Search result for

ขอบฟ้า

(24 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขอบฟ้า-, *ขอบฟ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอบฟ้า[N] horizon, See also: skyline, Syn. เส้นขอบฟ้า, Example: เราจะเห็นรุ้งกินน้ำที่ขอบฟ้าเวลาฝนตกแดดออก, Thai definition: เส้นแบ่งเขตระหว่างพื้นโลกกับท้องฟ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอบฟ้าน. แนวที่เห็นเสมือนฟ้าจดกับแผ่นดินหรือทะเล, โดยปริยายหมายถึงไกลมากจนประมาณระยะทางไม่ได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is two hands above the horizon in midsummer, that's due west.เมื่อดาวประกายพรึกอยู่สูง2ฝ่ามือ เหนือขอบฟ้าคิมหันทางเบื้องตะวันตก Rapa Nui (1994)
The horizon and never returned. Got me banished here. I'm not like him.มุ่งไปสู่ขอบฟ้าแล้วไม่ต้องกลับมาอีก ทำให้ข้าเนรเทศมาอยู่นี่ Rapa Nui (1994)
We're going to get airborne. kid, I'll tell you that.เราจะบินไปให้สุดขอบฟ้าไอ้หนู ผมจะบอกคุณให้ Don Juan DeMarco (1994)
You're hearing the signal from the Russian...เวก้าตอนนี้ต่ำกว่าขอบฟ้าของเรา คุณได้ยินสัญญาณจากรัสเซีย Contact (1997)
Crossing the Horizon. Optimum approach angle is 14 degrees.เข้าสู่เส้นขอบฟ้า วัดมุมเข้าได้ 14 องศา Event Horizon (1997)
Just head out for the horizon whenever I feel like it.ไปยังสุดขอบฟ้าทุกครั้งที่รู้สึกอยากไป Titanic (1997)
A concubine's heart is of no consequence to king, consumed with matters of the whole universe.ขออภัย เพค่ะ ฝ่าพระบาท หม่อม ฉัน เชื่อว่าวันนี้พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเร็วไปหน่อยเพค่ะ Anna and the King (1999)
Mercury and Jupiter can be seen just over the west horizon after sunset.เราจะเห็นดาวพุธและดาวพฤหัสบดีตรงเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันตกหลังพระอาทิตย์ตกดิน A Walk to Remember (2002)
My parents say my future is right on the horizon.พ่อแม่บอกว่าอนาคตผมอยู่สุดขอบฟ้า Mona Lisa Smile (2003)
Tell them the horizon is an imaginary line that recedes as you approach it.บอกท่านว่าขอบฟ้าเป็นเส้นจินตนาการ... มันถอยห่างเมื่อเราเดินไปหา Mona Lisa Smile (2003)
So to what new horizons can we look now?แล้วเราจะมองหาขอบฟ้าใหม่ตรงไหนดี? The Corporation (2003)
One day, far away, this famous day of 1/3 of the year ...when the sun and the moon meet in the sky, ...we'll have to jump out of the sea and become walkers again.วันหนึ่ง ไกลออกไป วันอันสำคัญ หนึ่งใน สามของปี เมื่อพระจันทร์ และ พระอาทิตย์ พบกัน ณ ขอบฟ้า เราต้องกระโดด March of the Penguins (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบฟ้า[n.] (khøpfā) EN: horizon ; skyline   FR: horizon [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horizon[N] ขอบฟ้า, See also: เส้นขอบฟ้า, Syn. apparent horizon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horizon(ฮะไร'เซิน) n. ขอบฟ้า,ขอบเขต,สายตา,เส้นขอบฟ้า,ระดับ,ตำแหน่ง,ชั้น
moonrise(มูน'ไรซ) n. การขึ้นของดวงจันทร์เหนือขอบฟ้า,เวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้า
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:

English-Thai: Nontri Dictionary
horizon(n) สายตา,เส้นขอบฟ้า,ขอบเขต,วง,ตำแหน่ง,ระดับ
horizontal(adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ
skyline(n) เส้นขอบฟ้า
zodiac(n) ขอบฟ้า,จักรราศี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
event horizonขอบฟ้าเหตุการณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top