Search result for

ขาว ๑

(8 entries)
(0.6186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาว ๑-, *ขาว ๑*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ขาว ๑ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ขาว ๑*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาว ๑น. สีชนิดหนึ่งเหมือนสำลี.
ขาว ๑ว. มีสีอย่างสำลี, โดยปริยายหมายความว่า แจ่มแจ้ง, สะอาดบริสุทธิ์, ปราศจากมลทิน.
ชีปะขาว ๑น. นักบวชนุ่งขาวห่มขาว.
ชีปะขาว ๑ดูใน ชี ๑.
ท้องขาว ๑น. เรียกผ้าที่มีส่วนกลางขาว ว่า ผ้าท้องขาว เช่น ผ้าท้องขาวเชิงชายเขียน (พงศ. เลขา), ถ้ามีส่วนกลางเขียว เรียกว่า ผ้าท้องเขียว เช่น ผ้าท้องเขียวชายกรวย (พงศ. เลขา).
ท้องขาว ๑ดูใน ท้อง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top