Search result for

การโกง

(41 entries)
(0.0499 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การโกง-, *การโกง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโกง[N] cheating, See also: fraud, swindle, Syn. การคด, การฉ้อฉล, Example: การโกงเงินเพื่อนบ้านทำให้เขาถูกตำรวจจับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
civil fraudการโกงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraud, civilการโกงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not for an old crook like me.ไม่ได้สำหรับการโกงเก่าอย่างผม The Shawshank Redemption (1994)
Checked out funny claims, frauds... the usual kind of thing.ต้องตรวจสอบการเคลมประกัน การโกง อะไรเทือกนั้น In the Mouth of Madness (1994)
Am I the only one that thinks this smacks of sharp practice of cheating?พ่อเป็นคนเดียวรึเปล่าที่คิดว่า การกระทำเช่นนี้เป็นการโกง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
...their President is a crook. Well, I'm not a crook.กรรมการผู้จัดการใหญ่ของพวกเขา คือการโกง ดีฉันไม่ได้โกง Contact (1997)
No one here told Kwan that I supplied you with that test?ถ้าไม่มีใครสารภาพงั้นฉันก็จะ บันทึกข้อมูลการโกงพวกแกทั้งหมดไว้ Hothead (2001)
You think he's behind the cheating scandal?เธอคิดว่าโค้ชว้อลทอยู่เบื้องหลังการโกงหรือไง? Hothead (2001)
I'm sure he talked to Kwan about the cheating.ฉันแน่ใจว่า เขาบอกอาจารย์ควาน เรื่องที่มีการโกงข้อสอบนั่น Hothead (2001)
He's found a way to cheat even his own death.เขาค้นพบแม้กระทั่ง การโกงความตายของตัวเขาเอง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
"Caught cheating. Automatic ejection"?มีการโกงเกิดขึ้น ระบบดีดตัวอัตโนมัติทำงาน Zathura: A Space Adventure (2005)
No more cheating. No more arguing.ไม่มีการโกงอีกนะ ไม่มีการทะเลาะกันอีก Zathura: A Space Adventure (2005)
There will be no bumping', no cheatin', no spitting', no biting', no road rage, no maiming', no oil slickin', no pushing', no shoving', no backstabbing', no road-hoggin',จะไม่มี กระแทก 'ไม่ การโกง' ไม่ การคาย ', ไม่มี กัด ', โกรธถนนไม่มี การทำให้พิการ', ไม่มีน้ำมัน สลิคิง 'ไม่ดัน ' ไม่ ดัน 'ไม่ โกง, ไม่มีถนนบิด Cars (2006)
So to answer you, Harry, yes we do see a reasonable level of fraud loss as a cost of doing business....เราเห็นระดับความสมเหตุสมผลของการสูญเสียจากการโกง ในขณะที่กำลังทำธุรกิจ Firewall (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fraud[N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, Syn. cheat, deception, trick
gyp[N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การฉ้อโกง, Syn. deception
perfidy[N] การทรยศ, See also: การโกง, การทุจริต, Syn. unfaithfulness, falseness, treasury, Ant. fidelity, faithfulness
swindle[N] การหลอกลวง, See also: การโกง, การต้มตุ๋น, Syn. deception, fraud, knavery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
cozenage(คัซ'ซันนิจ) n. การโกง,หลอกลวง
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง,การโกง,กลอุบาย,ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
grift(กริฟทฺ) n. การได้เงินมา โดยการโกงหรือการหลอกลวง. vt. ได้เงิน หรือผลประโยชน์มาโดยการโกงหรือหลอกลวง
guile(ไกลฺ) n. ความหลอกลวง,การโกง,เล่ห์เหลี่ยม -guileful,guileless adj.
gyp(จิพ) vt. โกง,หลอกลวง,การโกง,การหลอกลวง., See also: gypper ผู้หลอกลวง,ผู้โกง
highbindern. คนหลอกลวง,การหลอกลวง,การโกง
imposture(อิมพอส' เชอะ) n. การหลอกลวง, การโกง., See also: impostrous, imposturous adj., Syn. cheat, fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
guile(n) เล่ห์กระเท่ห์,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การโกง
humbug(n) การโกง,การตบตา,การเสแสร้ง,การหลอก,มารยา
perfidy(n) ความคดโกง,ความทรยศ,การโกง,ความทุจริต
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล

German-Thai: Longdo Dictionary
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top