Search result for

ของทหาร

(24 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของทหาร-, *ของทหาร*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is a military warehouse. I've never been here before in my life.นี่คือโกงดังของทหาร ฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The Burmese military campaign against the Karen people has been going on for almost 60 years... the longest running civil war in the world.นโยบายของทหารพมาตอชาวกะเหรียง ดำเนินมากวา 60 ปี นีเปนสงครามกลางเมืองทียาวนานทีสุดในโลก Rambo (2008)
We're getting sketchy reports that bodies are still being discovered, but a spokesman for the military has assured us that the flu-like virus has been fully contained.เราขอสรุปอย่างสั้นๆว่า ยังคงตรวจพบศพอยู่ทั่วไป แต่ผู้สื่อข่าวของทหารได้ยืนยันว่า Day of the Dead (2008)
Military power, exit!อำนาจของทหาร, ออกไป! Episode #1.7 (2008)
That's all belonging to the North Vietnamese, which would only otherwise have been directed right onto American soldiers.แต่ทั้งหมดนั่นเป็นของพวกเีวียดนามเหนือ แล้วมีบางส่วนที่อยู่ภายใต้การดูแล ของทหารอเมริกัน Frost/Nixon (2008)
You have always taught us that it's an honor for a man to die in battleท่านสอนเราเสมอว่า ได้ตายในสนามรบ เป็นเกียรติของทหาร Three Kingdoms (2008)
- He's in solitary confinement. - What?เขาอยู่ในการกักกันของทหาร / อะไรนะ Boxed In (2008)
A secret, a brave squad of soldiers.หน่วยรบลับ ของทหารหาญที่กล้าเกินใคร Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
As the fifth branch of the military.เป็นสาขาที่ห้าของทหาร Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
What is the state of the american invasion forces?กองกำลังของทหารสหรัฐเป็นไงบ้าง Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
To be precise, it was an old military bayonet.ที่จริงแล้ว มันเป็นดาบปลายปืน ของทหารสมัยก่อนค่ะ Harry Brown (2009)
1630 is 4:30 p.m. military time.1630 คือ บ่าย 4.30 เป็นเวลาของทหาร VS. (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
convoy(v. คอน'วอย,คันวอย' n. คอน'วอย) {convoyed,convoying,convoys vt. คุ้มกัน,คุ้มกันการเดินทางเรือ. n. การคุ้มกันการเดินของทหาร, Syn. escort,-A. desert
fatigue(ฟะทิก') n. ความเหนื่อย,ความเพลีย,งานที่ลำบาก,งานกรรมกร,งานที่ใช้แรง, See also: fatigues n.,pl. ชุดใช้แรงงาน (ของทหาร) vt. เหนื่อยกาย,เหนื่อยใจ., Syn. exhaustion
goosestepการเดินเท้าของทหารเยอรมันที่เหวี่ยงขาขึ้นสูงและเหยียดตรง.
heraldry(เฮอ'เริลดฺรี) n. ตราประจำตระกูล,เครื่องอิสริยาภรณ์ของทหาร., See also: heraldist n.
overall(โอ'เวอะออล) adv.,adj. ทั้งหมด,รวมทั้งสิ้น,กล่าวโดยสรุป., See also: overalls n.,pl. กางเกงทำงานหลวม ๆ ที่มีสายคาดไหล่,เสื้อคลุมกว้างใหญ่,กางเกงกันเปื้อน,กางเกงรัดรูปของทหาร, Syn. all-inclusive
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
scutum(สคิว'ทัม) n. โล่สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ของทหารโรมันโบราณ,กระดูกสะบ้าที่หัวเข่า pl. scuta, Syn. scute
shell jacketn. เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร
soldierly(โซล'เจอลี) adj. เกี่ยวกับทหาร,มีลักษณะของทหาร,กล้าหาญ,เหมะสมกับทหาร., See also: soldierliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
heraldry(n) ตราประจำตระกูล,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทหาร
tunic(n) เสื้อคลุม,เสื้อชั้นนอกของทหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top