Search result for

การแก้ไข

(73 entries)
(3.242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแก้ไข-, *การแก้ไข*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มเหาษธ ๑การแก้ไข้อย่างชะงัด.
โศธนะการแก้ไข, การตรวจตรา, การชำระสะสาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
civil remedyการแก้ไขทดแทน (ความเสียหาย) ทางแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revisionการแก้ไขปรับปรุง, การตรวจชำระใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marking upการแก้ไขร่างกฎหมาย (เรียงมาตรา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
modificationการแก้ไขเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revision of statutesการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment to the plaintการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment, constitutionalการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional amendmentการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional amendmentการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reformationการแก้ไขให้ตรงกับเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Community-based correctionsการแก้ไขผู้กระทำผิดแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน [TU Subject Heading]
Constitutional amendmentsการแก้ไขรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Exhaustion of administrative remediesการแก้ไขความเสียหายให้ครบขั้นตอนก่อนฟ้องคดีปกครอง [TU Subject Heading]
Juvenile correctionsการแก้ไขเยาวชนที่กระทำผิด [TU Subject Heading]
Legislative amendmentsการแก้ไขกฎหมาย [TU Subject Heading]
Post-conviction remediesการแก้ไขความเสียหายหลังการตัดสิน [TU Subject Heading]
Remedies (Law)การแก้ไขความเสียหาย (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
amendmentการแก้ไขเพิ่มเติม [การทูต]
Amendments to the Charter of the United Nationsการแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรของสหประชาชาตินั้น เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขได้โดยสมัชชาสหประชาชาติหรือโดยที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ของสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งอาจจะประชุมกัน ณ วันเวลาและสถานที่ตามแต่จะมีการตกลงกัน โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วนของสมัชชาใหญ่ และโดยคะแนนเสียงของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงใด ๆ 7 เสียง ในที่ประชุมใหญ่นั้น สมาชิกแต่ละประเทศของสหประชาชาติจะมีเสียงลงคะแนน 1 เสียงการที่จะแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติให้เป็นผลสำเร็จ จะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกเป็นจำนวน 2 ใน 3 ส่วนของสมาชิกทั้งหมดในสมัชชาหรือจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อการแก้ไขกฎบัตรเป็นที่รับรองแล้ว จะมีผลบังคับต่อสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติ ก็ต่อเมื่อได้รับการสัตยาบันจากสมาชิก 2 ใน 3 ส่วนของจำนวนทั้งหมด รวมทั้งการรับรองจากสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงด้วยอาทิเช่น ในสมัยประชุมที่ 18 ของสมัชชาใหญ่ การแก้ไขกฎบัตรได้รับการรับรองเห็นชอบด้วย โดยผ่านข้อมติที่ 1991 (XVII) ในการแก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงจาก 11 เป็น 15 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจาก 18 เป็น 27 ประเทศ การแก้ไขดังกล่าวได้รับการลงมติรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1963 ในปัจจุบันนี้ ประเทศสมาชิกเป็นจำนวนมากกำลังเรียกร้องให้มีการปรับจำนวนสมาชิกถาวรของคณะ มนตรีความมั่นคงเสียใหม่ [การทูต]
Community Problem Solvingการแก้ไขปัญหาของชุมชน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Plus, unlock hidden cluesมีการแก้ไขเงื่อนงำให้ลอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The Pentagon sent out revised...ตึกเพนตากอนเปิดเผยการแก้ไข... Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And the pleasure of solving a mystery.และความสุขของการแก้ไขปริศนา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You just want things to be resolved so you can have simplicity back.คุณเพียงแต่ต้องการให้สิ่งต่างๆได้รับการแก้ไข เพื่อกลับไปสู่วิถีเรียบง่ายตามปรกติ Doubt (2008)
There was no turning the other cheek.ไม่มีการแก้ไขคืนได้ ปัญหาอื่นๆ Smite (2009)
