูอยู่ในทราย เพื่อกินมดหรือแมลง, แมลงช้าง
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
cave(เคฟว) {caved,caving,caves} n. ถ้ำ,อุโมงค์ใต้ดิน,โพรง vt. ขุดถ้ำ,ขุดอุโมงค์,ตกลงใจ,ทำให้ล้มลง,ทำให้ตกลงใจ,ยอมแพ้
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
dig(ดิก) {digged,digging,digs} v.,n. (การ) ขุด,ขุดหา,ขุดค้น,ขุดคุ้ย,จิก,แทง,ชอบ,เข้าใจ,ทำงานหนัก,เรียนหนัก
digger(ดิก'เกอะ) n. ผู้ขุด,สัตว์ที่ขุดคุ้ย,เครื่องขุด
diggings(ดิก'กิงซ) n. พื้นที่ที่มีการขุด,สถานที่อยู่อาศัย
disentomb(ดิสเฮ็นทูม') vt. ขุดออกจากหลุมฝังศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
delve(vt) ค้นหา,ค้นคว้า,ขุดค้น
dig(vt) ขุด,คุ้ย,จิก,แทง,ขุดค้น
digger(n) ผู้ขุด,เครื่องขุด,สัตว์ที่ชอบขุดคุ้ย
ditch(vt) ขุดท่อ,ขุดคู,ตกคู,หนี,กำจัด
dredge(n) เรือขุดเลน,เครื่องขุดทางน้ำไหล
entrenchment(n) การตั้งมั่น,การรุก,การขุดสนามเพลาะ
excavate(vt) ขุดค้น,เจาะ,ขุดรู,ขุดโพรง,ขุดอุโมงค์
excavation(n) การขุดค้น,การเจาะ,รู,โพรง,อุโมงค์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掘る[ほる, horu] Thai: ขุด English: to dig

German-Thai: Longdo Dictionary
ausgraben(vt) |grub aus, hat ausgegraben| ขุดออกมา, etw. ausgraben เช่น Kartoffel ausgraben

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top