Search result for

กึ่งกลาง

(34 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กึ่งกลาง-, *กึ่งกลาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กึ่งกลาง[N] center, See also: middle, half, central, Syn. ตรงกลาง, ใจกลาง, กลาง, Example: ศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลานคอนกรีต บริเวณหน้าโรงเรียน, Thai definition: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง, โดยปริยายหมายความว่า ในที่หรือเวลาระหว่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กึ่งกลางว. ใจกลาง, ตรงกลาง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forearm, Midกึ่งกลางต้นแขน [การแพทย์]
Labial Commissure, Posteriorกึ่งกลางระหว่างปากช่องคลอด [การแพทย์]
Leg, Midกึ่งกลางต้นขา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are in the process of compromising the climatic balance that has allowed us to develop over 12.000 years.เรากำลังอยู่กึ่งกลาง การเสียสมดุลของสภาพอากาศ ซึ่งได้อนุญาติให้เราพัฒนา มากว่า12,000 ปี Home (2009)
When I was lying there in the VA hospital, with a big hole blown through the middle of my life,ตอนผมนอนอยู่ใน ร.พ.ทหารผ่านศึก พร้อมรูที่ระเบิดกึ่งกลางชีวิตผม Avatar (2009)
Can you think of anything else you'd rather spend it on?ตรงกึ่งกลาง Kick-Ass (2010)
Not really. It's just a media thing. You know?ไม่เชิง มันก็แค่จุดกึ่งกลาง เธอเข้าใจไหม Green Light (2010)
She has an approximately 1-inch incision midway up her right thigh, dissecting the femoral artery.เธอมีรอยเชือดยาว 1 นิ้ว กึ่งกลางต้นขาขวา ผ่าตรงหลอดเลือดแดงที่ต้นขา My Bad (2010)
"Midway up her right thigh?กึ่งกลางต้นขาขวา My Bad (2010)
I was in the middle of trying to figure that out when I was interrupted by the arrival of Georgina's swollen belly.ฉันเคยอยู่ตรงกึ่งกลาง พยายามที่จะค้นพบตอนที่ฉัน ถูกรบกวนโดยการมาถึงของ ท้องที่ป่องของGorgina Double Identity (2010)
Uh, do you know how I solved the balanced center combat-area problem?รู้ไหมว่าฉันแก้ปัญหา สมดุลจุดกึ่งกลางของสมรภูมิยังไง The Wildebeest Implementation (2011)
It doesn't matter if you're dead, undead or somewhere in between... because it's you humans that haunt us.มันไม่สำคัญหรอกว่า คุณตายได้ หรือ ไม่ หรืออยู่กึ่งกลาง... . I Want You Back (From the Dead) (2011)
I got a good look at her cerebral midline.ผมได้เห็น ที่กึ่งกลางสมองของเธอชัดเจน Last Temptation (2011)
For the middle of nowhere.สำหรับจุดกึ่งกลางของสถานที่ที่ไม่เป็นที่รู้จัก The Ties That Bind (2012)
I'm in the middle of something here. Can it wait?ฉันอยู่กึ่งกลางระหว่างอะไรบางอย่าง \มันรอได้มั้ยล่ะ? Of Mouse and Man (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กึ่งกลาง[n.] (keungklāng) EN: center ; middle ; half   FR: centre [m] ; milieu [m]
กึ่งกลาง[n.] (keungklāng) EN: central ; in the middle ; midway   FR: central ; au milieu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mid[ADJ] ตรงกลาง, See also: กึ่งกลาง, Syn. middle, mean
midmost[N] ตรงกลาง, See also: กึ่งกลาง, Syn. central
midway[ADV] ตรงกลาง, See also: กึ่งกลาง, Syn. in the middle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bregman. จุดเชื่อมระหว่างรอยประสานกึ่งกลางกับรอยประสานกับรอยประสานส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ
handlesจุดรอบภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรมวาดภาพหรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) คำนี้จะหมายถึง กรอบสี่เหลี่ยมที่มีจุดที่มุม และที่กึ่งกลางของเส้นรอบด้านทั้งสองข้างที่เกิดขึ้นรอบ "ภาพ" ที่ได้เลือก (select) หรือกำหนดไว้ การย้ายหรือการเคลื่อนที่ภาพเหล่านี้ จะต้องทำให้มีจุดรอบภาพนี้ก่อน จึงจะใช้เมาส์ลากไปได้ หรือจะใช้เมาส์กดที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วลากออกหรือหดเข้า เป็นการขยายหรือลดสัดส่วนของภาพนั้นก็ได้ ถ้าเป็นข้อความ (text) ก็หมายถึงเส้นกำกับข้อความที่อยู่บนและล่างของข้อความที่เลือกหรือกำหนดไว้
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง,อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย,แนวแบ่ง,เส้นแบ่ง.
middle(มิด'เดิล) adj.,n. กึ่งกลาง,ตอนกลาง,กลาง,ปานกลาง,พอประมาณ., Syn. central
midrib(มิด'ริบ) n. เส้นกึ่งกลางใบ
midway(มิด'เวย์) adv.,adj.,n. กึ่งกลาง,ตรงกลาง, Syn. central

English-Thai: Nontri Dictionary
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
mesne(adj) กึ่งกลาง,แทรกแซง,ซึ่งสอดแทรก
middle(adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึ่งกลาง,พอประมาณ
midway(adj,adv) กลางทาง,ครึ่งทาง,กึ่งกลาง,ตรงกลาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top