- It's about keeping shit contained.- มันเกี่ยวการแก้ไขเรื่องระยำ Potlatch (2009)
Solving tomorrow's problems... today.การแก้ไขปัญหาของพรุ่งนี้ วันนี้ Chuck Versus the First Kill (2009)
We'll fix that in editing...งั้นพวกเราจัดการแก้ไข... .. Darkness (2009)
We gotta fix things, Andy.เราต้องจัดการแก้ไขมันนะ แอนดี้ Frenzy (2009)
Usually unravel, get sloppy.โดยปกติต้องการแก้ไข ความไม่มีระเบียบ The Eyes Have It (2009)
The solution lies in a force greater than you or I can understandการแก้ไขปัญหานี้มีมากมายเกินข้าและเจ้าจะเข้าใจได้ Sweet Dreams (2009)
Contacting the publishing house, and obtaining your son's voice, and then we forged this tape.เราบันทึกเสียงด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง และมันได้มีการแก้ไข หยุด. Postman to Heaven (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction   
การแก้ไขปรับปรุง[n. exp.] (kān kaēkhai prapprung) EN: improvement   
การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (kān kaēkhai prapprung plīenplaēng) EN: adjustment   
การแก้ไขปัญหา[n. exp.] (kān kaēkhai panhā) EN: remedy ; problem-solving   
การแก้ไขปัญหา[n. exp.] (kān kaēkhai panhā) EN: troubleshooting   
การแก้ไขเท่าที่ทำได้[n. exp.] (kān kaēkhai thao thī tham dāi) EN: provisional solution   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alteration    [N] การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, See also: การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, การดัดแปลง, Syn. modification, revision, remodeling
amendment    [N] การแก้ไข, Syn. correction, revision
amends    [N] การแก้ไข, See also: การปรับปรุง
correction    [N] การแก้ไข, See also: การตรวจแก้, Syn. revision, revising, improvement
cure    [N] การแก้ไขปัญหา
improvement    [N] การปรับปรุง, See also: การแก้ไข, การทำให้ดีขึ้น, Syn. amelioration, development, Ant. decay, deterioration
modification    [N] การเปลี่ยนแปลง, See also: การแก้ไข, Syn. alteration, adjustment
repair    [N] การซ่อมแซม, See also: การแก้ไข, Syn. amendment, mend
resolubility    [N] การแก้ไขใหม่ได้
resolubleness    [N] การแก้ไขใหม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
client applicationโปรแกรมเฉพาะเครื่อง1. ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คำนี้หมายถึง โปรแกรมที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โดยปกติ ในระบบเครือข่ายนั้น จะต้องมีคอมพิวเตอร์กลางเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเรียกไปใช้ได้ เรียกว่า เครื่องบริการแฟ้ม (file server) (คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเหล่านั้น) แต่ถ้าเครื่องบริการแฟ้มนั้นเสีย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันนั้นก็จะทำงานไม่ได้เลย ฉะนั้น เราจึงมักจะให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายมีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปใช้ได้ เราเรียกโปรแกรมที่เก็บอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ว่า " client application "2. โปรแกรมบนระบบวินโดว์ที่สามารถโยงถึงที่มาของภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบได้ หากเมื่อใดมีการแก้ไขในแฟ้มต้นแบบ โปรแกรมก็จะจัดการแก้ไขในแฟ้มใหม่ ให้ด้วย ดู OLE เปรียบเทียบ
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
adjustment(n) การปรับ,การปรับปรุง,การแก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
amendment(n) การแก้ไข,การแปรญัตติ
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย
correction(n) การตรวจ,การแก้ไข,การทำให้ถูกต้อง
corrective(adj) ซึ่งทำให้ถูก,เป็นการแก้ไข
improvement(n) การปรับปรุง,การพัฒนา,การส่งเสริม,การแก้ไข
interpolation(n) การแก้ไข,สิ่งที่แก้ไข,การสอดแทรก
modification(n) การเปลี่ยนแปลง,การแก้ไข,การดัดแปลง,การลดหย่อน
redress(n) ความช่วยเหลือ,การแก้ไข,การชดใช้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
remediation[rə,mi:di:'eiʃən] การแก้ไขให้ถูกต้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Berichtigung(n) |die, pl. Berichtigungen| การแก้ไข, การดัดแปลงแก้ไข เช่น Der Fernseher hat heute eine Berichtigung der Nachricht von gestern gebracht. วันนี้สถานีโทรทัศน์ได้ออกมาแก้ไขข่าวหนึ่งของเมื่อวาน , See also: S. Korrektur, Verbesserung,

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top