Search result for

ขยาย

(110 entries)
(0.1867 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขยาย-, *ขยาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยายผล[V] extend results, See also: magnify an outcome, Example: การสืบสวนขยายผลจนกระทั่งล่วงรู้ถึงผู้บงการใหญ่
ขยายวง[V] expand (boundaries), See also: expand (limits), Syn. ขยายขอบเขต, ขยายตัว, Ant. แคบลง, Example: กรณีปัญหาการปรับค่าทางด่วนขณะนี้ได้ขยายวงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัดแล้ว, Thai definition: แผ่วงกว้างออกไป
ขยายสาขา[V] increase the number of branches, Example: บริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่นขยายสาขาเข้าสู่ตลาดของเกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว, Thai definition: กระจายส่วนย่อยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แผ่ออกไปในบริเวณต่างๆ มากขึ้น
ขยายเวลา[V] extend for, See also: prolong for, perpetuate, delay, Syn. เลื่อนเวลา, Example: ตำรวจขอขยายเวลาตรวจสอบสวนคดีออกไปอีก 30 วัน, Thai definition: ยืดเวลาของการดำเนินการให้ยาวออกไป
ขยายอำนาจ[V] increase power, See also: extend power, expand power, Syn. แผ่อำนาจ, Example: อังกฤษและฝรั่งเศสต่างมุ่งขยายอำนาจจากชายฝั่งพม่าและโคชินจีนขึ้นเหนือจนมาบรรจบประจันหน้ากันในการล่าอาณานิคม
ขยายเสียง[V] amplify, Ant. เบาเสียง, ลดเสียง, Example: ในงานฉลองวันเกิดให้กับคุณพ่อ ผมติดตั้งลำโพงเพื่อขยายเสียงออกไปทางหน้าหมู่บ้าน, Thai definition: ทำให้เสียงดังและกระจายออกไป
ขยายความใน[V] give details, See also: explain, clarify, exemplify, Syn. อธิบาย, Example: ผู้บรรยายต้องการให้เกิดความกระจ่างในหลักการสำคัญของการบรรยายจึงจะขอขยายความในหัวข้อสำคัญ, Thai definition: ขยายเนื้อความให้กว้างหรือละเอียดกว่าเดิม
ขยายพันธุ์[V] breed, See also: propagate species, Syn. แพร่พันธุ์, เพาะพันธุ์, Example: ปลานิลขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติตลอดทั้งปี, Thai definition: ทำให้พันธุ์มีจำนวนมากขึ้น
ขยายอาณาเขต[V] expand (territory), Syn. ขยายพื้นที่, แผ่อาณาเขต, Example: เขมรขยายอาณาเขตเข้ามาในอาณาจักรทวาราวดีจนในที่สุดอาณาจักรทวาราวดีก็สูญสิ้นชื่อไป, Thai definition: ่แผ่พื้นที่ หรืออาณาเขตให้กว้างขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขยาย(ขะหฺยาย) ก. อธิบาย, ชี้แจง, เช่น ขยายความ, แผ่กว้างออกไป เช่น ขยายตัว, เปิดเผย เช่น ขยายความลับ, คลายให้หายแน่น เช่น ขยายเข็มขัดให้หลวม, คลี่, แย้ม, เช่น ดอกไม้ขยายกลีบ, ทำให้กว้างใหญ่ออกไป เช่น ขยายห้อง ขยายรูป, ทำให้มากขึ้น เช่น ขยายพันธุ์.
ขยาย(ขะหฺยาย) น. การนำทำนองเพลงของเดิมมาขยายขึ้น ๑ เท่าตัวโดยยึด (เพิ่ม) ลูกตกเดิมเป็นหลัก เช่น อัตรา ๒ ชั้น ขยายขึ้นเป็นอัตรา ๓ ชั้น.
ขยายขี้เท่อก. แสดงให้เห็นความโง่เขลา.
ชัก ๑ขยายแนวให้ยาวออกไป เช่น ชักปีกกา ชักกำแพง ชักแนวค่าย
พองขยายตัวให้โตขึ้น เช่น เห็ดหูหนูเมื่อแช่น้ำย่อมพองตัว ข้าวตังเมื่อเอาไปทอดก็จะพอง.
ออก ๓ขยาย, แยกเป็นคนละส่วน, เช่น คลี่ออก แบ่งออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ampliate; dilatedขยาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dilated; ampliateขยาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
blow upขยายภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scale upขยายส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unpackขยายออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unpackขยายออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accrescentขยายและคงอยู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coalesceขยายโตเข้ามาติดกัน [การแพทย์]
Cystic Dilatationขยายออกเป็นถุง [การแพทย์]
Dilatation, Fixedขยายโต [การแพทย์]
Dilatation, Fusiformขยายโตออก [การแพทย์]
Dilatation, Manualขยายปากมดลูกด้วยมือ [การแพทย์]
Dilateขยายตัว [การแพทย์]
Lesions, Slow-Growingขยายตัวค่อนข้างช้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร Help! (1965)
The famous finger, eh?ดังนั้นตำรวจจะขยายให้มีชื่อเสียง Help! (1965)
"Thank Christ for that" he said, laying down his rifle and going home, so helping to perpetuate the dangerous myth that soldiers don't like war.ขอขอบคุณคริสต์ที่เขาบอกว่า วางลง ปืนไรเฟิลและไปที่บ้านของเขา เพื่อช่วยให้ จะขยายเวลาตำนานอันตราย How I Won the War (1967)
To expand the boundaries of our ineluctable power!เพื่อขยายเขตขัณฑ์เเห่ง มหาอํานาจของพวกเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
If she decides to push over the Great Lakes, it could get plenty soupy.ถ้ามันแผ่ขยายไปถึงเกรท เลคส์ มันอาจแปรปรวนมากทีเดียว Airplane! (1980)
I once rented some column speakers from you... for my band-ครั้งหนึ่งผมเช่าเครื่องขยายเสียงจากคุณ สำหรับวงของผม เตอะ บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
You just got yourself an extension.คุณเพียงแค่มีการขยายตัวคุณ เอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Maybe Max should extend the pod's arms with the hands out.บางทีแม็กซ์ควรขยาย แขนของฝักด้วยมือออก 2010: The Year We Make Contact (1984)
Increase the magnification.เพิ่มขยาย 2010: The Year We Make Contact (1984)
With the magnifying glass, you can actually see... the projection on the end of the bird's beak... with which he breaks out of the egg.ด้วยแว่นขยายที่คุณสามารถมองเห็น ... ฉายที่ปลายจะงอยปากของนก ... ซึ่งเขาแบ่งออกมาจากไข่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
No. We let them overrun us. They have overrun us, you know.ตอนนี้ เราปล่อยให้มันขยายพันธุ์ จนรับมือไม่ไหว Day of the Dead (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger   FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre
ขยายกิจการ[v. exp.] (khayāi kitjakān) EN: expand a business   
ขยายขนาด[v. exp.] (khayāi khanāt) EN: magnify ; enlarge (the size)   
ขยายความ[v. exp.] (khayāi khwām) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate   FR: amplifier
ขยายความถี่เสียง[v. exp.] (khayāi khwāmthī sīeng) EN: amplify (the sound)   FR: amplifier le son
ขยายความลับ[v. exp.] (khayāi khwāmlap) EN: divulge a secret ; reveal a secret   FR: divulguer un secret ; révéler un secret
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwām nai) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify   
ขยายตัว[v.] (khayāitūa) EN: expand ; get bigger ; enlarge   FR: dilater
ขยายบ้าน[v. exp.] (khayāi bān) EN: enlarge a house   FR: agrandir une maison
ขยายผล[v. exp.] (khayāi phon) EN: extend results ; magnify an outcome   

