Search result for

ขยัน

(51 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขยัน-, *ขยัน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขยัน(ขะหฺยัน) ก. ทำการงานอย่างแข็งขันไม่ปล่อยปละละเลย, ทำหรือประพฤติเป็นปรกติสมํ่าเสมอ, ไม่เกียจคร้าน
ขยันแข็งแรง, เข้าที, เช่น เนื้อหนังขยันมั่นคงนัก (อิเหนา), พอกํ้ากึ่งกลางนั้นขยันนัก (เพลงยาวถวายโอวาท).
ขยัน(ขะหฺยัน) น. ชื่อไม้เถาชนิด Bauhinia strychnifolia Craib ในวงศ์ Leguminosae เปลือกมีรสหวาน ๆ ฝาด ๆ ใช้กินกับหมาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, they just... You know, they're hard working.ใช่ พวกเขา พวกเขายังขยันอีกด้วย The Lazarus Project (2008)
Thanks for the hard work.ขอบคุณสำหรับที่ขยันทำงาน. Episode #1.5 (2008)
Ki Sun has worked so hard...คิซุน ขยันทำงานมาก... Episode #1.7 (2008)
I'd always hoped this place would be a home for my children. How about this?เอาอย่างนี้มั้ย ถ้าลูกชายของคุณขยัน และแสดงแวววาวฉลาด และถ้าโตขึ้น Bedtime Stories (2008)
/that weary travelers from near and far /would come and visit.เดินทางมาพักค้างแรม อัศวินผู้นี้ขยันทำงานอย่างมาก Bedtime Stories (2008)
Fix-A-Lot. /But alas, the kingdom /where Sir Fix-A-Lot livedในดินแดนที่เซอร์ซ่อมมาเยอะอาศัยอยู่นั้น คงไม่ใช่ดินแดนที่เห็นคุณค่าของความขยันและทุ่มเทสักเท่าไร Bedtime Stories (2008)
Listen, I admire your...zeal. And I think you have some very good ideas.เอานี่ฟังนะ ผมชื่นชมความขยันของคุณนะ\ และคิดว่าความคิดของคุณดีมากเลย Up in the Air (2009)
What is? How hard you work at evertyhing you do.อะไรคะ เธอทำทั้งหมดคนเดียวเลยได้ไง ขยันจัง Episode #1.16 (2009)
You're working hard.เธอขยันมากเลยนะ Episode #1.19 (2009)
they think they've got it in the bag, so they've simply stopped trying.พวกเขาคิดว่าชนะแน่ๆ ก็เลยไม่ขยันซ้อม Vitamin D (2009)
I don't have any of the answers.แต่มันก็ไม่น่ายากนะถ้าคุณขยันตอนนี้ Pilot (2009)
If an old lady like me can move her ass,ถ้าหญิงแก่อย่างฉัน สามารถขยันได้ Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous   FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khankhaeng) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous   
ขยันขันแข็ง[adv.] (khayan khankhaeng) EN: diligently   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
busy[ADJ] ขยัน, See also: ไม่อยู่เฉย
diligent[ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ, ขยันขันแข็ง, ขยันหมั่นเพียร, Syn. assiduous, industrious, Ant. undisciplined
grind in[PHRV] ขยันเรียน, See also: เรียนหนัก, Syn. hammer in
hardworking[ADJ] ขยัน, See also: หมั่นเพียร, บากบั่น, พากเพียร, ตัวเป็นเกลียว, Syn. industrious, laborious
industrial[ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ
industrious[ADJ] ขยัน, See also: พากเพียร, อุตสาหะ, พยายาม, Syn. assiduous, diligent, hard-working, Ant. idle, lazy, slothful
notable[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: พากเพียรพยายาม, อุตสาหะ, Syn. industrious
strenuous[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: แข็งขัน, พากเพียร, Syn. active, energetic, vigorous
studious[ADJ] ขยันเรียน, See also: พากเพียร, อุตสาหะ, Syn. bookish, industrious, diligent, Ant. lazy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assiduity(แอสซิดู'อิที) n. ความพยายาม,ความเพียร,ความขยัน. -assiduous adj., Syn. industry, diligence ###A. laziness)
beaver(บี'เวอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวก Castor คล้ายนาก,หนังหรือสิ่งทอของสัตว์จำพวกนี้,คนที่ขยันขันแข็งอย่างพิเศษ, See also: beaverish adj. ดูbeaver
demon(ดี'เมิน) n. ปีศาจ,มาร,ผี,ภูติ,อารมณ์ร้าย,อิทธิพลร้าย,คนชั่วร้าย,คนที่ขยันงานมาก,คนที่มีพลกำลังมาก,สัตว์ดุร้าย,daimon,daemon พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา
demon for workn. คนที่ขยันงานมากผิดปกติ
diligence(ดิล'ลิเจินซฺ) n. ความมานะ,ความขยันหมั่นเพียร, Syn. industry
dilligent(ดิล'ลิเจินทฺ) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น, Syn. industrious
grind(ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม่,ถูอย่างแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี่,เคี่ยวเข็ญ,รบกวน,เสียงฝน,งานหนัก,นักเรียนที่ขยันมากผิดปกติ,ระบำส่ายตะโพก., See also: grindable adj. grindingly adv., Syn. cr
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrious(อินดัส'เทรียส) adj. ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ., See also: industriously adv. industriousness n., Syn. hard-working
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence

English-Thai: Nontri Dictionary
assiduity(n) ความเพียร,ความขยัน,ความพยายาม
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร,ขยัน,เพียร,พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
assiduousness(n) ความขยัน,ความเพียร,ความพยายาม
diligence(n) ความขยัน,ความมาดมั่น,ความมานะ,ความพยายาม
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน
erudite(adj) คงแก่เรียน,ขยันเรียน,ซึ่งมีวิชาความรู้สูง
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
真面目[まじめ, majime] (adj) ขยันขันแข็ง, เอาจริงเอาจัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
皆勤[kaikin] (n) ขยัน

German-Thai: Longdo Dictionary
darumดังนั้น เช่น Er möchte reich werden. Darum muß er viel arbeiten. เขาอยากรวย เขาจึงขยันทำงาน, See also: S. daher, deshalb
gewissenhaft(adj adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top