Search result for

การแบ่งแยก

(54 entries)
(0.1866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแบ่งแยก-, *การแบ่งแยก*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
segregationการแบ่งแยก, การแยกออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
segregationการแบ่งแยก, การแยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fissionการแบ่งแยกตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
law, classification ofการแบ่งแยกประเภทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classification of lawการแบ่งแยกประเภทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
powers, distribution ofการแบ่งแยกอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
distribution of powersการแบ่งแยกอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง [นิวเคลียร์]
Nuclear fissionการแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Delegation of authorityการแบ่งแยกความรับผิดชอบ [TU Subject Heading]
Delegation of powersการแบ่งแยกอำนาจ [TU Subject Heading]
Classification, Zoologicalการแบ่งแยกมนุษย์ตามหลักวิชาสัตวศาสตร์ [การแพทย์]
Cloud identificationการแบ่งแยกชนิดของ เมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ofcourse, it's illegal to discriminate. "Genoism," it's called.แน่นอน, การแบ่งแยกแบบนี้มันไม่ถูกกฎหมาย "เหยียดยีนส์" เค้าเรียกอย่างนั้นนะ Gattaca (1997)
It was the Belgians that created the division.พวกเบลเยี่ยม ทำให้เกิดการแบ่งแยก Hotel Rwanda (2004)
Is it true that you have specific guidance not to use the word "genocide" in isolation, but always to preface it with this word "acts of"?จริงหรือเปล่าที่ท่านมีการแบ่งแยกโดยเฉพาะ ที่จะไม่เรียกว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ แต่จะแบ่งว่าการกระทำแทนครับ Hotel Rwanda (2004)
Fucking Korea, fucking minority discrimination!Fucking Korea การแบ่งแยกชนชั้นที่แสนจะบัดซบ Dasepo Naughty Girls (2006)
We desegregated our schools.เราเลิกการแบ่งแยกโรงเรียน An Inconvenient Truth (2006)
...as more and more planets choose to join Dooku's Separatists.เนื่องจากดาวหลายดวงพากันเลือก เข้าร่วมขบวนการแบ่งแยกของเคาท์ดูกู Star Wars: The Clone Wars (2008)
The Separatist blockade is holding position.กองกำลังขบวนการแบ่งแยกยังประจำตำแหน่งอยู่ Star Wars: The Clone Wars (2008)
The Separatist armada is in retreat.กองยานรบขบวนการแบ่งแยกกำลังล่าถอย Star Wars: The Clone Wars (2008)
We have him, but it looks like the Separatists are behind his abduction.ได้ตัวแล้ว ขบวนการแบ่งแยก เหมือนจะอยู่เบื้องหลังการลักพาตัว Star Wars: The Clone Wars (2008)
I'll bet Dooku is using us to get Jabba to join the Separatists.พนันได้ว่าดูกูหลอกใช้เรา เพื่อลวงให้แจ๊บบ้าเข้าร่วมขบวนการแบ่งแยก Star Wars: The Clone Wars (2008)
I don't talk to Separatist scum.ข้าไม่เจรจากับพวกขบวนการแบ่งแยก Star Wars: The Clone Wars (2008)
Separatist troops are desperate to intercept him.ทหารขบวนการแบ่งแยกพยายามสกัดกั้นอย่างหนัก Star Wars: The Clone Wars (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแบ่งแยก[n.] (kān baengyaēk) EN: split ; demarcation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carve-up[N] การแบ่งแยก, See also: การแบ่งเป็นส่วนย่อย
discrimination[N] การแบ่งแยก, See also: การแบ่งพวก
partition[N] การแบ่งแยก, See also: การแยกออก, สิ่งที่แบ่งแยก, เขตที่แบ่งออก, Syn. separation, rupture, detachment, Ant. merger, union
rating[N] การประเมิน, See also: การแบ่งแยกตามลำดับชั้น, Syn. assessment, classification
segregation[N] การแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, See also: การกีดกัน, การแบ่งแยกสีผิว, การแบ่งตามพันธุกรรม, Syn. discrimination, isolation, separation, seclusion
separation[N] การแยกออก, See also: การแบ่งแยก, Syn. disconnection, disjoining, detachment
sexism[N] การแบ่งแยกเพศ, See also: การกีดกันเพศ, Syn. prejudice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
diacriticaladj. ซึ่งทำให้แตกต่างกัน,เป็นการแบ่งแยกชนิด,เป็นเครื่องหมายการออกเสียง
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation,part,section,discord
divisive(ดิไว'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับการแตกแยก,ซึ่งทำให้แตกแยก,เกี่ยวกับการแบ่งปัน, See also: divisiveness n. ดูdivisive, Syn. discordant,disruptive ###A. conciliatory
dualism(ดู'อะลิสซึม) n. การแบ่งแยกออกเป็น2ลักษณะ2,อย่าง,ความเป็นสอง., See also: dualistic adj. ดูdualism dualist n. ดูdualism
rating(เร'ทิง) n. การแบ่งแยกตามชั้น,ขั้น,ยศหรือระดับ,ชั้น ขั้น,อันดับของบริษัท,เปอร์เซ็นต์ผู้ขมหรือผู้ฟังของรายการหนึ่ง,ค่าที่บ่งบอก,การแบ่งแยกอัตราภาษี
secession(ซีเซส'เชิน) n. การถอนตัวออก,การแบ่งแยกดินแดน, See also: secessionist n.,adj. secessionism n., Syn. abandonment,withdrawal
segregation(เซกระเก'เชิน) n. การแยกตัวออก,การแบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม), See also: segregational adj., Syn. exclusion,discrimination,separation
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection,severance

English-Thai: Nontri Dictionary
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
parting(n) การแยกทาง,การจากกัน,การแบ่งแยก
secession(n) การแบ่งแยกดินแดน,การปลีกตัวออก,การแยกตัวออก
sectarian(adj) เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับนิกาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top