Search result for

ก้าวร้าว

(54 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก้าวร้าว-, *ก้าวร้าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้าวร้าว[ADJ] aggressive, See also: offensive, Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง, Example: เขาแสดงกริยาก้าวร้าวต่อพ่อแม่ของเขา
ก้าวร้าว[V] be aggressive, See also: be offensive, Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง, Example: เขาไม่ได้ก้าวร้าวอย่างที่คนอื่นคิด, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาไม่เคารพยำเกรงผู้ใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก้าวร้าวว. เกะกะระราน (ใช้แก่กิริยาและวาจาที่กระด้างและล่วงเกินผู้อื่น).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggressiveก้าวร้าว, ห้าวหาญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggressiveก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive and Destructive Personalityก้าวร้าวและชอบทำลาย [การแพทย์]
Aggressivenessก้าวร้าว, อาการก้าวร้าว, ความรุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even increased aggression and risk-Taking.กระทั่งทำให้ก้าวร้าวมากขึ้น และชอบเสี่ยง Last Resort (2008)
We gotta go.ก้าวร้าวชะมัด.. Bolt (2008)
It was because of her disturbing behavior that I submitted her for observation to the psychopathic ward of Los angeles County general hospital;เป็นเพราะเธอ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ผมจึงส่งเธอไปให้แพทย์สังเกตุอาการ ที่สถาบันจิตเวช ของโรงพยาบาลกลางในลอสแองเจลิส Changeling (2008)
In light of his claims and her disturbing behavior, who wouldn't begin to think that there was something the matter with her?เพราะคำอ้างของเด็กคนนั้น ประกอบกับพฤติกรรมก้าวร้าวของเธอ ใครบ้างล่ะจะไม่คิดว่า มีบางอย่างไม่ชอบมาพากล? Changeling (2008)
- Ooh, scary words from the passive-aggressive ex-meter maid.- อู้ววว คำพูดน่ากลัว จากอดีตคนเฝ้ามิเตอร์จอดรถที่ดูเหมือน จะนุ่มนวลแต่จริงๆแล้วก้าวร้าวสินะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
There's nothing passive with my aggression.ไม่มีอะไรนุ่มนวลจากความก้าวร้าวของฉันหรอก Dead Like Me: Life After Death (2009)
Yeah. Look at this tough.ใช่ มองดูคนแถวนี้ซิก้าวร้าวโหดๆทั้งนั้น Fighting (2009)
I'm sorry you have to go through this... and for some of the harsher thingsฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณ และสำหรับท่าทีก้าวร้าว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Mike, how do you respond to people who say your show is offensive?ไมค์ คุณจะตอบพวกเขา ที่กล่าวว่ารายการคุณก้าวร้าวอย่างไร The Ugly Truth (2009)
But whatever it is, it sounds aggressive.แต่อย่างไรก็ตาม เสียงมันก้าวร้าวThe Fourth Kind (2009)
The infected seem to show signs of aggressive behavior.ผู้คนที่ติดเชื้อ ดูจะแสดงอาการของ... . ความก้าวร้าว... [Rec] 2 (2009)
What did you learn? It doesn't look like either Of our victims was gay.แฟนสาวของแดน เคลเลอร์บอกว่า เขาเป็นพวกเปิดเผยเรื่องเพศ และก้าวร้าวกับผู้หญิง Conflicted (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าวร้าว[v.] (kāorāo) EN: be aggressive ; be offensive   FR: être agressif
ก้าวร้าว[adj.] (kāorāo) EN: aggressive; offensive   FR: agressif

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggress[VI] ก้าวร้าว
aggressive[ADJ] ก้าวร้าว, Syn. assertive, pushing
ballsy[ADJ] ใจกล้า (คำสแลง), See also: ก้าวร้าว
belligerent[ADJ] เป็นปฏิปักษ์, See also: ก้าวร้าว, Syn. bellicose, Ant. pacific
get on[IDM] ก้าวร้าว, See also: ขุ่นเคือง, Syn. get off
offensive[ADJ] ก้าวร้าว, Syn. aggressive
pushy[ADJ] ก้าวร้าว, See also: ซึ่งกระทำเพื่อให้ได้มา (ด้วยความก้าวร้าว), Syn. aggressive, dogmatic
come on like gangbusters[SL] ก้าวร้าว, See also: แข็งกร้าว, ไม่อ่อนน้อม, Syn. come on strong
come on strong[SL] ก้าวร้าว, See also: แข็งกร้าว, ไม่อ่อนน้อม, Syn. come on like gangbusters
pushy[SL] วางอำนาจ, See also: ก้าวร้าว, วางมาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggressive(อะเกรส'ซิฟว) adj. รุกราน, ก้าวร้าว. -agressiveness n., Syn. belligerent)
fascism(แฟซ'ซิสซึม) n. ลัทธิชาตินิยมของรัฐบาลเผด็จการ มีลักษณะก้าวร้าวและแบ่งผิว
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความอยุติธรรมที่ได้รับ,การล่วงละเมิด,การก้าวร้าว, Syn. harm,hurt
intrude(อินทรูด') vt.,vi. บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere,invade,obtrude
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
outrage(เอาทฺ'เรจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เจ็บแค้นใจ,ทำให้โกรธ,ก้าวร้าว,ทำร้าย,ข่มขืนกระทำชำเรา

English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
injury(n) อันตราย,ความบาดเจ็บ,ความเสียหาย,ความก้าวร้าว
intrench(vi) ก้าวร้าว,รุก,บุกรุก
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
intruder(n) ผู้บุกรุก,ผู้ก้าวร้าว,ผู้ก้าวก่าย
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย
intrusive(adj) ซึ่งบุกรุก,ซึ่งก้าวร้าว,ซึ่งล่วงล้ำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
head-butting[เฮดบัตติ้ง] (n ) ก้าวร้าวรุนแรง สัตว์ตัวผู้ต่อสู้กันเพื่อแสดงอำนาจเหนือกว่าแล้วจะได้ครอบครองตัวเมีย
See also: S. agression,

German-Thai: Longdo Dictionary
ausrasten(vt) |rastete aus, ist ausgerastet| เสียสติ, ก้าวร้าววู่วามจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
ausfällig werden(adj) เริ่มก้าวร้าว เริ่มพูดจาไม่ดีหรือดูถูกคู่สนทนา เช่น Zu diesem linken Ding von seiner Beurlaubung spare ich mir jeden Kommentar, sonst würde ich noch ausfällig werden.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top