Search result for

การแตก

(68 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแตก-, *การแตก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแตกแยก[N] disharmony, See also: disunity, Ant. การสามัคคี, Example: การหย่าร้างเป็นการแตกแยกของบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด, Thai definition: การไม่มีความสามัคคี
การแตกร้าว[N] split, See also: division, disunion, break, separation, Syn. การแบ่งแยก, การแตกหัก, การแตกกัน, การขัดแย้งกัน, การบาดหมางกัน, , Ant. การสามัคคี, Example: การแตกร้าวในหมู่นักการเมืองมาจากความไม่สามัคคีทางความคิดของสมาชิกพรรค, Thai definition: บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhexisการแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dehiscenceการแตก [ผล, อับเรณู, อับสปอร์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleavageการแตก, การแยก [มีความหมายเหมือนกับ segmentation ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentationการแตกกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
external fragmentationการแตกกระจายภายนอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
internal fragmentationการแตกกระจายภายใน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
deblockingการแตกกลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
monopodial branchingการแตกกิ่งด้านข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
enterorrhexisการแตกของลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disintegration of rockการแตกสลายของหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalytic crackingการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fracture mechanicsการแตกร้าว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiolysisการแยกสลายด้วยรังสี, การแตกตัว หรือสลายตัว ของโมเลกุลด้วยรังสี เช่น ขณะเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะมีน้ำส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เกิดการแตกตัวเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน [นิวเคลียร์]
Splitการแตกหุ้น
การแตกหุ้นของบริษัทหนึ่งที่ออกจำหน่ายแล้วให้มีจำนวนมากขึ้น มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายกันในตลาดมีราคาสูง ประกอบกับบริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อการขยายกิจการ บริษัทจะทำการแตกหุ้น ซึ่งส่วนมากควรจะมีผลให้ราคาตลาดของหุ้นลดลง การซื้อขายจะคล่องตัวขึ้น และเมื่อบริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อการเพิ่มทุนก็จะทำได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ การแตกหุ้นจะไม่ทำให้มูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนเฉพาะจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและราคาตามบัญชีหุ้นเท่านั้น โดยไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนไปแต่อย่างใด เช่น บริษัทที่มีหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น ต้องการจะแบ่งหุ้นในสัดส่วน 3 ต่อ 1 ฉะนั้นจะมีจำนวนหุ้นเปลี่ยนเป็น 3,000,000 หุ้น เป็นต้น [ตลาดทุน]
Fractureการแตก [TU Subject Heading]
Stock splittingการแตกหุ้น [TU Subject Heading]
Ionization การแตกตัวประจุ, ไอออน [สิ่งแวดล้อม]
Acid, Weak, Ionization ofการแตกตัวของกรดอ่อน [การแพทย์]
Acids, Weak, Ionization ofการแตกตัวของกรดอ่อน [การแพทย์]
Arborization, Terminalการแตกแขนงย่อยแบบกิ่งไม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, that would mean breaking with the Catholic Church.ไม่ได้หรอก นั่นหมายถึงการแตกหักกับโบสถ์คาร์ทอลิกเลย The Other Boleyn Girl (2008)
Breaking with Rome would isolate England politically and leave us at the mercy of the Protestants.การแตกหักกับโรม หมายถึงการแยกตัวทางการเมืองของอังกฤษ... และนำไปสู่การเผชิญกับความปรานีของพวกโปรแตสแตนท์ The Other Boleyn Girl (2008)
Since the disintegration of her parents marriage she'd only loved two things.นับตั้งแต่ได้พบเห็นการแตกแยกในชีวิตคู่ของพ่อแม่เธอ เธอเคยมีสิ่งที่รักอยู่สองสิ่ง 500 Days of Summer (2009)
Yeah, because of the divorce and everything.ใช่ เนื่องจากการแตกแยก และทุกสิ่งทุกอย่าง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Bangs out a solid tune. Guaranteed not to split and a very good price.ทำจากไม้จริง รับประกัน ไม่มีการแตกปริแถมราคาน่าสนใจด้วย Nowhere Boy (2009)
Being different made me stronger. And at the end of the day,การแตกต่าง ทำให้ผมแกร่งขึ้น Wheels (2009)
So if there's a panic, a lot of people could be caught in the crossfire.ดังนั้น ถ้ามีการแตกตื่น คนจำนวนมากจะถูกยิงกราด Faceless, Nameless (2009)
The fracture pattern suggests a wrenching motion.รูปแบบการแตกหัก บ่งชี้การเคลื่อนไหว ที่ผิดทิศไป The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The directionality of these fractures shows that your hand was on Nick Rabin's face as it went into the machine.ทิศทางของการแตกหักนี่ชี้ว่า มือของคุณอยู่บนใบหน้าของนิก รอบินตอนที่มันเข้าไปในเครื่อง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
On the decays of highly excited massive string states.เรื่องการแตกดับของสภาพมวลสาร ในทฤษฎีเส้นเชือก The Adhesive Duck Deficiency (2009)
- Maybe they were held back on purpose? - Possibly.แต่การแตกเป็นชิ้นๆนั้นเกิดจากถูกกระสุนกระทบ The Proof in the Pudding (2010)
We have the lisfranc fracture, room 22-11.เรามี lisfranc fracture ห้อง 22-11 (lisfranc fracture=การแตกหักหรือเลื่อนหลุดของกระดูกบริวเณกลางเท้า) I Like You So Much Better When You're Naked (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break[N] การแตกหัก
breakage[N] รอยแตก, See also: การแตก, Syn. wreckage
bust-up[N] การแตกร้าว
cracking[N] การแตกร้าว
departure[N] การแตกต่างจากปกติ หรือที่คาดไว้, See also: การเบี่ยงเบน, Syn. deviation
disharmony[N] การแตกแยก, See also: ความไม่ปรองดองกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดแย้ง, Syn. conflict, discord, clash, Ant. agreement, harmony, concord
disunion[N] การไม่ปรองดองกัน, See also: การแตกความสามัคคี, การไม่เป็นเอกภาพ
division[N] ความแตกต่าง, See also: การแตกแยก, ความไม่ลงรอยกัน, Syn. separation
divorce[N] การแตกแยก, See also: การแยกจากกัน
fission[N] การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอม (ทางฟิสิกส์), Syn. nuclear fission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
bloom(บลูม) n. ดอกไม้,ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น,ดอกไม้บาน,ความแดงของแก้ม,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว vi. ออกดอก,สู่วัยหนุ่มสาว,ทำให้สดสวย, Syn. flowering,peak ###A. wane)
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter
breakage(เบรค'คิจฺ) n. การแตกออก,ภาวะที่แตกออก,ค่าชำรุด,เงินค่าเสื่อมหรือสึกหรอ
bud(บัด) {budded,budding,buds} n. หน่อไม้,หน่อ,ช่อ,ดอกตูม,ตาต้นไม้,ส่วนยื่น,การแตกเนื้อหนุ่มสาว vi. เกิดหน่อ,แตกหน่อ,แตกช่อ,เจริญ,พัฒนา. vi. ทำให้แตกหน่อ,แตกหน่อ, See also: budder n. ดูbud
cleavage(คลี'วิจฺ) n. การแยกออก,การแตกร้าว,การแบ่งออก
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash

