Search result for

กุมาร

(56 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กุมาร-, *กุมาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุมาร[N] child, See also: baby, infant, childhood, Example: ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกต เพื่อทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร, Count unit: คน, Thai definition: เด็กชาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุมาร[N] daughter, See also: girl, Syn. บุตรี, ธิดา, เด็กหญิง, Ant. กุมาร, กุมารา, Example: นิสิตจุฬาฯ ทั้งปวง ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เข้าเฝ้าถวายพระพรแด่พระราชกุมารีที่ประสูติใหม่, Count unit: คน, องค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุมารแพทย์[N] pediatrician, See also: pediatrist, paediatrician, Example: เมื่อเด็กเจ็บป่วย พ่อแม่จะพาไปหากุมารแพทย์ หรือแพทย์ประจำครอบครัว, Thai definition: หมอรักษาโรคเด็ก
กุมารเวชศาสตร์[N] pediatrics, See also: paediatrics, pediatric medicine, Example: แม้ว่าแพทย์ต่างชาติจะมีโอกาสในการไปเป็นแพทย์ประจำบ้านในสหรัฐอเมริกาแต่ก็เป็นเพียงบางสาขาเท่านั้นเช่นอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยโรคเฉพาะเด็ก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุมาร(-มาน) น. เด็กชาย. (ป., ส. กุมาร ว่า เด็กชาย, ลูกหลวง)
กุมารชื่อกัณฑ์ที่ ๘ แห่งมหาเวสสันดรชาดก.
กุมาร-ลฬิตา(กุมาระละลิตา) น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กำหนดด้วย ๒ คณะ คือ ช คณะ และ ส คณะ และเติมครุข้างท้ายอีก ๑ คำ หรือ ๑ พยางค์ จึงมีบาทละ ๗ คำ หรือ ๗ พยางค์ (ตามแบบว่า กุมารลฬิตาชฺสฺคา) ตัวอย่างว่า อนึ่งนุชมีจิต สนิทกรุณะเปรมปรี ดิสวามิมะนะภักดี ภิบาลบมิอนาทร (ชุมนุมตำรากลอน).
กุมารน. กุมาร, เด็กชาย, เช่น เมื่อนั้น พระไชยเชษฐ์ความแสนเสนหา พยายามตามปลอบกุมารา อนิจจาปลื้มใจไม่ดูดี (ไชยเชษฐ์).
กุมาริกาดู เครือเขามวกขาว.
กุมารน. เด็กหญิง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontia; paediodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontics; paediodontia; paedodontia; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediodontia; paediodontia; paedodontia; paedodontics; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodontia; paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodontics; paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontiaกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontist; pedodontistกุมารทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodontist; paedodontistกุมารทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediatric surgery; surgery, paediatricกุมารศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paediatric surgery; surgery, pediatricกุมารศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pediatric emergenciesกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatriciansกุมารแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatricsกุมารเวชศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pediatriciansกุมารแพทย์ [TU Subject Heading]
Pediatricsกุมารเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}On a video game you stole from the pediatric ward?ในวิดิโอเกมส์ที่ขโมยมาจากแผนกกุมารแพทย์? Dying Changes Everything (2008)
My sister's a pediatrician.น้องสาวผมเป็นกุมารแพทย์ Safe and Sound (2008)
TOMMY WHEELER.คุณหมอรอว์ลิงส์เป็นกุมารแพทย์ของเขา House on Fire (2009)
Says "pediatric" on it.เขียนไว้ว่า "กุมารเวช" Remains to Be Seen (2009)
What I realized is that peds is the only specialty where I could do it all...สิ่งที่ฉันรู้ก็คือว่า กุมารเวชศาสตร์ คือเรื่องพิเศษอย่างเดียว ที่ฉันสามารถทำได้หมด... I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Yang? On your first day in peds.วันแรกของเธอในแผนกกุมารเวชน่ะ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
You know, I'm working with Cristina. She's interested in peds.เธอรู้ไหม ฉันทำงานกับคริสติน่า เขาสนใจกุมารเวชศาสตร์ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Not having fun in peds?ไม่สนุกหรอ แผนกกุมารเวชน่ะ? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Tell dr. Robbins you don't think peds is your thing. What's the big deal?ไปบอก ดร.ร็อบบินส์ ว่าคุณไม่คิดว่า กุมารเวชศาสตร์ เป็นเรื่องที่คุณถนัด มันจะเรื่องใหญ่อะไรนักหนา? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
No, I can't. I just got kicked off of peds.ไม่ ฉันกลับไม่ได้ ฉันถูกเตะออกจากแผนกกุมารเวช I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Minutes before Archduke Franz Ferdinand was shot, kicking off World War I.ไม่กี่นาทีก่อนที่มกุฎราชกุมาร\ ฟรานซ์ เฟอร์ดินันด์ถูกลอบสังหาร แล้วทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 August (2009)
His Royal Highness Prince Albert.อัคราชกุมารเจ้าฟ้าชายอัลเบิร์ต The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุมาร[n.] (kumān) EN: child ; baby ; infant ; childhood   FR: enfant [m]
กุมาริกา[n.] (kumārika) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
กุมาร[n.] (kumārī) EN: girl ; infant girl ; daughter   FR: fille [m]
กุมารเวชศาสตร์[n.] (kumān wētchasāt) EN: pediatrics ; paediatrics ; pediatric medicine   FR: pédiatrie [f]
กุมารแพทย์[n.] (kumānphaēt) EN: paediatrician = pediatrician (Am.) ; pediatrist   FR: pédiatre [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
epiphany(n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , R. Christmas

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paediatrician[N] กุมารแพทย์, See also: หมอเด็ก, แพทย์รักษาโรคเด็ก, Syn. pediatrician
paediatrics[N] กุมารเวชศาสตร์, Syn. pediatrics
pediatrician[N] กุมารแพทย์, Syn. pediatrist
pediatrics[N] กุมารเวชศาสตร์, Syn. paediatrics
pediatrics[N] กุมารเวชศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crown princen. มงกุฎราชกุมาร
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
paediatrician(พีดีอะทริช'เชิน,เพดดีอะทริช'เชิน) n. กุมารแพทย์,หมอเด็ก,ผู้เชี่ยวชาญโรคของเด็ก., See also: pediatric adj.
paediatrics(พี'ดิอะทริคซฺ,เพด'ดิอะทริคซฺ) n. กุมารแพทย์
pediatrician(พีดีอะทริช'เชิน,เพดดีอะทริช'เชิน) n. กุมารแพทย์,หมอเด็ก,ผู้เชี่ยวชาญโรคของเด็ก., See also: pediatric adj.
pediatrics(พี'ดิอะทริคซฺ,เพด'ดิอะทริคซฺ) n. กุมารแพทย์
prince of walesn. มงกุฎราชกุมารของอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
CROWN Crown Prince(n) มงกุฎราชกุมาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top