Search result for

กิเลส

(25 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กิเลส-, *กิเลส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิเลส[N] desires, See also: sensuality, lust, lustful desires, sin, evil wish, longing, greed, human passion, Example: มนุษย์เรายังมีกิเลสอีกมาก, Thai definition: เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิเลส, กิเลส-(-เหฺลด, -เหฺลดสะ-) น. เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง เช่น ยังตัดกิเลสไม่ได้ กิเลสหนา
กิเลส, กิเลส-กิริยามารยาท ในคำว่า กิเลสหยาบ.
กิเลสมารน. กิเลสซึ่งนับเป็นมารอย่างหนึ่ง. (ป.). (ดู มาร).
โยค-, โยคะกิเลส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Passion twists the spirit.กิเลสครอบงำวิญญาณ Shutter (2008)
Books are adventure. They contain murder and mayhem and passion.หนังสือคือการผจญภัยอย่างหนึ่ง มีทั้งฆาตกรรม ประทุษร้าย และกิเลสตัณหา Inkheart (2008)
Gotta grab all the good you can while you're on this side of the dirt.ต้องฉกฉวยสิ่งที่ดี ๆ เอาไว้ซิคะ เวลาที่เรายังอยู่ด้านที่มีกิเลสกันอยู่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
They're good men, but sometimes goodness attracts its own temptations.พวกเขาเป็นคนดี แต่บางครั้งสิ่งดึงดูดใจ เป็นก่อให้เกิดกิเลสยั่วยวนใจตัวเอง Episode #1.6 (2010)
The gods have given me vision. Yet all you do is dream of your appetites.ข้ารู้อนาคตเพราะเทพเจ้า แต่เจ้าเพ้อเพราะกิเลส Immortals (2011)
I'd rather follow my appetites than the hallucinations of a harlot.ทำตามกิเลสข้า ยังดีกว่าเชื่อภาพหลอนของนังบ้านี่ Immortals (2011)
She made up her own motherfuckin' mind to hold folks hostage and murder her friends.เธอสร้างกิเลสขึ้นในใจตัวเอง จับคนเป็นตัวประกัน และฆ่าเพื่อนๆของเธอ Soul of Fire (2011)
Passion drove her to it.กิเลส ผลักดันเธอเอง Smoldering Children (2011)
As a person of that position, you hoard these books secretly and satisfy your dark desire.ในฐานะคนที่มีหน้าที่นั้น เจ้าลักลอบสะสมหนังสือไว้ และสนองกิเลสของเจ้าเอง Tree with Deep Roots (2011)
I got certain needs to attend to.มีกิเลสที่ต้องตอบสนอง Pu'olo (2012)
It's like this haze of, I don't know, desire?มันเหมือนกับถูกครอบงำโดย, ไม่รู้สิ,กิเลสตัณหามั้ง? Let's Boot and Rally (2012)
- For if we let our sins flourish...- เกี่ยวกับถ้าเราปล่อยให้กิเลสครอบงำ.. Let's Boot and Rally (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion   FR: mauvaise pensée[f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passion[N] กิเลส, See also: ตัณหา, ราคะ, Syn. emotion, feeling, Ant. apathy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pash(แพช) vt. ตีแตก,ตีจนละเอียด n. ศีรษะ,หัว,ตัณหา,อารมณ์เร่าร้อน,กิเลส
passion(แพช'เชิน) n. กิเลส,ตันหา,อารมณ์,โทสะ, See also: passional adj.
slink(สลิงคฺ) {slunk,slunk,slinking,slinks} vi. เดินอย่างลับ ๆ ล่อ ๆ , (ผู้หญิง) เดินช้า ๆ อย่างยั่วกิเลส,กำเนิดเร็วก่อนกำหนด,คลอดลูกก่อนครบกำหนด. n. ลูกสัตว์ที่คลอดก่อนกำหนด,คนที่อ่อนแอ. adj. คลอดก่อนกำหนด., See also: slinkingly adv.
voluptuary(วะลัพ'ชุเออรี) n.,adj. ผู้มัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรา., Syn. sensualist
voluptuous(วะลัพ'ชุเอิส) adj. มัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรา,มั่วโลกีย์,ยั่วยวนกามกิเลส., See also: voluptuousness n. voluptuosity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
passion(n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top