Search result for

กำเนิด

(69 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำเนิด-, *กำเนิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำเนิด[N] origin, See also: the birth of noun, Syn. การเกิด, Example: ตัวหนังสือไทยมีกำเนิดมาอย่างไร, Thai definition: การเกิดมีขึ้นมา
กำเนิด[V] be born, See also: give birth to, bear, bring froth, Syn. เกิด, Example: พระพุทธเจ้าได้ทรงกำเนิดในช่วงที่มีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นวรรณะต่างๆ, Thai definition: มีขึ้น, เป็นขึ้น
กำเนิด[V] originate, See also: have an originate, Syn. เกิด, Example: กำเนิดพระแม่คงคานี้ปรากฎตีพิมพ์ในหนังสือศิลปะอินเดียเกือบจะทุกเล่ม, Thai definition: เกิดมีขึ้นมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำเนิด(กำเหฺนิด) น. การเกิด เช่น บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดแก่บุตร, มูลเหตุดั้งเดิม เช่น ตัวหนังสือไทยมีกำเนิดมาอย่างไร.
กำเนิด(กำเหฺนิด) ก. เกิด, มีขึ้น, เป็นขึ้น, เช่น โลกกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genesisกำเนิด, การทำให้เกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งมีชีวิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งมีชีวิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abiogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
teratogenesis; teratogenyกำเนิดทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teratogeny; teratogenesisกำเนิดทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gitologyกำเนิดสินแร่วิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vasculogenesisกำเนิดหลอดเลือด, กำเนิดหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cytogenesis; cytogenyกำเนิดเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cytogeny; cytogenesisกำเนิดเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angiogenesisกำเนิดหลอดเลือด [การแพทย์]
Cardiogenesisกำเนิดหัวใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Unitologists seem to have an idea that this is what created us, or something stupid like that.ยูนิสโตโลจิสคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้กำเนิดเรา งี่เง่าเป็นบ้าเลย Dead Space: Downfall (2008)
I was there to track down my biological parents.ฉันติดตามร่องรอยหาพ่อแม่ที่ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
I have a distinctive red birthmark on my scalp that matches a certain friend of the family.ฉันมีลักษณะตำหนิแต่กำเนิดอยู่บนหนังหัวซึ่งเหมือนเพื่อนของครอบครัวจำนวนมาก Birthmarks (2008)
If you believed this story, you wouldn't tell me about his birthmarks.ถ้านายเชื่อเรื่องเหล่านี้\ นายก็คงไม่บอกฉันเรื่องตำหนิแต่กำเนิดของเขาหรอก Birthmarks (2008)
A young woman looking for her biological parents.หญิงสาวคนหนึ่ง\ กำลังตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
He's got a congenital heart defect... and gastroschisis- a tear in his abdomen.หัวใจของเขาบกพร่องตั้งแต่กำเนิด... และผนังหน้าท้องพิการแต่กำเนิด ผนังท้องของเขาฉีกขาด Pilot (2008)
But the C.H.D. Is probably-แต่อาจะเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด Pilot (2008)
The power grid is burned out.เครื่องกำเนิดพลังงานถูกทำลาย Rising Malevolence (2008)
Thus the first code of Camelot was born.ดังนั้นกฏข้อแรกขิงคาเมลอตจึงถือกำเนิดขึ้น Lancelot (2008)
It is born of magic, sire, and it can only be killed by magic.มันกำเนิดมาจากเวทย์มนต์ฝ่าบาท แล้วก็จะถูกกำจัดได้ด้วยเวทย์มนต์เท่านั้น Lancelot (2008)
No-one but you or I will ever know the secret of Arthur's birth.ไม่มีใครนอกจากเจ้ากับข้าที่รู้ความลับ แห่งกำเนิดของอาเธอร์ Excalibur (2008)
If I fail to produce an heir again...หากครั้งนี้ข้ายังไม่สามารถ ให้กำเนิดทายาทได้ Portrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเนิด[n.] (kamnoēt) EN: birth ; origin ; source   FR: naissance [f] ; origine [f] ; source [f]
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: originate ; be born   FR: provenir ; naître
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear   FR: produire; générer ; engendrer ; donner naissance à
กำเนิดในตระกูลดี[v. exp.] (kamnoēt nai trakūn dī) EN: be of good class origin ; have a good family background   FR: être de bonne famille
กำเนิดไฟฟ้า [v. exp.] (kamnoēt faifā) EN: produce electricity   FR: produire de l'électricité

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด
stem cell(n) เซลล์ต้นกำเนิด เช่น Georgia women would be encouraged to donate post-natal tissue and fluids for non-embryonic stem cell research.
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., R. anthropogenetic

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrive[VI] เกิด, See also: กำเนิด
derive[VI] กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์), See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก, Syn. arise, descend, originate, stem
derive[VT] กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์), See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก, Syn. arise, descend, originate, stem
ingenerate[VT] ทำให้เกิด (คำโบราณ), See also: กำเนิด, ก่อให้เกิด, Syn. innate, inborn
originate[VI] เริ่มต้นขึ้น, See also: กำเนิดขึ้น, เกิดขึ้น, Syn. begin, initiate, Ant. end, finish
rise[VI] กำเนิด, See also: เริ่มต้น, Syn. begin, originate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
alternator(ออล' เทอะเนเทอะ, แอล-) n. ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ (of alternating current)
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์
aplasia(อะเพล'เซีย) n. การไร้อวัยวะหรือเนื้อเยื่อแต่กำเนิด, การมีอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่เจริญบกพร่องแต่กำเนิด. -aplastic adj.
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
beget(บิเกท') {begot,begotten,begetting,begets} vt. ให้กำเนิด,ทำให้เกิด, See also: begetter n., Syn. breed

English-Thai: Nontri Dictionary
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
beget(vt) ทำให้เกิด,ก่อกำเนิด
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด
birth(n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
birthright(n) สิทธิแต่กำเนิด
born(adj) โดยกำเนิด,ตั้งแต่เกิด
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
誕生[たんじょう, tanjou] (n) กำเนิด

German-Thai: Longdo Dictionary
Kraftwerk(n) |das, pl. Kraftwerke| โรงไฟฟ้า, โรงกำเนิดไฟฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top