Search result for

ขอร้อง

(55 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขอร้อง-, *ขอร้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอร้อง[V] beg, See also: ask, request, entreat, beseech, implore, Syn. ขอ, ร้องขอ, อ้อนวอน, Example: ทางโรงเรียนขอร้องนักเรียนและผู้ปกครองให้บริจาคเงินช่วยอุทกภัยภาคใต้, Thai definition: ขอให้ช่วยเหลืออย่างเห็นอกเห็นใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอร้องก. ขอให้ช่วยเหลือ, ขอให้ทำตามที่ขอ.
ไถ ๑ขอร้องแกมบังคับ เพื่อเอาทรัพย์สินเป็นต้นอย่างไม่ถูกต้อง, รีดไถ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please?ขอร้องThe Key and the Clock (2006)
Asked?ขอร้อง The Return (2010)
I am begging you.ผมขอร้อง Priest (2011)
Please.ขอร้อง Chuck in Real Life (2008)
Your dad asked me to bring over all my stuff on homeschooling.พ่อของเธอขอร้องฉันให้มาที่นี่เพื่อจัดการเรื่องการเรียนหนังสือที่บ้าน Pret-a-Poor-J (2008)
Please.ขอร้อง There Might be Blood (2008)
And then you're gonna beg her to forgive you.และคุณก็กำลังจะขอร้องเธอให้ยกโทษให้คุณ Adverse Events (2008)
It's not like I asked him.มันไม่เหมือนที่ผมขอร้องเขา Emancipation (2008)
I didn't ask her to come out.ผมไม่ได้ขอร้องให้เธอมานี่ Dying Changes Everything (2008)
Did house ask you to talk to me, or are you trying to save the patient?นี่เฮาส์ขอร้องให้คุณมาพูดรึปล่าว รึคุณพยายามที่จะรักษาคนไข้ Dying Changes Everything (2008)
- Because there'll always be... - House asked me.เพราะว่ามันมี / เฮาส์ขอร้องให้ทำ Dying Changes Everything (2008)
I'll ask for your help again.ไว้จะขอร้องให้ช่วยคราวหน้า Akai ito (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอร้อง[v.] (khørøng) EN: ask ; request ; implore ; beg   FR: demander ; solliciter ; faire appel à ; quémander

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ask[VI] ขอร้อง, See also: ขอ, Syn. request, beg
ask[VT] ขอร้อง, See also: ขอ
beg[VT] ขอร้อง, See also: อ้อนวอน
beseech[VT] ขอความกรุณา, See also: ขอร้อง, อ้อนวอน, วิงวอน, Syn. beg, ask
beg of[PHRV] ขอร้อง (อย่างสุภาพ), See also: วิงวอน
cast oneself on someone's mercy[IDM] ขอความเมตตา, See also: ขอร้อง, Syn. fling on, throw on
intercede for[PHRV] ไกล่เกลี่ยให้กับ, See also: ขอร้องให้กับ, Syn. intercede with
intercede with[PHRV] ไกล่เกลี่ยให้กับ, See also: ขอร้องให้กับ, Syn. intercede for
invoke on[PHRV] อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ, See also: ขอร้องให้เกิด (บางสิ่ง) กับ, Syn. call down on
invoke upon[PHRV] อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ, See also: ขอร้องให้เกิด (บางสิ่ง) กับ, Syn. call down on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjure(อะจัวร์') vt. ให้สาบาน, ขอร้อง,อ ้อนวอน. -adjuration n., -adjuratory adj.
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
behest(บิเฮสทฺ') n. คำสั่ง,คำขอร้อง,พระบรมราชโองการ, Syn. command
beseech(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit
bespeak(บิสพีค') {bespoke,bespoke,bespeaking,bespeaks} vt.,n. (การ) ถามหา,กล่าว,ว่า,แสดงให้เห็น,บอกล่วงหน้า,จองล่วงหน้า,ขอร้อง, Syn. indicate ###A. negate
entreat(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore,beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
evocable(เอฟ'วะคะเบิล) adj. ซึ่งเรียกปลุกได้,ซึ่งขอร้องได้
evocation(เอฟวะเค'เชิน) n. การเรียกปลุก,การขอร้อง,การเรียก,การกระตุ้นให้เกิดขึ้น,การนำมาซึ่ง
hist(ฮิสท) interj. คำอุทาน "ฮือ!" (เรียกร้องความสนใจหรือขอร้องให้คนเงียบ)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
ask(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ
beg(vt) ขอร้อง,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา
conjure(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน
demand(n) ความต้องการ,คำขอร้อง,อุปสงค์,การเรียกร้อง
demand(vt) ต้องการ,ขอร้อง,เรียกร้อง,ขอทราบ,ถาม
entreat(vi,vt) อ้อนวอน,วิงวอน,ร้องขอ,ขอร้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
依頼[いらい, irai] (n ) ขอร้อง, ไหว้วาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼む[たのむ, tanomu] Thai: ขอร้อง English: to request
願う[ねがう, negau] Thai: ขอร้อง English: to request

German-Thai: Longdo Dictionary
umgehend(adj) ในทันที, โดยทันที เช่น Wir bitten Sie um eine umgehende Antwort. ทางเราขอร้องให้คุณช่วยตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด
niemand(pron.) ไม่มีใคร เช่น Niemand wird ihren Forderungen nachgeben. ไม่มีใครยอมทำตามคำขอร้องของเธอได้
Forderung(n) |die, pl. Forderungen| คำขอร้อง, ความต้องการ เช่น die Forderung anerkennen อนุญาตตามคำขอร้อง, See also: R. Erfordernis, Frage, Bedarf
Freilassung(n) |die, pl. Freilassungen| การปลดปล่อย, การไถ่ตัว, การไถ่เชลย เช่น Selbst die Terrorgruppe setzte sich offenbar für ihre Freilassung ein. กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็ยังขอร้องให้มีการปล่อยตัวของเธอ
auffordern(vt) |forderte auf, hat aufgefordert, zu + D| ขอร้องหรือเรียกร้องให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich wurde am Flughafen aufgefordert, den Koffer zu öffnen. ฉันถูกขอร้องให้เปิดกระเป๋าเดินทางที่สนามบิน, See also: R. fordern
bitten(vt) |bat, hat gebeten, jmdn. um etw.| ขอร้อง, ขอความช่วยเหลือ เช่น Ich bitte dich um Verzeihung, obwohl ich bereits so gestraft bin.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top