Search result for

ขยัน

(51 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขยัน-, *ขยัน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขยัน(ขะหฺยัน) ก. ทำการงานอย่างแข็งขันไม่ปล่อยปละละเลย, ทำหรือประพฤติเป็นปรกติสมํ่าเสมอ, ไม่เกียจคร้าน
ขยันแข็งแรง, เข้าที, เช่น เนื้อหนังขยันมั่นคงนัก (อิเหนา), พอกํ้ากึ่งกลางนั้นขยันนัก (เพลงยาวถวายโอวาท).
ขยัน(ขะหฺยัน) น. ชื่อไม้เถาชนิด Bauhinia strychnifolia Craib ในวงศ์ Leguminosae เปลือกมีรสหวาน ๆ ฝาด ๆ ใช้กินกับหมาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How sincere, how hard-working she was.เล่าว่าเธอเป็นคนจริงใจ แล้วก็ขยันทำงานมากแค่ไหน The Joy Luck Club (1993)
Good.ไม่เคยเห็นขยันอย่างนี้ Rapa Nui (1994)
- That was better. You got to work on it. - Really?ค่อยยังชั่ว คุณต้องขยันซ้อมขาก Titanic (1997)
- Truman, you've studied enough.ทรูแมน คุณขยันพอแล้ว The Truman Show (1998)
The lBM Stellar Sphere.จากแรงงานที่ขยัน และอดทน สักครู่นะคะ Fight Club (1999)
Thank God, you know... I'm glad for her.ยาเร่ง แล้วก็.. ยาขยัน.. ไอ้อย่างที่เค้าใช้.. Fight Club (1999)
Tyler was a night person.นกฮัมมิ่งยังไม่ขยันเท่า เวลาที่ไทเลอร์ทำงานเลย Fight Club (1999)
Fine. She can be perky again.ได้ เธอจะได้ขยันตลอดเวลา Bicentennial Man (1999)
"Perky"? She's just a robot--ขยันเหรอ เธอเป็นแค่หุ่น... Bicentennial Man (1999)
Balancing human intelligence with animal diligence.รวมความฉลาดของมนุษย์เข้ากับความขยันของสัตว์ Legally Blonde (2001)
You can't find anyone like this girlคุณหาเด็กที่ขยัน เท่าเด็กคนนี้อีกไม่ได้แน่ๆ Failan (2001)
After I left home, I will work very hardหนูออกจากบ้านมาแล้ว หนูจะขยันทำงานค่ะ Failan (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous   FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khankhaeng) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous   
ขยันขันแข็ง[adv.] (khayan khankhaeng) EN: diligently   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
busy[ADJ] ขยัน, See also: ไม่อยู่เฉย
diligent[ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ, ขยันขันแข็ง, ขยันหมั่นเพียร, Syn. assiduous, industrious, Ant. undisciplined
grind in[PHRV] ขยันเรียน, See also: เรียนหนัก, Syn. hammer in
hardworking[ADJ] ขยัน, See also: หมั่นเพียร, บากบั่น, พากเพียร, ตัวเป็นเกลียว, Syn. industrious, laborious
industrial[ADJ] ขยัน, See also: อุตสาหะ
industrious[ADJ] ขยัน, See also: พากเพียร, อุตสาหะ, พยายาม, Syn. assiduous, diligent, hard-working, Ant. idle, lazy, slothful
notable[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: พากเพียรพยายาม, อุตสาหะ, Syn. industrious
strenuous[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: แข็งขัน, พากเพียร, Syn. active, energetic, vigorous
studious[ADJ] ขยันเรียน, See also: พากเพียร, อุตสาหะ, Syn. bookish, industrious, diligent, Ant. lazy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assiduity(แอสซิดู'อิที) n. ความพยายาม,ความเพียร,ความขยัน. -assiduous adj., Syn. industry, diligence ###A. laziness)
beaver(บี'เวอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวก Castor คล้ายนาก,หนังหรือสิ่งทอของสัตว์จำพวกนี้,คนที่ขยันขันแข็งอย่างพิเศษ, See also: beaverish adj. ดูbeaver
demon(ดี'เมิน) n. ปีศาจ,มาร,ผี,ภูติ,อารมณ์ร้าย,อิทธิพลร้าย,คนชั่วร้าย,คนที่ขยันงานมาก,คนที่มีพลกำลังมาก,สัตว์ดุร้าย,daimon,daemon พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา
demon for workn. คนที่ขยันงานมากผิดปกติ
diligence(ดิล'ลิเจินซฺ) n. ความมานะ,ความขยันหมั่นเพียร, Syn. industry
dilligent(ดิล'ลิเจินทฺ) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น, Syn. industrious
grind(ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม่,ถูอย่างแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี่,เคี่ยวเข็ญ,รบกวน,เสียงฝน,งานหนัก,นักเรียนที่ขยันมากผิดปกติ,ระบำส่ายตะโพก., See also: grindable adj. grindingly adv., Syn. cr
industrial(อินดัส'เทรียล) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,อุตสาหะ,เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
industrious(อินดัส'เทรียส) adj. ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ., See also: industriously adv. industriousness n., Syn. hard-working
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence

English-Thai: Nontri Dictionary
assiduity(n) ความเพียร,ความขยัน,ความพยายาม
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร,ขยัน,เพียร,พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
assiduousness(n) ความขยัน,ความเพียร,ความพยายาม
diligence(n) ความขยัน,ความมาดมั่น,ความมานะ,ความพยายาม
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน
erudite(adj) คงแก่เรียน,ขยันเรียน,ซึ่งมีวิชาความรู้สูง
industrial(adj) ในทางอุตสาหกรรม,ขยัน,หมั่นเพียร
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
真面目[まじめ, majime] (adj) ขยันขันแข็ง, เอาจริงเอาจัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
皆勤[kaikin] (n) ขยัน

German-Thai: Longdo Dictionary
darumดังนั้น เช่น Er möchte reich werden. Darum muß er viel arbeiten. เขาอยากรวย เขาจึงขยันทำงาน, See also: S. daher, deshalb
gewissenhaft(adj adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top