English-Thai: Nontri Dictionary
bloom(n) ดอกไม้บาน,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว
disintegration(n) การแยกเป็นส่วนๆ,การสลายตัว,การแตกสลาย,การสึกกร่อน
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง
dissolution(n) การแตกตัว,การสลายตัว,การเลิก,การสิ้นสุด,ความเสเพล,ความเหลวไหล
eruption(n) การปะทุ,การระเบิด,การแตกออก,การพุ,ผื่นพุ
fission(n) การแตกแยก,การแยก,การแตกตัว,การแบ่งตัว,การแบ่งเซลล์
fracture(n) รอยแตก,การแตก,รอยหัก,รอยร้าว,การหัก,การแยก
germination(n) การเพาะตัว,การงอก,การแตกหน่อ
ramification(n) การแตกกิ่งก้าน,การแยกสาขา,การขยายสาขา
rout(n) การหนีกระเซอะกระเซิง,การแตกพ่าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brokenness (n ) การแตกสลาย, การแตกหัก, ภาวะที่ถูกทำให้แตกหัก หรือพังทลาย
divarication (n) การแตกสาขา
See also: S. ramification, forking, R. ramification, forking
forking (n) การแตกสาขา
See also: S. ramification, divarication, R. ramification, divarication

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
破断[はだん, hadan] (n) การแตก, การกระจาย(ศัพท์ช่าง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top