Search result for

ขวาง

(65 entries)
(0.1307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขวาง-, *ขวาง*.
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขีน (vt ) ขวาง ,ขัดขวาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขวางทาง    [V] block, See also: bar, hinder, obstruct, halt, impede, Syn. กีดกั้น, ขัดขวาง, กีดขวาง, Example: ถนนสายนี้รถวิ่งไปได้ช้ามากเพราะมีรถเสียขวางทางอยู่
ขวางโลก    [ADJ] perverse, See also: contrary, contradictory, adverse, Syn. รั้น, Example: เขาทำตัวเป็นคนขวางโลกจนเพื่อนฝูงเอือมระอา, Thai definition: แปลกไปจากคนอื่น, ผิดจากปกติวิสัย
ขวางหน้า    [V] block the way, See also: bar the way, lie in the way, Syn. กีดขวาง, ขวางทาง, Example: ผู้ชุมนุมเผาทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าส่งผลให้เมืองกลายเป็นแดนมิคสัญญี
ขวางเชิง    [V] oppose, See also: hinder, obstruct, Syn. ขัดขวาง, สกัด, กีดขวาง, Thai definition: ขัดขวางไว้เพื่อไม่ให้ทำได้สะดวก
ขวางๆ รีๆ    [V] obstructive, See also: being in the way, to be hesitant, reluctant, Syn. รีๆ ขวางๆ, เกะกะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขวาง(ขฺวาง) ก. กีดกั้น, สกัด
ขวางรำคาญหรือไม่ถูกใจ
ขวางใช้เข้าคู่กับ กว้าง เป็น กว้างขวาง หมายความอย่างเดียวกับคำว่า กว้าง.
ขวาง ๆ รี ๆก. กีดเกะกะ, เก้งก้าง, รี ๆ ขวาง ๆ ก็ว่า.
ขวางหูขวางตาก. รู้สึกรำคาญ, หมั่นไส้.
ขวางเชิงก. ขัดขวางไว้เพื่อไม่ให้ทำได้สะดวก.
ขวางโลกว. แปลกไปจากคนอื่น, ผิดจากปรกติวิสัย.
ขัดจังหวะขวางเข้ามาเพื่อไม่ให้ทำหรือพูดได้สะดวก.
พาน ๕ขวาง, กีดขวาง, ขึงขวาง, เช่น เอาเชือกมาพานไว้ เมื่อคนมาปะทะก็จะล้มลง, กั้นไว้ เช่น พานคนข้างหลังไว้, ระให้หมดไป เช่น เอาไม้กวาดพานหยากไย่.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop   FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
ขวาง[X] (khwāng) EN: cross ; across ; horizontal ; tranversal   FR: à travers ; transversal
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thāng) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede   FR: barrer la route
ขวางทางปืน[X] (khwāng thāng peūn) EN: ?   FR: ?

English-Thai: Longdo Dictionary
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
CT(n abbrev) ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computerized axial tomography)
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intercalary (adj) ขวางกัน สอดขั้นไว้ ขัดขวาง เกิน อธิกะ เพิ่มเติม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
across    [ADV] ตามขวาง, See also: ขวาง, แนวนอน
be in the way    [IDM] ขวาง, See also: ขวางทาง
forbid    [VT] ขัดขวาง, See also: ขวาง
in someone's way    [IDM] ขวางทาง, See also: กั้นขวาง, กีดขวาง
in something's way    [IDM] ขวางทาง, See also: กีดขวาง
in the way    [IDM] ขวางทาง, See also: กั้นขวาง, กีดขวาง
in the way of    [IDM] ขวางทาง, See also: กั้นขวาง, กีดขวาง
obstruct    [VT] ขวางทาง, See also: กีดขวางเส้นทางไม่ให้เดินทางผ่านไปได้, ขวางกั้น, Syn. block, bar, oppose, Ant. advance, further
stymie    [VT] ขัดขวาง, See also: ขวางกั้น, สกัดกั้น, กีดกัน, Syn. hinder, block, thwart, frustrate, confound, stymy
stymy    [VT] ขัดขวาง, See also: ขวางกั้น, สกัดกั้น, กีดกัน, Syn. hinder, block, thwart, frustrate, confound, stymie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
athwart(อะธวอร์ท') adj. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง,ทอดข้าม,ขวาง,ผิดทาง,วิปริต, Syn. irregular ###A. regular,right)
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
barricade(บาร์'ริเคด) {barricaded,barricading,barricades} n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งกั้น. vt. กีดขวาง,กั้น, See also: barricader n. ดูbarricade, Syn. blockade,barrier
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle

English-Thai: Nontri Dictionary
abeam(adv) ตามขวางเรือ
across(adv) ไขว้,ตัดผ่าน,ขวาง
across(pre) ข้าม,พาด,ขวาง,ผ่าน
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
athwart(pre) ข้าม,ขวาง
bar(vt) สกัดกั้น,กีดกั้น,ขวาง,ห้าม
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
between(adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遮る[さえぎる, saegiru] Thai: ขวางกั้น English: to interrupt

German-Thai: Longdo Dictionary
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd,
blockieren(vt) |blockierte, hat blockiert| ขัดขวาง, See also: durchkreuzen, stören S. verhindern,
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, See also: S. Verwehrung
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: S. Computertomografie
Magnetresonanztomografie(n) |die, pl. Magnetresonanztomografien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

Are you satisfied with the result?

Go to Top