Search result for

การเสื่อม

(71 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเสื่อม-, *การเสื่อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเสื่อมสภาพ[N] deterioration, See also: degeneration, Example: การเสื่อมสภาพของหน้าดินเกิดจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำๆ กัน, Thai definition: การสูญเสียสภาพนั้นไป
การเสื่อมสลาย[N] degeneration, See also: deterioration, Ant. การก่อตั้ง, การสร้าง, Example: การเสื่อมสลายของสภาพกระดาษตามกาลเวลามีส่วนทำให้การ์ตูนสูญหายไป, Thai definition: การหมดสิ้นไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degradationการเสื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
degradationการเสื่อม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retrogression; degeneration; depravation; deteriorationการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deterioration; degeneration; depravation; retrogressionการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
degeneration; depravation; deterioration; retrogressionการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depravation; degeneration; deterioration; retrogressionการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
current decayการเสื่อมกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
depreciationการเสื่อมค่า, การเสื่อมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
physical depreciationการเสื่อมค่าทางวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
senescenceการเสื่อมตามอายุ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capital depreciationการเสื่อมค่าของทุน [เศรษฐศาสตร์]
Biodegradationการเสื่อมสลายทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Deteriorationการเสื่อมสภาพ [TU Subject Heading]
Environmental degradationการเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Freshwater degradation การเสื่อมโทรมของระบบน้ำจืด [สิ่งแวดล้อม]
Fatigueการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ยางอันเนื่องจากการขยายตัวอย่างช้าๆ ของรอยแตกตามระยะเวลาการใช้งานในเชิงพลวัตฺ (dynamic) [เทคโนโลยียาง]
Ballooning Degenerationการเสื่อมแบบบัลลูน [การแพทย์]
Ballooning Hydropic Degenerationการเสื่อมสภาพชนิดหยดน้ำขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Cerebellar Degeneration, Parenchymatousการเสื่อมพิการของสมองเล็ก [การแพทย์]
Chaga's Diseaseการเสื่อมสลายของเซลล์ปมประสาทในภายหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Delaying neuronal degeneration.ทำให้การเสื่อมถอย ของระบบประสาทช้าลง Last Resort (2008)
With a degenerative, drug-Unfriendly illness.ด้วยอาการเสื่อมถอยของร่างกาย\ ยานี่ไม่มีผลดีต่ออาการป่วยคุณ Last Resort (2008)
All these drugs are responsible for... the moral decay of this countries' young.ยาเสพติดพวกนี้ควรรับผิดชอบต่อ... การเสื่อมลงของศีลธรรม ของคนหนุ่มประเทศนี้ The Bank Job (2008)
meaning this kind of degradation only happens over at least a decade and thousands of repeated viewings.แปลว่าการเสื่อมคุณภาพแบบนี้ \ เกิดขึ้นโดยการเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีกสักพันครั้งเป็นอย่างน้อย The Big Wheel (2009)
Oh, b. you've had a couple of setbacks,โอ บี เธอมีการเสื่อมถอยลงนิดนึงนะ The Grandfather (2009)
A complete lack of human blood over this period of time resulted in a massive deterioration of the frontal lobe.ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของปีกสมอง ส่วนหน้า สัญญาณแรกของการเสื่อมสภาพของร่างกาย เกิดขึ้นเริ่มจาก Daybreakers (2009)
The telomere degradation suggested that the man was over a hundred years old, which is fascinating, but not a likely possibility.ดูจากการเสื่อมสภาพของ DNA แล้ว ชายคนนี้ อายุร้อยกว่าปี ซึ่งน่าประหลาดมาก The Bishop Revival (2010)
Just a moment ago, I had a minor epiphany regarding polymer degradation phenomenon while scraping congealed nachos off a plate.งั้นเหรอ เมื่อกี้นี้เอง ผมเพิ่งรู้แจ้งปรากฎการณ์ การเสื่อมสภาพของโพลิเมอร์ The Einstein Approximation (2010)
There's also bone degenerati on the mandible.มีการเสื่อมของกระดูกขากรรไกรล่างอีกด้วย The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Gravitational and molecular degeneration are decreasing,แรงดึงดูด และการเสื่อมสลายของโมเลกุลกำลังลดลง Over There: Part 1 (2010)
No sign of environmental degradation.บริเวณรอบๆนี้ ไม่มีสัญญาณของการเสื่อมสลาย The Plateau (2010)
It's decent rather than decadent.มันมีคุณค่ามากกว่าการเสื่อม The Witches of Bushwick (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสื่อม[n.] (kān seūam) EN: deterioration   
การเสื่อมค่า[n. exp.] (kān seūam khā) EN: depreciation ; decrease in value   
การเสื่อมราคา[n. exp.] (kān seūam rākhā) EN: depreciation   
การเสื่อมสภาพ[n. exp.] (kān seūam saphāp) EN: deterioration ; decrepitude   
การเสื่อมสภาพในตัวเอง[n. exp.] (kān seūam saphāp nai tūa-ēng) EN: inherent vice   

