Search result for

กำยำ

(41 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำยำ-, *กำยำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำยำ[ADJ] sturdy, See also: strong, stout, stalwart, robust, Syn. ล่ำ, ล่ำสัน, ใหญ่โต, แข็งแรง, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า
กำยำ[V] be sturdy, See also: be strong, be stout, be stalwart, be robust, Syn. ล่ำ, ล่ำสัน, ใหญ่โต, แข็งแรง, Example: เมื่อมีการต่อสู้เขามักได้เปรียบเด็กคนอื่นๆ เพราะร่างกายกำยำกว่าเด็กวัยเดียวกัน และก็บึกบึนกว่าด้วย
กำยำล่ำสัน[ADJ] able-bodied, Syn. บึกบึน, แข็งแรง, ล่ำสัน, Ant. ผอมแห้ง, อ่อนแอ, Example: ปฏิบัติการนี้ต้องการผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันและดำน้ำได้อึดพอสมควร, Thai definition: ที่มีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กำยำว. ใหญ่โตแข็งแรง เช่น รูปร่างกำยำลํ่าสัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I was born, my doctor told my parents I wouldn't make it through the night,คานธีบอกว่า "ความแข็งแรงไม่ได้มาจากความกำยำของร่างกาย If... (2010)
Six foot two, well built.หกฟุตสองนิ้ว หุ่นกำยำ Chuck Versus the Beard (2010)
Six foot two, well built.สูงหกฟุต สองนิ้ว ร่างกายกำยำ Chuck Versus the Beard (2010)
I like you, and I know you're physically strong, but what I need to know is are you mentally strong?ฉันชอบนายนะ ฉันรู้ว่าร่างกายนายกำยำ แข็งแร่ง แต่สิ่งที่ฉันต้องการ คืออยากรู้ว่า Chuck Versus the Final Exam (2010)
Physical, okay?กำยำ โอเค๊? Investigative Journalism (2010)
Ah, this watch is expensive.- ผมกำยำบึกบึนทีเดียว - โอ้ นั่นฮาดีนะ The Science of Illusion (2010)
She made the case that if we break down in the middle of nowhere, your Nebraska backwoods skills and brawny hands will give us the best chance to survive in the wild.ทักษะเนบราสก้าบ้านนอก และมือกำยำของคุณ The Love Car Displacement (2011)
They're bigger than mine.กำยำเหรอ The Love Car Displacement (2011)
And muscular.และกำยำ Soul of Fire (2011)
You had a kind of stocky hotness.คุณเป็นประเภท ชายกำยำผู้เร่าร้อนนี่ Meet the New Boss (2012)
Hey, Kyle. Strapping lad.เฮ้ ไคล์ กำยำดีนี่ Blood Feud (2012)
Because I'm twice the size of you, little man.เพราะว่าข้ากำยำกว่าเจ้าสองเท่าไงล่ะ The Death Song of Uther Pendragon (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
กำยำล่ำสัน[adj.] (kamyam lamsan) EN: able-bodied   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
robust[ADJ] แข็งแรง, See also: กำยำสมบูรณ์, Syn. healthy, muscular, strong, Ant. frail
stocky[ADJ] กำยำล่ำสัน, See also: แข็งแรง, Syn. sturdy, thickset
strapping[ADJ] กำยำ, See also: แข็งแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burly(เบอร์'ลี) adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่,กำยำล่ำสัน,กำยำ,ล่ำสัน,โผงผาง,ขวานผ่าซาก., See also: burliness n. ดูburly, Syn. thickest,hefty
portly(พอร์ท'ลี) adj. ค่อนข้างอ้วน,ใหญ่โต,ผึ่งผาย,กำยำล่ำสัน,ภูมิฐาน., See also: portliness n.
robust(โรบัสท'ฺ,โร'บัสทฺ) adj. แข็งแรง,เข้มแข็ง,มีกำลังมาก,กำยำ,ที่ใช้กำลังมาก,เอางานเอาการ,หยาบ,เอะอะ,อุดมสมบูรณ์, Syn. hardy,vigorous
stalwart(สทอล'เวิร์ท) adj.,n. (ผู้) แข็งแรง,แข็งแกร่ง,กำยำล่ำสัน,บึกบึน,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ทรหด,แน่นแน่น,ไม่ย่อท้อ., Syn. strong,resolute,firm
stockily(สทอค'คิลี) adv. ล่ำสันกำยำ,อ้วนท้วนและเตี้ย
stockiness(สทอค'คินิส) n. ความล่ำสันกำยำ,ความอ้วนท้วนและเตี้ย
stocky(สทอค'คี) adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,ล่ำสันกำยำ,แข็งแรง., See also: stockiness n., Syn. pudgy
stout(สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย., See also: stoutish adj. stoutness n.
thick(ธิค) adj.,adv.,n. (ส่วนที่) หนา,หนาแน่น,ทึบ,หนาทึบ,มองไม่เห็น,มัว,ขุ่น,กำยำ,หยาบ,ทึ่ม,โง่,ขัน -Phr. (through thick and thin ผ่านอุปสรรคนานาประการ,เหนียวแน่น), See also: thickish adj. thickly adv.
thickset(ธิค'เซท') adj. หนาทึบ,แน่นหนา,อัดแน่น,หยาบ,กำยำ. n. พุ่มไม้หนา,พงไม้หนา

English-Thai: Nontri Dictionary
bouncing(adj) ใหญ่,แข็งแรง,กำยำ
brawny(adj) แข็งแรง,กำยำ
burly(adj) แข็งแรง,กำยำ,แข็งแกร่ง
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ
muscular(adj) เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,กำยำ,แข็งแรง,ล่ำสัน
portly(adj) ท้วม,กำยำล่ำสัน,สง่า,ตุ๊ต๊ะ,ผึ่งผาย,ใหญ่โต
robust(adj) เอาการเอางาน,แข็งแรง,เข้มแข็ง,กำยำ,มีกำลัง
stalwart(adj) กำยำ,แข็งแรง,บึกบึน,กล้าหาญ,แข็งแกร่ง,ทรหด
stoutness(n) ความอ้วน,ความแข็งแรง,ความกำยำ,ความมั่นคง,ความกล้าหาญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top