Search result for

ขืน

(48 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขืน-, *ขืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขืน[V] force, See also: compel, coerce, Syn. บังคับ, Ant. เชื่อฟัง, ทำตาม, ยินยอม, Example: ถ้าพ่อแม่ขืนให้หล่อนแต่งงาน หล่อนจะหนีออกจากบ้าน, Thai definition: ไม่ควรทำแต่ยังกล้าทำ
ขืน[V] disobey, See also: object, defy, resist, oppose, Syn. ขัด, ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Ant. เชื่อฟัง, ยินยอม, ทำตาม, Example: กรรมกรพยายามรวมตัวเพื่อขืนอำนาจของพวกนายทุน, Thai definition: ยั้งไว้หรือบังคับไว้ไม่ให้เป็นไปตาม
ขืนใจ[V] act against, See also: compel, Syn. ฝืนใจ, Example: เธอจะขืนใจตัวเอง หลอกว่ารักเขาไปได้อีกนานสักแค่ไหน, Thai definition: ไม่ยอมทำตามที่ใจต้องการ
ขืนใจ[V] rape, See also: commit a rape, Syn. บังคับ, ข่มขืน, ปลุกปล้ำ, Example: น้าชายขืนใจหลานทั้ง 2 คนมานาน โดยที่พ่อแม่เด็กไม่รู้เรื่องเลย, Thai definition: บังคับให้ยอมทำตามในทางประเวณี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขืนก. ยั้งไว้หรือบังคับไว้ไม่ให้เป็นไปตาม เช่น ขืนตัว ขืนเรือ
ขืนไม่ควรทำแต่ยังกล้าทำ เช่น ขืนกิน ขืนสู้, ไม่ยอมทำตาม เช่น ขืนคำสั่ง.
ขืนใจก. บังคับให้ยอมทำตาม เช่น ขืนใจเด็กให้กินยา
ขืนใจข่มขืน.
ฝืนขืน, ขืนไว้, เหนี่ยวรั้ง, เช่น ฝืนใจ.
ยัดเยียดขืนหรือแค่นให้โดยผู้รับไม่เต็มใจรับ เช่น ยัดเยียดขายให้, เยียดยัด ก็ว่า, ใช้เพียง ยัด คำเดียวก็มี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got emancipated because my dad raped me.ฉันบรรลุนิติภาวะ เพราะว่าพ่อข่มขืนฉัน Emancipation (2008)
We find out our patient's been raped, and that's your response?เราตรวจสอบว่าคนไข้เคยโดนข่มขืนหรือเปล่า และนั่นเป็นความรับผิดชอบของคุณ Emancipation (2008)
Rape could mean STD.ข่มขืนอาจหมายถึงSTD Emancipation (2008)
Could be lying about the rape.อาจมีการโกหกเรื่องการข่มขืน Emancipation (2008)
She lied about dead parents because it's better than rapist parents.เธอโกหกว่าพ่อแม่เธอตาย เพราะว่ามันดีกว่าที่จะบอกว่าโดนพ่อข่มขืน Emancipation (2008)
"Girl raped by dad."เด็กหญิงที่โดนพ่อข่มขืน Emancipation (2008)
Keep her alive till you can convince her that rapist marrow and rapist-enabling marrow work just as well as the unleaded stuff.รักษาชีวิตเธอไว้จนกว่าคุณจะกล่อมเธอ ให้เอาไขกระดูกนักข่มขืน แลไขกระดูกนักข่มขืนใช้การได้ดี เหมือนไม่มีตะกั่วอัดอยู่ Emancipation (2008)
Have you ever been raped?คุณเคยโดนข่มขืนไหม? Emancipation (2008)
You're saying she's lying about being raped?คุณบอกว่าเธอโกหก เรื่องโดนข่มขืน Emancipation (2008)
So...what's worse than rape?ดังนั้นมันแย่กว่าโดนข่มขืน Emancipation (2008)
Something happened, but it wasn't rape.บางอย่างเกิดขึ้น แต่ไม่ใช่โดนข่มขืน Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}metaphorically raped her by having a penis.อุปมาว่าข่มขืนเธอโดยเจ้าโลก Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขืน[v.] (kheūn) EN: force ; compel ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter   FR: s'opposer
ขืนใจ[v.] (kheūnjai) EN: act against ; compel   
ขืนใจ[v.] (kheūnjai) EN: rape ; commit a rape   

English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rape[VT] ข่มขืน, See also: ขืนใจ, ข่มขืนกระทำชำเรา, ปลุกปล้ำ, ปล้ำ, Syn. ravish, violate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
inviolable(อินไว'อะละเบิล) adj. ล่วงละเมิดไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้,ขัดขืนไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ทำให้เสียหายไม่ได้., See also: inviolableness n. inviolably adv., Syn. intact,unbroken
mutineer(มิว'ทะเนียร์) n. ผู้ก่อการกบฏ,ผู้ขัดขืน
mutinous(มิว'ทะเนิส) adj. ขัดขืน,เป็นการกบฏ, Syn. rebellious
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion

English-Thai: Nontri Dictionary
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
assault(vt) ทำร้าย,โจมตี,จู่โจม,ข่มขืน
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
comply(vi) ยินยอม,อนุโลม,เชื่อฟัง,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
disoblige(vt) ไม่ยอมตาม,ขัดขืน,ดื้อ
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top