Search result for

การไต่

(51 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การไต่-, *การไต่*
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hearing (n ) การไต่สวน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การไต่[N] climb, See also: crawl, creep, Syn. การปีน, การคลาน, Example: การไต่เขาเป็นกีฬาที่ท้าทาย และเสี่ยงอันตรายมาก, Thai definition: การเดินไปด้วยความระมัดระวัง เช่น การไต่กันสาด การไต่ลวด, การขึ้นลงในที่ลำบากด้วยความระมัดระวัง เช่น การไต่เสากระโดง การไต่เขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
การไต่สวนมูลฟ้องน. กระบวนไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีที่จำเลยต้องหา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probeการไต่สวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquisitionการไต่สวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquisitionการไต่สวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquestการไต่สวน [ดู enquest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enquestการไต่สวน [ดู inquest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examining trialการไต่สวนชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex parte investigationการไต่สวนฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination, preliminaryการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary examination; preliminary hearingการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary hearing; preliminary examinationการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discovery (Law)การไต่สวน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Mountaineeringการไต่เขา [TU Subject Heading]
Preliminary examinations (Criminal procedure)การไต่สวนมูลฟ้อง (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Exercise, Wall Climbingการไต่ฝาผนัง [การแพทย์]
Mountaineeringการไต่เขา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The trial started today at the federal courthouse for the five burglars caught breaking into the Democratic National Party headquarters.การไต่สวนเริ่มต้นในวันนี้ ภายในศาลสหพันธรัฐ หัวขโมยทั้งห้าคนที่ ย่องเข้าไปใน สนง.ใหญ่ของพรรคแดโมเครต Frost/Nixon (2008)
It meant that the man who had committed the greatest felony in American political history would never stand trial.เราหมายถึงชายคนที่\ ก่ออาชญากรรมอย่างเลวร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกา ไม่เคยมีการไต่สวนเลย Frost/Nixon (2008)
That night I said to Al Haig, "Well, that's it. There goes the presidency."คืนนั้นผมคุยกับอัลแฮก ว่าันั่น เป็นการไต่เต้าอยากเป็นปธน. Frost/Nixon (2008)
I've listened to the Testimony ...and taking in to special consideration agent O'Conner'sศาลฟังการไต่สวน รวมทั้งการพิจารณาเป็นพิเศษ Fast & Furious (2009)
At the hearing this morning, you said you had no regrets about what you've done.ในการไต่สวนเมื่อเช้า คุณบอกว่าไม่เคยเสียใจ ในสิ่งที่คุณเคยทำ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
THAT'S A HELL OF AN ESCALATION.เป็นการไต่ลำดับที่เลวร้ายมาก ทำไมเขาถึงไม่โทรหาเราเร็วกว่านี้ล่ะ House on Fire (2009)
YOU THINK HE'S GONNA TRY TO DO IT AGAIN? WE KNOW HE WILL.เรารู้ว่าเขาจะทำ และจากการไต่ลำดับที่รวดเร็วของเขา เขาน่าจะทำอีกเร็ว ๆ นี้ House on Fire (2009)
We'll get you a proper investigation.เราจะให้การไต่สวนที่เหมาะสมแก่เจ้าเอง The Hidden Enemy (2009)
Now the Jedi prepare to transport Vindi to the Republic capital for trialและตอนนี้เจไดได้เตรียมการที่จะส่งวินดี ไปยังเมืองหลวงของสาธารณรัฐเพื่อทำการไต่สวน Mystery of a Thousand Moons (2009)
The second day there's this climb.วันที่สอง การไต่นี้ Holidaze (2009)
Senate hearings I understand.การไต่สวนของวุฒิสมาชิก ผมเข้าใจ Gimme Some Truth (2009)
Wedeck's testifying in these hearings.เวดเด็คต้องอยู่ใน ระหว่างการไต่สวนนี้ Gimme Some Truth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไต่[n.] (kān tai) EN: mounting   FR: escalade [f]
การไต่สวน[n.] (kān taisūan) EN: investigation ; inquest   
การไต่เขา[n. exp.] (kān tai khao) EN: mountain climbing   FR: alpinisme [m] ; escalade [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enquiry[N] การไต่สวน, See also: การสืบสวนหาข้อเท็จจริง, Syn. analysis, investigation, probe
hike[N] การไต่เขา, See also: การปีนเขา
inquiry[N] การไต่สวน, Syn. investigation, query
investigation[N] การสืบสวน, See also: การไต่สวน, การสอบสวน, Syn. examination, inquiry, probe
ladder[N] การไต่เต้า, See also: การพยายามขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงกว่า
rappel[N] การไต่เขาลงมา, Syn. abseil
retrial[N] การไต่สวนใหม่, See also: การสืบสวนใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
funambulistn. นักแสดงการไต่เชือก, See also: funambulism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
climb(n) การปีน,การไต่,การขึ้น
enquiry(n) การไต่ถาม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสืบสวน,คำถาม
inquest(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี,การสอบสวนคดี,การชันสูตรศพ
inquiry(n) การถาม,การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน
inquisition(n) การไต่สวน,การสอบสวน,การสืบสวน
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
investigation(n) การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน,การสำรวจ
try(n) ความพยายาม,การไต่สวน,การทดลอง,การพิสูจน์,การทดสอบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top