English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atrophy[N] การเสื่อมลง, See also: การโรยรา
backsliding[N] การเสื่อมถอย
blight[N] การเสื่อมสลาย, See also: การพังทลาย, การผุพัง
decay[N] การเสื่อมลง, See also: ความตกต่ำ, ความทรุดโทรม, การเลวลง, การด้อยลง, การเสื่อมถอย, Syn. deterioration, decadence, degeneration
decrepitude[N] การเสื่อมสภาพ, See also: การหมดสภาพ
degeneration[N] การเสื่อม, See also: การแย่ลง, การถดถอย, การเสื่อมโทรม, Syn. regression, backslide, degeneracy, Ant. progress, advance
regression[N] การเสื่อมถอย, See also: การถอยกลับ, Syn. relapse, reversion
retrogression[N] การถอยหลัง, See also: การเสื่อมทราม, การถอยหลังเข้าคลอง, Syn. regression, relapse
setback[N] การเสื่อมถอย, See also: การทรุดลง, การยุบตัว, Syn. relapse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amnemonicเกี่ยวกับการเสื่อมหรือสูญเสียความจำ
atrophy(เอ'ทระฟี) n. ภาวะฝ่อลีบหรือหดเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะในร่างกาย, การเสื่อม,การลดลง. -vt.,vi. เสื่อม ถอย,ฝ่อลีบ.
cacognicsn. การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมของพันธุ์
cataplasian. การเสื่อมของเนื้อเยื่อหรือเซลล์
comedownn. การตกอับ,การเสื่อมลงของฐานะ
declinationn. การเอียงลาด,การเสื่อมลง,การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ
delensionn. การเอียงลาด,ทางเอียงลาด,การเคลื่อนที่ลง,การเสื่อมลง
depreciation(ดิพรีชีเอ'เชิน) n. การเสื่อมราคา,การลดลงของคุณค่า, Syn. drop ###A. appreciation
deterioration(ดิเทียเรียเร'เชิน) n. การเสื่อมลง,การทำให้เสื่อมลง
involution(อินวะลิว'เชิน) n. การพัวพัน,การยุ่งเกี่ยว,การร่วมด้วย,สภาพที่พัวพัน,สิ่งที่พัวพัน,สิ่งที่ซับซ้อนหรือยุ่งเหยิง,การเสื่อมถอย,การเสื่อมโทรม,รูปประโยคที่ซับซ้อน, Syn. involvement

English-Thai: Nontri Dictionary
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
atrophy(n) การเสื่อม,การแกร็น,การฝ่อ,การลีบ
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
declension(n) วิภัตติ,การกระจายคำ,การเลื่อนลง,การเสื่อมลง,การเอียงลาด
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
depreciation(n) การเสื่อมคุณค่า,การเสื่อมลง,การเสื่อมราคา
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
retrogression(n) การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมลง,การล่าถอย,ความเสื่อมทราม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
land degradation (n ) การเสื่อมโทรมของที่ดิน
macular degeneration (n) การเสื่อมสภาพของเซลล์เยื่อชั้นในของลูกตา
See also: S. -, A. -, R. macula lutea,retina
soil degradation (n ) การเสื่อมโทรมของดิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
失墜[しっつい, shittsui] (n) การเสื่อมเสีย (เสื่อมเสียชื่อเสียง เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top