Search result for

กำไร

(76 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำไร-, *กำไร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำไร[N] profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, ผลกำไร, Ant. ขาดทุน, Example: ร้านค้าที่ไปออกงานกาชาดครั้งนี้ไม่ได้หวังกำไรมากมาย, Thai definition: ผลที่ได้เกินต้นทุน
กำไรสุทธิ[N] net profit, Example: ไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้ 24 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6.96 ล้านบาท, Thai definition: ผลกำไรที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำไรน. ผลที่ได้เกินต้นทุน.
กำไรว. ยิ่ง, เกิน, เช่น ทรงบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lapsation profitกำไรจากกรมธรรม์ขาดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
underwriting profitกำไรจากการรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interest profitกำไรจากดอกเบี้ย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loading profitกำไรจากส่วนบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital gainsกำไรส่วนทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refining Marginsกำไรเบื้องต้น
ผลต่างของราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้จากการกลั่นกับราคาน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น ซึ่ง Refining margins นี้จะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงกลั่นแต่ละโรงและขึ้นอยู่กับราคาและชนิดของน้ำมันดิบด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Capital gainกำไรส่วนทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital gainกำไรจากการขายหลักทรัพย์
ผลกำไรที่เกิดจากการขายหุ้นได้ในราคาสูงกว่าราคาที่ซื้อมา ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Earning per shareกำไรต่อหุ้น
ส่วนของกำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยแก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น มีสูตรคำนวณดังนี้ กำไรต่อหุ้น =$ \frac{กำไรสุทธิของบริษัท}{จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัท} $ [ตลาดทุน]
Bank profitsกำไรของธนาคาร [TU Subject Heading]
Corporate profitsกำไรขององค์การ [TU Subject Heading]
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Appropriated retained earningsกำไรสะสมจัดสรร [การบัญชี]
Capital gainกำไรส่วนทุน [การบัญชี]
Contribution marginกำไรผันแปร [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your profits?กำไรคุณเหรอ? Cheating Death (2008)
And trust... should be earned.และเชื่อถือ มันจะเป็นกำไรชีวิต Emancipation (2008)
But I had something to gain.แต่ผมก็ได้บางอย่างเป็นกำไร Last Resort (2008)
Take the land profit, put it in somethin' else.หากำไรจากการค้าที่ดิน เอาอย่างอื่นมาบังหน้า Pilot (2008)
I hope to make a good sale on this trip so I can buy you new equipmentsออกเดินทางเที่ยวนี้ หากข้าค้าขายได้กำไรดี ข้าอาจมีเงินซื้อเครื่องเขียนดีๆให้เจ้า Portrait of a Beauty (2008)
No mother should ever have to go through something like this, but I promise you, we're going to make this work for us.ไม่มีแม่คนไหนที่อยากจะเห็น ภาพเหตุการณ์แบบนี้หรอก แต่ฉัน... สัญญา, ว่าฉันจะทำให้เหตการณ์นี้เป็นกำไรสำหรับพวกเรา. Bolt (2008)
For too long we've scraped out profits from pills and injections.นานมาแล้วที่เราได้กำไรอันน้อยนิด จากโครงการต่างๆ Superhero Movie (2008)
We buy, and give them profits.เราซื้อ และแบ่งปันผลกำไร Quantum of Solace (2008)
I need at least double!คุณได้กำไรเห็นๆ Gomorrah (2008)
There he is!เป็นสถาณที่ที่ทำเรื่องผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย ได้กำไรดีที่สุดในโลก Gomorrah (2008)
Chairman of an obscenely profitable banking institution.เป็นประธานของสถาบันการเงินที่กำไรอย่างมากมาย Pathology (2008)
Summer's employment at the Daily Freeze during her sophomore year... coincided with an inexplicable 212% increase in revenue.การจ้างงานของซัมเมอร์ในร้านไอศครีม ในช่วงระหว่างที่เธอเรียนปีสอง... ก็บังเอิญไปสอดคล้องกับผลกำไรของร้านที่เพิ่มขึ้นถึง 212% อย่างอธิบายไม่ได้ 500 Days of Summer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits   FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn hak phāsī) EN: earnings before tax ; pre-tax profit   FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรขั้นต้น[n. exp.] (kamrai khanton) EN: gross profit   
กำไรจากการขายทรัพย์สิน[n. exp.] (kamrai jāk kān khāi sapsin) EN: capital gain   
กำไรจากการดำเนินการ[n. exp.] (kamrai jāk kān damnoēnkān) EN: operating profits   
กำไรต่อหุ้น[n. exp.] (kamrai tø hun) EN: earnings per share   
กำไรที่ปรากฏตามบัญชี[n. exp.] (kamrai thī prākot tām banchī) EN: book profit   
กำไรที่ปราศจากความเสี่ยง[n. exp.] (kamrai thī prātsajāk khwām sīeng) EN: arbitrage profit   
กำไรส่วนเกิน[n. exp.] (kamrai suankoēn) EN: excess profit   
กำไรส่วนเกินทุน[n. exp.] (kamrai suankoēn thun) EN: capital gain   

English-Thai: Longdo Dictionary
earning per share(n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated income, accoumulated profit, retained earnings,
accumulated income(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated profit, retained earnings,
accumulated profit(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, retained earnings,
retained earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit,
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earnings[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. profit
profit[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. gain, return(s), Ant. loss, debits
profit and lost[N] กำไรและขาดทุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
available(อะเวล'ละเบิล) adj. เหมาะที่ใช้,มี,หาได้,หาง่าย,ใช้ประโยชน์ได้,เท่าที่จะหาได้,กำไร. -availability,-availableness n., Syn. accessible, obtainable
bonus(โบ'นัส) n. เงินแถม,เงินเพิ่ม,เงินโบนัส,เงินปันผลกำไร, Syn. bounty
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย,เสมอตัว,ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren

English-Thai: Nontri Dictionary
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
earn(vt) ได้รับ,หาเลี้ยงชีพ,หาได้,ได้กำไร
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
emolument(n) ผลกำไร,ค่าตอบแทน,ผลตอบแทน,รายได้,เงินเดือน
exploitation(n) การกล้ากระทำ,การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว,การหากำไร
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
gain(n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา
gain(vt) ได้มา,ได้กำไร,ได้เปรียบ,มีชัย
gainful(adj) มีกำไร,มีภาษีกว่า,เป็นประโยชน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
黒字[くろじ, kuroji] (n) กำไร

German-Thai: Longdo Dictionary
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ , See also: S. Profit, Gewinn A. Verlust,
gGmbHมาจากคำว่า gemeinnützige GmbH ซึ่งหมายถึงบริษัทจำกัด"ที่ไม่มุ่งหวังกำไร", See also: R. GmbH

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top