Search result for

การโกง

(41 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การโกง-, *การโกง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโกง[N] cheating, See also: fraud, swindle, Syn. การคด, การฉ้อฉล, Example: การโกงเงินเพื่อนบ้านทำให้เขาถูกตำรวจจับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
civil fraudการโกงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraud, civilการโกงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Adoption's a cheat, remember?การรับบุตรบุญธรรมเป็นการโกง จำได้ไหม? Joy (2008)
I spent so much to cheat on this exam!ข้าจ่ายไปตั้งมากกับการโกงการสอบครั้งนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
People who attempt to succeed by swindling all fail no matter where they go.คนที่หวังจะประสบความสำเร็จโดยการโกงไพ่ ล้วนล้มเหลว ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหน Episode #1.5 (2008)
But I've witnessed more people who win by swindling.แต่.. ผมเป็นพยานว่าได้ว่ามีคนชนะ มากมายโดยการโกงไพ่ Episode #1.5 (2008)
In fact... kind of looks like fraud, actually.ความจริง... ดูเหมือนว่ามีการโกงกัน Blow Out (2008)
Yes,but daniel's willing to go on record that ultima national doctored his report and committed fraud.ก็ใช่,แต่เป็นความตั้งใจของแดเนี่ยลเอง ที่จะบันทึกข้อมูลนั่น UNR ปลอมแปลงรายงานของเค้า และถือว่าเป็นการโกง Hey! Mr. Pibb! (2009)
- Fraud? - Yes.การโกงหรอ ใช่ The Wrath of Con (2009)
And you're teaching them that The only way they can compete in this world is by cheating. I'm sorry, but what kind of message is that?คุณกลับสอนพวกเขาว่า ทางเดียวที่จะชนะ คือการโกง คุณทำแบบนั้นได้ยังไง? Sectionals (2009)
And the judges didn't even know about all the shenanigans That were going on behind the scenes.ทั้งๆที่กรรมการ ไม่รู้เรื่องการโกงด้วยซ้ำ Sectionals (2009)
So that guy was a jerk, but it doesn't give him the right to rip him off.งั้นชายคนนั้น ก็ดูเซอซาๆ แต่นั้นไม่ใช่การให้สิทธิ์เขา ในการโกงเงินเขาไป Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Gosh, this just feels like cheating.พระเจ้า มันรู้สึกว่า เหมือนเป็นการโกงเลย Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
If you two wanna kiss it won't count as cheating.ถ้าเธอสองคนอยากจะจูบกันละก็ ฉันจะไม่นับว่าเป็นการโกงหรอกนะ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fraud[N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, Syn. cheat, deception, trick
gyp[N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การฉ้อโกง, Syn. deception
perfidy[N] การทรยศ, See also: การโกง, การทุจริต, Syn. unfaithfulness, falseness, treasury, Ant. fidelity, faithfulness
swindle[N] การหลอกลวง, See also: การโกง, การต้มตุ๋น, Syn. deception, fraud, knavery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bubble(บับ'เบิล) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน้ำ,สิ่งที่ไร้ความแน่นหรือความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสียงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกิดฟอง,เดือด,พูดจ้อ,พล่านไปด้วย,โกงหลอกลวง vt. ทำให้เป็นฟอง
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
cozenage(คัซ'ซันนิจ) n. การโกง,หลอกลวง
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง,การโกง,กลอุบาย,ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
grift(กริฟทฺ) n. การได้เงินมา โดยการโกงหรือการหลอกลวง. vt. ได้เงิน หรือผลประโยชน์มาโดยการโกงหรือหลอกลวง
guile(ไกลฺ) n. ความหลอกลวง,การโกง,เล่ห์เหลี่ยม -guileful,guileless adj.
gyp(จิพ) vt. โกง,หลอกลวง,การโกง,การหลอกลวง., See also: gypper ผู้หลอกลวง,ผู้โกง
highbindern. คนหลอกลวง,การหลอกลวง,การโกง
imposture(อิมพอส' เชอะ) n. การหลอกลวง, การโกง., See also: impostrous, imposturous adj., Syn. cheat, fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น
guile(n) เล่ห์กระเท่ห์,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การโกง
humbug(n) การโกง,การตบตา,การเสแสร้ง,การหลอก,มารยา
perfidy(n) ความคดโกง,ความทรยศ,การโกง,ความทุจริต
rascality(n) การโกง,ความสารเลว,การทุจริต,ความพาล,ความเสเพล

German-Thai: Longdo Dictionary
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top