Search result for

กีดกัน

(32 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กีดกัน-, *กีดกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีดกัน[V] obstruct, See also: keep from, block, bar, prevent, Syn. กั้น, กัน, ห้ามปราม, กีดกั้น, Example: กำแพงทางสังคมศีลธรรมและศาสนาได้กีดกันไม่ให้คนนึกคิดถึงกามารมณ์, Thai definition: กันไม่ให้เป็นไปได้, กันไม่ให้สะดวก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กีดกันก. กันไม่ให้ทำได้โดยสะดวก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're really pro-gay. They even have domestic partner benefits.แถมยังไม่กีดกันเกย์ด้วยนะ มีสวัสดิการให้กับคู่ชีวิตด้วย Loyal and True (2008)
You banned my people from their own land.แกกีดกันเสรีภาพ.. จากแผ่นดินที่ควรจะเป็นของฉัน! The Breath (2009)
The Pauli exclusion principle means that no two objects can occupy the same space at the same time.หลักการกีดกันของเพาลี หมายความว่าไม่มีทาง ที่วัตถุ 2 อย่างจะใช้พื้นที่เดียวกัน ในขณะเวลาเดียวกันได้ Momentum Deferred (2009)
The world would fear you, hate you, and exclude you.โลกนี้ก็จะกลัวนาย, เกลียดนาย และตั้งใจจะกีดกันนายออกไป Orutorosu no inu (2009)
Clemente will block my appointment.คลาเมนเตจะกีดกัน ตำแหน่งของผมแน่ Gimme Some Truth (2009)
I tried the office, and they're just stonewalling me.ฉันลองติดต่อไปที่ทำงาน พวกเขาก็เหมือนกีดกันฉัน Scary Monsters and Super Creeps (2009)
"The barriers that keep us apart are nothing compared to the power of true love, Arthur.""การกีดกันแยกเราออกจากกัน แต่ไม่มีอะไรจะขวางกั้น พลังแห่งรักแท้ได้ อาร์เธฮร์" Sweet Dreams (2009)
You, your girlfriend, and your friends are all racists.อีวาน บ้าเอ๊ย ปล่อยฉันไป กีดกันผู้คนมากมาย เพียงเพราะ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
You've deprived me of my freedom and my home my humanity.คุณกีดกันความอิสระของฉัน และบ้านของฉัน ความเป็นมนุษย์ของฉัน It Hurts Me Too (2010)
So how can I exclude someone from somethingดังนั้นผมจะไปกีดกันคนที่อยากโชคดีแบบผมบ้าง Investigative Journalism (2010)
I shouldn't have gone behind your back and tried to cut you out of the fashion line.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะ หักหลังเธอ หรือพยายามกีดกันเธอออกจาก วงการแฟชั่น The Empire Strikes Jack (2010)
And then you come back and you shut me out.แล้วเธอก็กลับมา แล้วก็กีดกันฉันออกไป Dr. Estrangeloved (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีดกัน[v.] (kītkan) EN: obstruct ; keep from ; block ; bar ; prevent   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escort from[PHRV] คุ้มกันให้พ้นจาก, See also: กีดกันจาก
foreclose[VT] ขัดขวาง, See also: กีดกัน, ป้องกัน, Syn. exclude, bar, Ant. admit, include
hinder[VI] ขัดขวาง, See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค
hinder[VT] ขัดขวาง, See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค, Syn. block, impede, obstruct, Ant. advance, promote

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deprive(ดิไพรฟว') vt. ถอดถอน,ทำให้ไม่ได้รับ,ตัดสิทธิ,กีดกัน., See also: deprivable adj. ดูdeprive depriver n. ดูdeprive, Syn. bereave
exclusive(เอคซฺคลู'ซิฟว) adj. ซึ่งกีดกัน,แต่ผู้เดียว,ผูกขาด,เฉพาะตัว,อย่างเดียว, See also: exclusiveness n. ดูexclusive exclusivity n. ดูexclusive, Syn. restricted,
foil(ฟอยลฺ) {foiled,foiling,foils} n. แผ่นโลหะบาง,กระดาษหุ้มตะกั่ว ที่ใช้ห่อบุหรี่,แผ่นบาง,ฉาบปรอทหลังกระจก,โลหะที่เป็นฐานของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว. ดูairfoil ,ดูhydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนิดหนึ่ง,การฟันดาบด้วยดาบดังกล่าว vt. ป้องกันความสำเร็จ,กีดกัน,สกัดกั้น,ทำ
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
sexist(เซค'ซิส๎ทฺ) n. ผู้แบ่งแยกเพศ,ผู้กีดกันเพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
block(vt) สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน,ปิดล้อม
deprive(vt) เอาออก,ตัดสิทธิ์,ถอดถอน,กีดกัน,ถอดยศ,ถอนสิทธิ
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
exclude(vt) กีดกัน,เอาออก,แยกออก,ไล่ออก
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น
foil(vt) กีดกัน,ป้องกัน,สกัดกั้น,ทำให้แพ้,หยุดยั้ง
occlude(vt) อุด,ปิดกั้น,ปิดบัง,กีดกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
ausschließlich(adj adv) เว้นไว้แต่, ซึ่งกีดกัน, ปราศจาก, ไร้ เช่น ausschließlich Mehrwertsteuer เว้นไว้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: S. ohne, A. einschließlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top