Search result for

การเรียง

(55 entries)
(0.0668 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเรียง-, *การเรียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเรียง[N] arrangement, Syn. การจัด, การจัดเรียง, การจัดลำดับ, Example: การเรียงเนื้อหาต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ต้องทำตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด, Thai definition: การจัดในลักษณะที่เป็นแถวเป็นลำดับตลอดไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complete rectificationการเรียงกระแสตรงบริบูรณ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
partial rectificationการเรียงกระแสตรงบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inherent rectificationการเรียงกระแสตรงในตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
prefloration; aestivation; estivationการเรียงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aestivation; estivation; preflorationการเรียงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
estivation; aestivation; preflorationการเรียงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
placentationการเรียงพลาเซนตา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sort ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sortingการเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sort ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Shelflisting (Library science)การเรียงหนังสือขึ้นชั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [TU Subject Heading]
Library filing rulesการเรียงบัตรรายการ [TU Subject Heading]
Shelflistingการเรียงหนังสือขึ้นชั้น [TU Subject Heading]
Sorting (Electronic computers)การเรียงลำดับ (อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Typesettingการเรียงพิมพ์ [TU Subject Heading]
Alphabetizationการเรียงลำดับอักษร
Alphabetization หมายถึง การเรียงลำดับอักษรในภาษานั้น ๆ ซึ่งนำมาใช้กับการจัดเรียงรายการในหนังสืออ้างอิง หรือบรรณานุกรม หรือการเรียงบัตรรายการของห้องสมุด โดยปรกติเป็นรายการผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง การเรียงลำดับอักษรนิยมใช้มากที่สุด 2 แบบ คือ การเรียงแบบอักษรต่ออักษร (letter-by-letter) และการเรียงแบบคำต่อคำ (word-by-word)

การเรียงแบบอักษรต่ออักษร เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรแต่ละตัว โดยไม่คำนึงว่าเป็นคำหรือไม่เป็นคำ ดังตัวอย่าง

New

Newel

Newfoundland

New Haven

Newton

New York

การเรียงแบบคำต่อคำ เป็นการจัดเรียงโดยดูจากอักษรทั้งหมดซึ่งประกอบกันเข้าเป็นคำแล้ว ดังตัวอย่าง

Book

Book binding

Book of English essays

Book of famous ship

Booking

Books [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Amino Acid Sequenceการเรียงตัวของกรดอะมิโน, ลำดับกรดอะมิโน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Looked like sort of a big turtle in a trench coat.ดูเหมือนการเรียงลำดับของเต่าขนาดใหญ่ในเสื้อฝน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I guess I'm too old for that sort of nonsense any more.ผมคิดว่าผมแก่เกินไปสำหรับการเรียงลำดับของเรื่องไร้สาระที่คนอื่น ๆ The Shawshank Redemption (1994)
The son of a cultural attaché, a sort of diplomat, really... who doesn't look down on us because of Senator Jackson.صê¢ͧ The Birdcage (1996)
Some believe the rings function as some sort of an accelerator or something sending its energy into the pod making it rocket away at near light speed.บางคนเชื่อว่าแหวน ทำงานเป็นบางส่วน การเรียงลำดับของคัน เร่งหรือบางสิ่งบางอย่าง ส่งพลังงานเข้าไปในฝัก Contact (1997)
Bottom line is we're not putting anyone aboard this Machine unless there is some sort of minimal protection.บรรทัดล่างคือ เราไม่ได้ใส่ทุกคนบนเครื่องนี้ เว้นแต่จะมีการเรียงลำดับของ การป้องกันน้อยที่สุดบาง Contact (1997)
Look,I'm very busy right now.Perhaps you could make an appointment.การเรียงลำดับความคิดน่ะ L.D.S.K. (2005)
Busy with what?เหมือนการเรียงประโยค ใช่เลย L.D.S.K. (2005)
But these boxes used a complicated Fibonacci sequence.แต่กล่องนี้ใช้ การเรียงลำดับแบบไฟโบนาชชี่ (คือ แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่3 เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า) Chuck Versus the Fat Lady (2008)
This is some sort of condensing unit.นี่คือการเรียงคำย่อบางอย่า่ง The Legend (2008)
According to their calendar in the year 2012, a cataclysmic event will unfold caused by an alignment of the planets in our solar system that only happens every 640,000 years.ในปี 2012 ความหายนะจะเริ่มต้นขึ้น สาเหตุจากการเรียงตัว ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเกิดขึ้น ในทุก 640000 ปี 2012 (2009)
Water molecules are bombarded with microwave radiation which mutates their genetic recipe into any kind of food you want.โมเลกุลของน้ำจะถูกให้ความร้อนอย่างรุนแรง ด้วยรังสีจากคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลใหม่ ในรูปแบบของอาหารที่คุณอยากกิน Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเรียงความ[n.] (kān rīengkhwām) EN: wriiten essay ; composition   