English-Thai: Longdo Dictionary
dilated(adj) ขยายตัว พองตัว
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
relative clause(n phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, S. expandable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amplify[VT] ขยาย, See also: ทำให้เพิ่มขึ้น, ขยายใหญ่, Syn. increase
blow up[PHRV] ทำให้ใหญ่ขึ้น (เช่น รูป), See also: ขยาย, ขยายออก
branch out[PHRV] ขยายสาขา, See also: ขยายออกไป
broaden out[PHRV] ขยาย (ขนาดหรือเนื้อที่), See also: กว้างขึ้น (เนื้อที่)
broaden out[PHRV] ขยาย (ความคิด, ทักษะ ฯลฯ), See also: ทำให้กว้างขึ้น
by leaps and bounds[IDM] อย่างรวดเร็ว, See also: ขยายตัว
carry[VT] ขยายไปสู่, Syn. extend
coextend[VT] ขยายออกไปเท่าๆ กัน (ได้ทั้งพื้นที่และเวลา)
coextend[VI] ขยายออกไปเท่าๆ กัน (ได้ทั้งพื้นที่และเวลา)
enlarge on[PHRV] ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjective(แอด' เจคทิฟว) n.,adj. คำคุณศัพท์, ศัพท์ที่ขยายคำนาม, เครื่องประกอบ, ประกอบ
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aggrandise(อะแกรน' ไดซ, แอก' กระไดซ) vt. เพิ่ม, ขยาย, คุยโว. -aggradizement n., Syn. enlarge, inflate ###A. deflate, constrict)
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
amplificatory(แอมพลิฟ' ฟิคะโทรี) adj. ใช้ในการขยายใหญ่, Syn. expanding)
amplifier(แอม' พลิไฟเออะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ขยายใหญ่, เครื่องขยายเสียง
amplify(แอม' พลิไฟ) vt. ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ, ขยายความถี่ของการสั่นสะเทือน
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accrete(vi,vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
aggrandize(vt) ขยาย,เพิ่ม,คุยโว
amplification(n) การขยาย
amplifier(n) เครื่องขยายเสียง
amplify(vt) ขยาย,ขยายความ
augment(vt) เพิ่มพูน,แผ่,ขยาย
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม,การขยาย
billow(vi,vt) เป็นลูกคลื่น,บวมออก,ขยายออก
bloat(vi,vt) บวม,ขยายตัว,พอง
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
延長[えんちょう, enchou] (n) ขยาย
拡充[かくじゅう, kakujuu] (vt) ขยาย ทำให้ขยายออกไป, See also: S. 拡張充実,
拡張[かくちょう, kakuchou] (n) ขยาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大きくする[ooki kusuru] (vt ) ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伸ばす[のばす, nobasu] Thai: ขยาย English: to extend
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to broaden
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยาย English: to extend

