Search result for

ขัดขวาง

(53 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัดขวาง-, *ขัดขวาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดขวาง[V] obstruct, See also: stop, impede, block, thwart, Syn. กีดขวาง, สกัดกั้น, ขวาง, Ant. ปล่อย, Example: เพื่อนๆ ช่วยกันขัดขวางผมไม่ให้ฆ่าตัวตาย, Thai definition: ทำให้ไม่สะดวก, ทำให้ติดขัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขัดขวางก. ทำให้ไม่สะดวก, ทำให้ติดขัด.
ชักซุงตามขวางขัดขวางผู้มีอำนาจย่อมได้รับความเดือดร้อน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impediusขัดขวางยับยั้ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's headed home. intercept him.เค้ามุ่งหน้ากลับบ้าน ต้องขัดขวางเค้า Pret-a-Poor-J (2008)
I know it's weird.ผมรู้มันมีข้อขัดขวาง Adverse Events (2008)
Me trying to work, you interrupting.ฉันพยายามทำงาน คุณขัดขวาง โอ.. Lucky Thirteen (2008)
Now you want to bet against her?ตอนนี้คุณต้องการขัดขวางเธอ Joy (2008)
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด Emancipation (2008)
Tragic are these losses, but prevent more, we must.ความสูญเสียนี้มันน่าเศร้าก็จริงอยู่\ แต่เราต้องขัดขวาง ไม่ให้เกิดขึ้นอีก Rising Malevolence (2008)
We can't let a few puny clones stop us.อย่าปล่อยให้ไอ้โคลนกระจอกๆ มาขัดขวางเราได้ Rookies (2008)
- Depends on how many interruptions- คงขึ้นอยู่กับว่าจะโดนขัดขวางการทดลองไปอีกนานแค่ไหน The Mark of Nimueh (2008)
She didn't want to hold me back.เธอคงจะคิดว่าจะมาขัดขวางอนาคตของคนที่เธอรัก Scandal Makers (2008)
It tends to inhibit any impulsive acts of surrender.มันขัดขวางการกระทำที่เป็นการยอมแพ้ The Bank Job (2008)
She won't cross us. She knows what we're capable of.เธอไม่ขัดขวางเรา เธอรู้ว่าเราทำอะไรได้ The Bank Job (2008)
- It's too late to intercept them.- เราขัดขวางพวกเขาไม่ทัน Babylon A.D. (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart   FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balk[VI] ขัดขวาง, See also: คัดค้าน, ต้านทาน, หยุดยั้ง, Syn. refuse
bar[VT] สะกัดกั้น, See also: ขัดขวาง, ต่อต้าน
bar[VT] ขัดขวาง
bar from[PHRV] ห้าม, See also: ขัดขวาง, ห้ามเข้า
cramp[VT] ขัดขวาง, Syn. hamper, obstruct
crimp[VT] ขัดขวาง, See also: ทำให้ชะงัก, Syn. interfere, obstruct
cross[VT] ขัดขวาง, See also: ต่อต้าน
cumber[VT] ขัดขวาง, See also: กีดขวาง, Syn. hamper, hinder
choke off[PHRV] ขัดขวาง
deter from[PHRV] ขัดขวาง, See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง, Syn. discourage from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
blanket(แบลง'คิท) n. ผ้าห่ม,ผ้าห่มขนสัตว์,ผ้าขนสัตว์,ผ้าไหมพรม,พรม,แผ่นชั้น vt. ห่ม,คลุม,ขัดขวาง,ยุ่ง,ดับไฟ,ติดลม adj. ซึ่งปกคลุม, Syn. coverlet,cover,robe
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
clog(คลอก) {clogged,clogging,clogs} v. ขัดขวาง,เต็มไปด้วย,อุดตัน,ติดเกาะ,ติดกัน,n. สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค,รองเท้าส้นไม้., See also: clogginess n. ดูclog cloggy adj. ดูclog, Syn. choke,
clot(คลอท) n. ก้อนเลือดที่แข็งตัว,ก้อนเล็ก ๆ ,กลุ่มเล็ก ๆ ,คนโง่. vi. จับตัวเป็นก้อน vt. ทำให้จับตัวเป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อนเล็ก ๆ ,ทำให้หยุด,ขัดขวาง., See also: clotty adj., Syn. lump
counteract(เคา'เทอะแอคทฺ) vt. ต่อต้าน,ขัดขวาง,โต้ตอบ,ตีโต้, See also: counteraction n. ดูcounteract counteractive adj. ดูcounteract, Syn. resist,oppose
crib(คริบ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ,คอกวัว,รางใส่อาหารสัตว์,กระท่อม,ห้องเล็ก,ตะกร้าเครื่องสาน,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมยคัดลอกสำเนา vt.,vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก,ใส่ในคอก,ลักเล็กขโมยน้อย,ขโมยคัดลอก,ขโมย,ขัดขวาง. คำที่มีความห

English-Thai: Nontri Dictionary
block(vt) สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน,ปิดล้อม
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockade(vt) กีดกั้น,ปิดล้อม,กั้นด่าน,ขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
clog(n) เครื่องถ่วง,สิ่งที่ขัดขวาง,อุปสรรค
clog(vt) ขัดขวาง,ถ่วง,ทำให้ตัน,อุด,กีดขวาง
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
cross(vt) ข้าม,กากบาท,ขีดฆ่า,ผสมข้ามพันธุ์,ไขว้,ขัดขวาง,ต่อต้าน
debar(vt) กั้น,กีดกั้น,ขัดขวาง,ห้าม,ยับยั้ง
deter(vt) ขัดขวาง,กีดกั้น,กีดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent

German-Thai: Longdo Dictionary
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd,
blockieren(vt) |blockierte, hat blockiert| ขัดขวาง, See also: durchkreuzen, stören S. verhindern,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top