English-Thai: Longdo Dictionary
anagram(n) การเรียงอักษรเพื่อให้เกิดคำใหม่ เช่น A large list of funny and interesting anagrams, which are words or phrases that can be reordered to form new words or phrases.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sequence[N] การต่อเนื่องกัน, See also: การเรียงลำดับ, ตอนหนึ่งหรือฉากหนึ่งซึ่งแสดงติดต่อกันไป, Syn. order, continuity, continuance
stairstep[N] การเรียงเป็นขั้น
string[N] การเรียงต่อเนื่องของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ, Syn. series, sequence, succession
typesetting[N] การเรียงพิมพ์
word order[N] ลำดับคำในประโยค อนุประโยค หรือวลี, See also: การเรียงลำดับของคำในประโยค อนุประโยค หรือวลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
card sorterเครื่องเรียงบัตร <คำแปล>หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเรียงลำดับบัตรที่มีข้อมูลเจาะไว้แล้ว เครื่องนี้จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรแล้วจัดการเรียงลำดับให้ เช่น ถ้าเป็นจำนวนเลข ก็จะเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หรือถ้าเป็นตัวอักษร อาจเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ก็ได้
composing(คัมโพ'ซิง) n. การเรียงพิมพ์,การแต่ง,การเรียง, Syn. composition
hair spaceช่องไฟที่เล็กที่สุดของตัวหนังสือ,ช่องแยกที่บางที่สุดในการเรียงพิมพ์,เส้นโลหะบางที่สุดที่ใช้แยกคำ สัญลักษณ์หรืออื่น ๆ
line-up(ไลนฺ'อัพ) n. การเรียงแถว,การจัดแถว
quicksortควิกซอร์ต <คำอ่าน>เป็นขั้นตอนวิธีแบบหนึ่งที่ใช้ในการเรียงข้อมูล C.A.R. Hoare เป็นผู้คิดขึ้น และพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1962
sequence(ซี'เควินซฺ) n. การต่อเนื่องกัน,ตอนที่ต่อเนื่องกัน,ลำดับเหตุการณ์,ลำ ดับ,ขั้นตอน,การเรียงลำดับ,ไพ่ที่เรียงแต้มกัน,เพลงสวดที่ต่อเนื่องกัน. vt. เรียงตามลำดับ, Syn. order ###A. discontinuity
stack(สแทคฺ) n. กองที่ซ้อนกัน,ซุ้มปืน,สุม,จำนวนมากมาย,กลุ่มปล่องไฟบนหลังคา vt.,vi. กอง,ลุม,ก่ายขึ้น,จัดไพ่เพื่อโกง เรียงทับซ้อนใช้ในเรื่องโครงสร้างการเก็บข้อมูล หมายถึง การเก็บข้อมูลโดยเรียงทับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ การเรียงทับแบบนี้จะทำให้เกิดภาวะเข้าก่อน ออกหลัง เพราะกว่าจะออกมาได้ ก็ต้องรื้อกองที่ทับซ้อนอยู่ ออกไปให้หมดเสียก่อน, Syn. bundle,pile,gather
typesetting(ไทพฺ'เซททิง) n. กระบวนการเรียงพิมพ์. adj. ใช้สำหรับเรียงพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
chronology(n) การเรียงตามลำดับเหตุการณ์
composing(n) การเรียงพิมพ์
sequence(n) ลำดับเหตุการณ์,อันดับ,ขั้นตอน,การต่อเนื่อง,การเรียงลำดับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dictionary order (n) การเรียงลำดับแบบพจนานุกรม
lexicographic order (n) การเรียงลำดับแบบพจนานุกรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
並び不良[ならびふりょう, narabifuryou] (n) การเรียงตัวไม่ดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top