Search result for

ก่อกวน

(52 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก่อกวน-, *ก่อกวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่อกวน[V] agitate, See also: disturb, annoy, Syn. รังควาน, รบกวน, Example: ผู้ไม่ประสงค์ดีก่อกวนความสงบสุขของประชาชน, Thai definition: ก่อให้เกิดความรำคาญ, รบกวนความสงบเรียบร้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก่อกวนก. ก่อให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบ.
ยวน ๒ก่อกวนให้เกิดกิเลสหรือโทสะ.
ยวนยีก่อกวนให้เกิดกิเลสโทสะ, ยียวน ก็ว่า.
ยียวนก่อกวนให้เกิดกิเลสโทสะ, ยวนยี ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In future you will not be molested again.ครั้งต่อไป จะไม่มีใครมาก่อกวนอีก The Great Dictator (1940)
Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน The Great Dictator (1940)
You have been ordered out of the province on the grounds of disturbing the peace.คุณถูกสั่งให้ออกนอกจังหวัดนี้ โทษฐานก่อกวนความสงบ Gandhi (1982)
Sedition.ก่อกวนความสงบ Gandhi (1982)
Sedition must become our creed.การก่อกวนความสงบเป็นชื่อเสียงของเรา Gandhi (1982)
Maybe we ought to tell them to call it a day. Harry.บางทีเราควรจะบอกพวกเขา จะเรียกว่าวัน ก่อกวน Dante's Peak (1997)
Harry. Harry, we hear you. Where are you?ก่อกวน แฮร์รี่เราได้ยินเสียงคุณ คุณอยู่ที่ไหน? Dante's Peak (1997)
That's been tampered with, that has.ต้องมีคนก่อกวนแน่ ๆ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Passepartout, I'm being attacked by a ferocious animal!พาสปาร์ตู! ฉันโดนแพะก่อกวนAround the World in 80 Days (2004)
Protests and strikes. Troublemakers up north.การประท้วงและนัดหยุดงาน ก่อกวนขึ้นไปทางเหนือ Cubeº: Cube Zero (2004)
These are probably rumors started by agitators.มันอาจจะเป็นแค่ข่าวโคม ที่พวกก่อกวนกุขึ้น Hotel Rwanda (2004)
I'm making one of the "boring" speeches. This distraction is not welcome.ผมนี่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ "น่าเบื่อ" ที่นี่ไม่ต้อนรับคนก่อกวน Goal! The Dream Begins (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assail[VT] ก่อกวน, See also: ทำให้รำคาญ
bothered[VT] เป็นทุกข์เป็นร้อน, See also: ก่อกวน, รำคาญ, กวนใจ
derange[VT] ก่อกวน, See also: ทำให้ยุ่งเหยิง, รบกวน, Syn. craze, madden, unbalance
faze[VT] ก่อกวน, See also: รบกวน, ทำให้กังวล, Syn. disturb, fluster
fluster[VT] ทำให้ปั่นป่วน, See also: ก่อกวน, กวน, ทำให้ไม่สงบ, Syn. upset, confuse, agitate, Ant. calm, soothe
grate on someone's ears[IDM] ก่อกวน, See also: กวนประสาท, Syn. get on, jangle on
grate on someone's nerves[IDM] ก่อกวน, See also: กวนประสาท, Syn. get on, jangle on
harry[VT] รบกวน, See also: ก่อกวน, Syn. annoy, badger, harass
hassle[VT] รบกวน, See also: ก่อกวน
jar[VI] รบกวน, See also: ก่อกวน, Syn. annoy, irritate, Ant. soothe, please

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
disarrange(ดิส'อะเรนจฺ) vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: disarrangement n.
discombobulate(ดิสคัมบอบ'ยะเลท) vt. ทำให้ยุ่ง,ก่อกวน,ทำให้สับสน
discommode(ดิสคะโมด') vt. ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่,ก่อกวน,ทำให้ลำบาก., See also: discommodious adj.
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
faze(เฟซ) vt. ก่อกวน,รบกวน,ทำให้กลัว,ทำให้กังวล
foment(โฟเมนทฺ') vt. ปลุกปั่น,กระตุ้น,ปลุกระดม,ก่อกวน,ส่งเสริม,โลมด้วยน้ำอุ่น -fomenter n., Syn. incite

English-Thai: Nontri Dictionary
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
bother(vt) ก่อกวน,รบกวน,ทำให้รำคาญ,ยุ่ง,เอาธุระ
derange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้ฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า
disarrange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้สบสน
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
foment(vt) ประคบด้วยน้ำอุ่น,ก่อกวน,ทำให้เกิด,ปลุกระดม,ปลุกปั่น
harry(n) การทรมาน,การทำลาย,การรบกวน,การก่อกวน
imposition(n) การก่อกวน,การลงโทษ,การหลอกลวง,การเอาเปรียบ,การเก็บภาษี
persecution(n) การข่มเหง,การรบกวน,การแกล้ง,การก่อกวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mischievous (adj) ก่อกวน, ตัวป่วน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb

French-Thai: Longdo Dictionary
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, See also: S. attaquer, commettre une agression sur,
agresseur(n) คนที่มีนิสัยก่อกวนหรือหาเรื่องคนอื่น ( Qui attaque, commet une agression )

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top