German-Thai: Longdo Dictionary
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
alsสำหรับ (ใช้ขยายความเฉพาะ) เช่น Du kannst mein Zimmer als Partyraum benutzen.
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก
erweitern(vt) |erweiterte, hat erweitert| ขยายกว้างขึ้น เช่น Der Kundenkreis erweitert sich. ลูกค้าขยายวงกว้างขึ้น หรือ จำนวนลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น, See also: S. ausdehnen
dazuใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท zu โดยย่อวลีที่อยู่หลัง zu ไว้ เช่น Ich gehöre nicht dazu. ฉันไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มนี้ (กิริยา gehören ที่แปลว่า เป็นของหรือจัดอยู่ใน ใช้คู่กับบุพบท zu เสมอ)
erforschen(vt) |erforschte, hat erforscht| (+ A) วิจัยหรือศึกษาทางด้านวิชาการอย่างละเอียด เช่น Die Wissenschaftler erforschen die Verbreitung der Bakterien. นักวิทยาศาสตร์วิจัยการขยายตัวของแบคทีเรียนี้ , See also: Related: forschen
Ausbreitung(n) |die, pl. Ausbreitungen| การแพร่ขยาย การระบาด, See also: S. Verbreitung, Verteilung
Hypertrophie(n) |die, pl. Hypertrophien| การขยายตัวใหญ่เกินไป การที่อวัยวะเนื้อเยื่อขยายตัวใหญ่ขึ้น แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย, See also: S. die Organvergrößerung

French-Thai: Longdo Dictionary
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
jaune(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเหลือง
marron(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีน้ำตาลเข้ม
mauve(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีม่วงสด
orange(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีส้ม
rose(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีชมพู
rouge(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีแดง
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top