Search result for

ขาดแคลน

(46 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาดแคลน-, *ขาดแคลน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดแคลน[V] lack of, See also: be short of, be deficient, Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาด, Ant. สมบูรณ์, Example: ในฤดูแล้งภาคอีสานจะขาดแคลนน้ำมาก, Thai definition: ไม่มีเพียงพอ, มีไม่เต็มที่เพราะขัดสน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาดแคลนก. ขัดสน, อัตคัด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might have noticed the lack of nurses.คุณอาจต้องประกาศ ขาดแคลนพยาบาล The Itch (2008)
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน The Labyrinth of Gedref (2008)
The Republic must be running out of Jedi.สาธารณรัฐ คงขาดแคลนเจไดซินะ Duel of the Droids (2008)
There will never be a shortage of martyrs.แต่ที่ขาดแคลนคือผู้ที่กล้าพลีชีพ Body of Lies (2008)
The shortages aren't as bad as everyone thinks.การขาดแคลน ไม่เลวร้าย อย่างที่ทุกคนคิด City of Ember (2008)
London, and Chicago due to the shortages of such basic commodities as fuel, food and drinking water.ลอนดอน และชิคาโก้ เนื่องจากขาดแคลนปัจจัย ในการปะทังชีพ อาทิ เชื้อเพลิง อาหาร และน้ำดื่มสะอาด หลายฝ่ายชี้ประเด็นไปที่ The Day the Earth Stood Still (2008)
Has given way to food riotsอาจทำให้เกิดการประท้วงเนื่องจากภาวะขาดแคลนอาหาร Safe and Sound (2008)
We have forgotten that resources are scarce.เราลืมไปว่าทรัพยากรขาดแคลน Home (2009)
India risks being the country that suffers most from the lack of water in the coming century.อินเดียเป็นประเทศที่เสี่ยงที่สุด ต่อการขาดแคลนน้ำในศตวรรษหน้า Home (2009)
Water shortages could affect nearly 2 billion people before 2025.ปัญหาการขาดแคลนน้ำจะกระทบ ประชากร 2 พันล้านคนก่อนปี 2025 Home (2009)
Local peoples are affected by the lack of water.ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ Home (2009)
And that's a drought for you?นั่นคือขาดแคลนของคุณหรอ? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดแคลน[v.] (khātkhlaēn) EN: lack of ; be short of ; be deficient   FR: manquer ; faire défaut

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be starved for[PHRV] ขาดแคลน, See also: ขาด, อดอยาก, Syn. be started of
catch short[IDM] ขาดแคลนสิ่งที่จำเป็น, Syn. take short
fail in[PHRV] ขาดแคลน, See also: ขาด
deficient[ADJ] ขาด, See also: ขาดแคลน, ไม่ครบ, ไม่พอเพียง, Syn. incomplete, inadequate
deprived[ADJ] ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ), See also: ขาดแคลน, Syn. dispossed, stripped
go short[PHRV] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ
hunger after[PHRV] อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for
hunger for[PHRV] อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for
in short supply[IDM] หายาก, See also: ขาดแคลน
insufficient[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. deficient, inadequate, Ant. adequate, sufficient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
an-(คำเสริมหน้า) ซึ่งหมายถึง ไม่,ปราศจาก,ขาดแคลน, Syn. not, without)
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
avitaminosis(เอไวทะมิโน'ซิส) n. ภาวะขาดแคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
beriberi(เบอ'รีเบอ'รี) n. โรคเหน็บชา เนื่องจากขาดแคลนวิตามินบี1, See also: beriberic adj. ดูberiberi
cretin(ครีท'เทิน,ครี'ทิน) n. คนแคระ (เนื่องจากขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด) ,โง่,จิตบกพร่อง, See also: cretinoid adj. ดูcretin cretinous adj. ดูcretin
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่
dearth(เดิร์ธ) n. ความขาดแคลน,ความอดหยาก, Syn. scarcity ###A. abundance

English-Thai: Nontri Dictionary
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
default(vt) ผิดสัญญา,ผิดนัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ละเลย,เพิกเฉย,ขาดแคลน
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์
deficient(adj) ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ
deficit(n) ความขาดทุน,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
devoid(adj) ขาด,ว่างเปล่า,ไม่มี,ขาดแคลน

German-Thai: Longdo Dictionary
Mangel(n) |der, pl. Mängel, an + D| การขาดแคลน(สิ่งที่จำเป็น) เช่น Der Patient leidet unter Mangel an weissen Blutkörperchen. คนไข้ป่วยเนื่องจากขาดเม็ดเลือดขาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top