Search result for

กาลเทศะ

(40 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กาลเทศะ-, *กาลเทศะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาลเทศะ[N] time and place, See also: occasion, situation, Example: เราต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai definition: เวลาและสถานที่, Notes: (สันสกฤต)
กาลเทศะ[N] propriety, See also: suitability, balance, rightness, appropriateness, Syn. ความเหมาะสม, ความสมควร, ความเหมาะเจาะ, Example: เราต้องรู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรอะไรไม่ควร, Thai definition: ความควรและไม่ควร, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กาลเทศะ(กาละ-) น. เวลาและสถานที่
กาลเทศะความควรไม่ควร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're all being unseemly. - oh, no.พวกคุณดูไม่เหมาะกับกาลเทศะ... Introduction to Statistics (2009)
You've got to know your place, sir.คุณจำต้องรู้จักกาลเทศะกว่านี้นะครับ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
You know I have trouble reading people, and say the wrong things, sometimes, and I noticed it was happening more often with you three than it was with the others.คุณก็รู้ว่าผมมีปัญหาเรื่องการอ่านคน แถมบางครั้งยังพูดอะไรผิดกาลเทศะ ผมสังเกตเห็นว่ามันเกิดขึ้น กับพวกคุณสามคน Cooperative Calligraphy (2010)
- I don't care if it's not a great time.- ฉันไม่สนกาลเทศะ Horrible Bosses (2011)
I wish she'd have the tact to not sneak out like a prostitute.แม่หวังว่าจะรู้กาลเทศะ ไม่ทำลับๆล่อๆเหมือนโสเภณีนะ The Hybrid (2011)
You could stand to lose a button. I'm the principal.เป็นผู้อำนวยการนะ จำเป็นต้องรู้กาลเทศะ Bound (2011)
City kids-- they got no tact.เด็กในเมือง... ไม่รู้จักกาลเทศะ Nebraska (2012)
Let's change into something appropriate for the occasion and be on our way.ไปเปลี่ยนใส่ชุดที่เหมาะสม กับกาลเทศะกันดีกว่า Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
Young ones these days don't have any respect.รู้จักกาลเทศะไหม The Scent (2012)
David, time and place.เดวิด กาลเทศะ Kill Your Darlings (2013)
Since your untimely departure from Northern Lights,นับตั้งแต่คุณออกจาก นอร์เธิร์นไล้ทส์ ไปอย่างไม่ถูกกาลเทศะ Zero Day (2013)
Come on downstairs now and be festive, my darlings.ลงมาข้างล่างแล้ว ทำตัวให้ถูกกาลเทศะด้วย ลูกรักของแม่ Burn, Witch. Burn! (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: time and place   FR: le temps et l'espace
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: occasion ; opportune moment ; situation   
กาลเทศะ[n.] (kān-thēsa) EN: time and space ; time and place   FR: espace-temps [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
timely(adj) ถูกเวลา, ถูกกาลเทศะ, S. opportune

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
felicitous(ฟีลิส'ซิทัส) adj. เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล,ใช้ถ้อยคำหรือสำนวนที่เหมาะสม,สุข., See also: felicitousness n., Syn. apt,timely ###A. inappropriate
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
proper(พรอพ'เพอะ) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ,ถูกมารยาท,เกี่ยวกับบุคคลใดหรือสิ่งใดโดยเฉพาะ,อันแท้จริง,ดั้งเดิม,กับตา,โดยตัวของมันเอง,เคร่งครัด,สมบูรณ์,เต็มที่,ดี. n. พิธีการ,มารยาท,ความประพฤติ, Syn. fit,suitable
seasonable(ซี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะกับฤดูกาล,ได้เวลา,ได้โอกาส,ได้จังหวะ,ถูกกาลเทศะ,กาล,ทันเวลา, See also: seasonableness n. seasonableably adv., Syn. timely
tactless(แทคทฺ'ลิส) adj. ไม่มีไหวพริบ,ไม่รู้จักกาลเทศะ,ไม่มีประสบการณ์ในชีวิต,ไม่ฉลาด,ไม่เหมาะ, See also: tactlessness n., Syn. undiplomatic,rude
temperate(เทม'เพอเรท) adj. ควบคุมอารมณ์,บังคับตัวเอง,พอควร,ปานกลาง,ไม่เลยเถิด,เหมาะกับกาลเทศะ, See also: temperateness n., Syn. calm,cool,mild
timely(ไทม'ลี) adj. เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา,ทันกาลทันเวลา, See also: timeliness n., Syn. proper,opportune,happy
topical(ทอพ'พิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรื่องท้องถิ่น,เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ,หัวข้อ,เรื่องสนทนาหรือปราศรัย,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ถูกกาลเทศะ, See also: topically adv., Syn. parochial,local,thematic,pertinent
untimely(อันไทมฺ'ลี) adj.,adv. ไม่ได้เวลา,ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่สมควร,ก่อนถึงเวลา. ., See also: untimeliness n. -S.premature,ill-timed,inapt

English-Thai: Nontri Dictionary
circumstance(n) พฤติการณ์,โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตุการณ์แวดล้อม,เหตุ,กรณี
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
indecorous(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกกาลเทศะ,ผิดมารยาท
inopportune(adj) ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่ได้จังหวะ,ไม่เหมาะสม
opportunity(n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ
proper(adj) เหมาะสม,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ
seasonable(adj) เหมาะกับเวลา,เหมาะกับฤดู,ถูกกาลเทศะ,ได้จังหวะ
tact(n) ไหวพริบ,การรู้จักกาลเทศะ
tactful(adj) มีไหวพริบ,รู้จักกาลเทศะ,ฉลาด,เชี่ยวชาญ
temperate(adj) ปานกลาง,ควบคุมอารมณ์,เหมาะกับกาลเทศะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top