Search result for

กี่

(88 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กี่-, *กี่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กี่[N] loom, Syn. หูก, กี่ทอผ้า, Example: กี่พัฒนาขึ้นมาจากหลักการเบื้องต้นที่ต้องการให้มีการขัดลายกันระหว่างด้ายเส้นยืนกับด้ายเส้นพุ่ง เป็นจำนวนมากเพียงพอที่จะให้เกิดเป็นผืนผ้าขึ้น, Count unit: ตัว, หลัง, เครื่อง, Thai definition: เครื่องทอผ้า
กี่[QUES] how much, See also: how many, Example: ข้อมูลนี้เป็นตัวเลขที่จะกำหนดว่าบิตข้อมูลมีกี่บิต, Thai definition: คำประกอบหน้าคำอื่น หมายความว่า เท่าไร
กี่ทอผ้า[N] loom, Syn. กี่, หูก, Example: ในการฝึกอบรม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงพระราชทานครู กี่ทอผ้า ฟืมและเส้นไหม, Count unit: หลัง, เครื่อง, Thai definition: เครื่องทอผ้า
กี่กระตุก[N] loom, Example: ในปัจจุบันนอกจากกี่พื้นบ้านแล้วยังพบว่า มีการใช้กี่กระตุกซึ่งเป็นผลพวงจากการส่งเสริมให้มีการผลิตผ้าใช้เองในช่วง พ.ศ.2480, Count unit: หลัง, เครื่อง, Thai definition: เครื่องทอผ้าชนิดหนึ่งที่มีสายกระตุกเพื่อให้กระสวยพุ่งไปได้เอง
กี่มากน้อย[ADV] how many, See also: how much, Syn. เท่าไร, Example: ฉันไม่ได้แก่กว่าเมื่อวานนี้ หรือเมื่อปีที่แล้วกี่มากน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กี๋น. ฐานสำหรับรองสิ่งของหรือสำหรับนั่ง ทำด้วยวัตถุต่าง ๆ มีรูปต่าง ๆ กัน เช่น กี๋รองแจกัน กี๋รองกระถางต้นไม้
กี๋ภาชนะมีรูปต่าง ๆ สำหรับใส่เครื่องนํ้าชาแบบจีน เช่น กี๋ญวน.
กี่น. เครื่องทอผ้า, เครื่องเย็บสมุด
กี่ที่ตั้งพระกลดหรือพระแสงง้าวเป็นต้น.
กี่ว. คำประกอบหน้าคำอื่น หมายความว่า เท่าไร เช่น กี่วัน กี่บาท, ใช้ตามหลังคำว่า ไม่ เป็น ไม่กี่ หมายความว่า ไม่มาก ไม่หลาย เช่น ไม่กี่วัน ไม่กี่บาท.
กี้, กี๊น. เวลาที่ล่วงไปหยก ๆ, มักใช้ประกอบกับคำ เมื่อ เมื่อแต่ หรือ เมื่อตะ เป็น เมื่อกี้ เมื่อแต่กี้ เมื่อตะกี้ หรือ เมื่อกี๊ เมื่อแต่กี๊ เมื่อตะกี๊.
กี่กระตุกน. เครื่องทอผ้าชนิดหนึ่งที่มีสายกระตุกเพื่อให้กระสวยพุ่งไปได้เอง.
กี่มากน้อยว. เท่าไร.
กี่เพ้าน. เครื่องแต่งกายหญิงจีน เป็นชุดกระโปรงยาวรัดรูป ผ่าข้างสูง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perhaps 10:00.กี่โมง? The Secrets in the Proposal (2013)
_ไม่เกี่ยวข้อง Zero Day (2013)
There are some secrets you're only too happy to keep.มีความลับแค่ไม่กี่เรื่องหรอกนะที่จะทำให้คุณรู้สึกดีที่เก็บมันไว้ The Serena Also Rises (2008)
To write about, uh, damaged characters.ที่เขียนเกี่ยวกับ อืม . . damaged characters New Haven Can Wait (2008)
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Tell me something about you that isn't in that packet.บอกผมเกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่อยู่ในกรอบหน่อยสิ New Haven Can Wait (2008)
Everything worth knowing about me is in that folder.ทุกอย่างเกี่ยวกับดิฉัน อยู่ในแฟ้มนั้นแหละค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
It's not as if you'd actually get in here.มันไม่เกี่ยวกับที่เธอจะมาอยู่ที่นี่ New Haven Can Wait (2008)
Involves a lot of people hating my father's guts.คือต้องเกี่ยวข้องกับคนที่เกลียดพ่อฉันเข้าไส้ New Haven Can Wait (2008)
Your dad asked me to bring over all my stuff on homeschooling.พ่อของเธอให้ฉันช่วยเอาของที่เกี่ยวกับการเรียนด้วยตัวเองมาให้ New Haven Can Wait (2008)
They're just a few rules, Serenaก็แค่กฎไม่กี่ข้อ เซรีน่า Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กี่[X] (kī) EN: how many ; how much   FR: combien de
กี้[n.] (kī) EN: affair ; things ; business   FR: affaires [fpl]
กี้[X] (kī) EN: just now   FR: à l'instant
กี่ครั้ง[n. exp.] (kī khrang) EN: how many times ?   FR: combien de fois ?
กี้ดีด[n.] (kīdīt) EN: cricket ; House Cricket   
กี่โมง[xp] (kī mōng) EN: when ?   FR: quand ? ; à quelle heure ?
กี่โมงล่ะ[xp] (kī mōng la) EN: what time ?   
กี่โมงแล้ว[xp] (kī mōng laēo) EN: what time is it ?   FR: quelle heure est-il ?

English-Thai: Longdo Dictionary
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
documentary(n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
how many[ADV] เท่าไร, See also: กี่มากน้อย
loom[N] เครื่องทอผ้า, See also: กี่, หูก, Syn. weaving apparatus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
aaronic(แอร็อน' นิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ Aaron
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)

English-Thai: Nontri Dictionary
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
adverbial(adj) เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aeronautical(adj) เกี่ยวกับการบิน
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
織工[しょくこう, shokukou] (n) กี่กระตุก หูกทอผ้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
何年[なんねん, nannen] Thai: กี่ปี English: how many years

German-Thai: Longdo Dictionary
über(Präp.) เกี่ยวกับ
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
amerikanisch(adj) ของหรือที่เกี่ยวข้องกับอเมริกา
deutsch(Adj.) เกี่ยวกับเยอรมัน เช่น deutsches Restaurant ร้านอาหารเยอรมัน
deutschen(Adj.) เกี่ยวกับเยอรมัน, See also: deutsch
einigeสองถึงสาม (บ่งจำนวน) เช่น einige Tage ไม่กี่วัน หรือ สองถึงสามวัน
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป
französisch(adj n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, See also: S. auf jeden Fall
politischกี่ยวกับการเมือง

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top